Напът сте да напуснете уеб сайта. Сигурни ли сте?

Приемам, отведи ме там

Правна забележка за отказ от отговорност

Тази правна декларация съдържа правилата и условията, които управляват този сайт, www.yamaha-motor.eu, и всички свързани корпоративни сайтове на филиалите на Yamaha Motor Europe N.V. (наричана по-нататък Yamaha Motor Europe), които са свързани с или се показани на този сайт (колективно, „сайтове“).

Като осъществявате достъп или използвате който и да е от тези сайтове, Вие изрично се съгласявате и приемате да спазвате всички правила и условия, които се съдържат в настоящата Правна декларация. Моля, не използвайте който и да е от тези сайтове, ако не сте съгласни с тези правила и условия. В случай на какъвто и да е конфликт между настоящата Правна декларация и някои други правила, политики или споразумения, публикувани на този сайт, или между Вас и Yamaha Motor Europe, документите, които са с предимство, са в следния ред: (i) специфичните срокове и условия на продукта и/или услугите; (ii) настоящата Правна декларация; (iii) Правилата за поверителност и (iv) други правила, политики или споразумения, публикувани на този сайт.

Освен ако в настоящата Правна декларация не е посочено друго, всяка препратка към Yamaha Motor Europe включва всички нейни филиали. Сайтовете са достъпни само за Ваше лично ползване, което е ограничено до разглеждането на сайтовете, предоставяне на информация на сайтовете, изтегляне на продуктова информация за Ваш личен преглед и за закупуване на продукти от определени сайтове.

Приложим закон 

Като влизате в този сайт, Вие се съгласявате и приемате, че Вашият лиценз за влизане и използване на този сайт ще се тълкува и оценява съгласно законите на Нидерландия. Вие се съгласявате, че всякакви спорове във връзка с използването на този сайт ще се разрешават от компетентната юрисдикция в Нидерландия. Ако използвате този сайт от друга държава, Вие носите отговорност за спазването на който и да е и на всички приложими местни закони. Освен това настоящата Правна декларация няма да изключва или да ограничава каквито и да е от Вашите задължителни права, които са Ви предоставени от приложимия закон съгласно прилагането на международните стълкновителни разпоредби. Yamaha Motor Europe не декларира, че материалите, който се съдържат на този сайт, са подходящи за държавите извън Нидерландия.

1 Yamaha Motor Europe публикува информация на сайтовете си за удобство на посетителите си. С изключение на онези сайтове, където могат да се закупят продукти, Yamaha Motor Europe предоставя продуктова информация само с информационни цели. Информацията за и препратките към отделни лица, било то служител или лице, наето или свързано по друг начин с Yamaha Motor Europe, са предназначени дамо за информационни цели. По никакъв начин отделни лица и/или техните твърдения на сайтовете не могат/няма да бъдат свързвани с отговорностите и/или задълженията на Yamaha Motor Europe, нито на лично, нито на корпоративно ниво, относно специфичен продукт или услуги. Публикуваните твърдения и профили са лични и на тях не може да се прави позоваване за целите на каквато и да е гаранция или задължение, били те по закон или другояче.

Макар че Yamaha Motor Europe се опитва да предоставя точна и навременна информация, възможно е да има непреднамерени технически или фактически неточности и печатни грешки. Yamaha Motor Europe си запазва правото да извършва корекции и промени на сайтовете по всяко време без предизвестие. Възможно е продуктите на Yamaha Motor Europe, описани на сайтовете ѝ, да не са налични във Вашия регион. Yamaha Motor Europe се стреми информацията на сайтовете да е подходяща за Вашия регион. Макар че Yamaha Motor Europe е положила всички усилия да покаже продуктите и техните цветове възможно най-точно, показаните продукти и цветове на продуктите ще зависят и от оборудването на потребителя и Yamaha Motor Europe не може да гарантира, че оборудването на потребителя ще възпроизведе точно действителните продукти и техните цветове. Възможно е някой софтуер, който може да бъде изтеглен от сайтовете, да подлежи на правителствен контрол върху износа или на други ограничения. Като посещавате и използвате нашите сайтове, Вие сте съгласни с тези ограничения и приемате да ги съблюдавате.

2 Посетителите поемат цялата отговорност и риск по отношение на тяхното използване на сайтовете. Цялата информация, която се съдържа на сайта, Ви се предоставя „в състоянието, в което е“ и Yamaha Motor Europe не дава никакви гаранции, декларации и потвърждения, изрични или косвени, във връзка с информацията, която е достъпна на или чрез сайтовете, в това число и всички изрични или подразбиращи се гаранции, като например гаранция за имуществено право, продаваемост, ненарушение и годност за определена цел, доколкото е разрешено съгласно приложимата юрисдикция. Yamaha Motor Europe не дава гаранция, че сайтовете са свободни от вируси, грешки или други опасни компоненти. Yamaha Motor Europe не дава гаранция, че функциите, съдържащи се в материала, ще са без прекъсване или без грешки, или че грешките ще бъдат открити или коригирани. Yamaha Motor Europe не поема никакво задължение или отговорност за точността, пълнотата, надеждността или полезността на информацията, която е разкрита или до която има достъп чрез сайтовете. Yamaha Motor Europe няма никакво задължение да актуализира сайтовете си или да модифицира тяхното съдържание или код, като Yamaha Motor Europe не носи никаква отговорност, ако не успее да актуализира такава информация. Вие носите отговорност да проверявате каквато и да е информация, съдържаща се на сайтовете, преди да ѝ се доверите.

3 Yamaha Motor Europe няма в никакъв случай да носи отговорност за щети от какъвто и да е характер, произтичащи от каквото и да е причина, в това число лишаване от ползване, пропуснати ползи, загуба на данни или всякакъв друг тип щета, материална или нематериална по своя характер, било в действие по договор, закононарушение или по друг начин, произтичаща от или по някакъв начин свързана с използването на или работата с информацията на, или до която има достъп чрез, сайтовете на Yamaha Motor Europe. Ограниченията на отговорността, залегнали в настоящата Правна декларация, няма да се прилагат, когато загубата или щетата е в резултат от умишлено неправомерно поведение или груба небрежност от страна на Yamaha Motor Europe.

4 Yamaha Motor Europe си запазва правото да откаже достъпа до сайтовете или да преразгледа услугите и продуктите, описани на сайтовете, по всяко време без предизвестие. Всички оферти и други декларации, направени от Yamaha Motor Europe, не са обвързващи, освен ако Yamaha Motor Europe изрично не посочи друго в писмен вид.
Вие можете да се оттеглите от транзакция, свързана с продукти или услуги, които сте закупили онлайн от този сайт, в рамките на 7 работни данни от датата на получаването на продукта или от датата на транзакцията за въпросната услуга съгласно приложимите законови разпоредби по отношение на договорите от разстояние.
Yamaha Motor Europe може по всяко време да преразгледа правилата и условията, съдържащи се в настоящата Правна декларация, като актуализира тази публикация. Вие сте обвързани с всякакви поправки и трябва периодично да посещавате тази страница, за да преглеждате текущите правила и условия, които са в сила за Вашето ползване на сайтовете. Продължаващото ползване на този сайт след каквито и да е такива промени означава, че сте съгласни с тези промени. Невалидността на което и да е правило, условие или разпоредба на настоящата Правна декларация не нарушава приложимостта на онези части от Правната декларация, които се считат за изпълними от приложимите законови съдилища.


5 Yamaha Motor Europe притежава или има правата за всички сайтове, в това число всички тапети, икони, знаци, художествени произведения, изображения, графики, музика, текст, софтуер и всякакво друго съдържание на сайтовете („съдържание“), както и всички HTML проекти, оформления, конфигурации, CGI и друг код и скриптове във всякакъв формат, използвани за функционирането на сайтовете („код“). Съдържанието и кодът на сайтовете са защитени от правата върху интелектуалната собственост и свързаните с тях права, в това число авторските права, патентните права и правата върху базите данни и търговските марки. Вие нямате право да копирате, модифицирате, качвате, изтегляте, предавате, публикувате повторно, показвате за разпространение на трети лица за търговски цели или да разпространявате по друг начин какъвто и да е код или съдържание от сайтовете без предварителното писмено съгласие на Yamaha Motor Europe, доколкото такива ограничения са разрешени съгласно приложимите императивни разпоредби. Вие имате право да използвате съдържанието и кода от сайтовете само за лична употреба. Всички логотипи, имена и търговски марки, които се появяват на сайтовете, са (интелектуална) собственост на Yamaha Motor Europe или се използват от Yamaha Motor Europe въз основа на лиценз. Вие нямате право да използвате каквото е да е от посоченото по-горе за каквато и да е цел без предварителното изрично писмено разрешение на Yamaha Motor Europe. Вашето неизпълнение на разпоредбите на настоящата Правна декларация ще представлява нарушение на договора и ще наруши авторското право, правата върху търговските марки и другите авторски права и правата върху индустриалната собственост на Yamaha Motor Europe.
Освен ако не е изрично предвидено по-горе, нищо, съдържащо се в този документ, няма да се тълкува като предоставяне по подразбиране, отказване от право на възражение (принцип на естопел) или друго на какъвто и да е лиценз или право според каквито и да е патентни права, права върху търговски марки, авторски права или други авторски права или права върху индустриална собственост на Yamaha Motor Europe, нейните филиали или някоя трета страна.

6 Макар че е възможно този сайт да бъде свързан с други сайтове, Yamaha Motor Europe не предвижда, пряко или косвено, каквото и да е одобрение, асоцииране, спонсориране, гарантиране на или сдружаване със свързания сайт, освен ако това не е специално предвидено на сайта. Като влизате в този сайт, Вие се съгласявате и приемате, че Yamaha Motor Europe не е прегледала всички сайтове, свързани с този сайт, и не носи отговорност за съдържанието на която и да е от страниците на сайта или на някой друг сайт, който има връзка към този сайт. Вашето свързване с каквито и да е външни за този сайт страници или с други сайтове е на Ваш риск.


7 Ако отговорите на Yamaha Motor Europe чрез имейл, проучвания, форуми, регистрация или чрез каквото и да е друго средство за комуникация, като предоставите информация, в това число обратна връзка, данни, въпроси, коментари, предложения или подобни, без да включите Вашите лични данни, такава информация няма да се счита за конфиденциална. Като ни изпращате някаква информация, Вие предоставяте на Yamaha Motor Europe неотменимо, важащо в цял свят, безсрочно и прехвърляемо право да използва тези подадени данни без ограничение за всякакви цели, които Yamaha Motor Europe счита за необходими. Yamaha Motor Europe няма да носи отговорност за каквото и да е използване или разкриване на подобна информация. Yamaha Motor Europe няма да има никакво задължение да пази подобна информация и ще е свободна да възпроизвежда, използва, разкрива и разпространява информацията на други лица без ограничение. Yamaha Motor Europe ще бъде свободна да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, които се съдържат в такава информация, за каквато и да е цел, в това число разработване, производство и маркетинг на продукти, които включват, или по друг начин зависят от, такава информация. Yamaha Motor Europe приветства Вашите коментари и предложения за нейните сайтове и продукти, но Yamaha Motor Europe не се стреми да иска от Вас каквито и да е поверителни или авторски идеи, предложения, материали или друга информация, свързана с разработване, проектиране, препроектиране, модифициране, производство или маркетинг на продуктите си или на каквито и да е нови продукти. Като предоставяте информация, Вие давате разрешението си, че Yamaha Motor Europe има право да публикува такава информация да я използва като част от своите операции и да включва нейните концепции в продуктите на Yamaha Motor Europe или за каквито и да е други цели, които Yamaha Motor Europe счита за необходими, без да поема задължения за това.

8 Вие няма да използвате интерактивните раздели на сайтовете, например форуми, клубове, проучвания, изпращане на електронна поща и други подобни, за да публикувате какъвто и да е материал, който съзнателно е неверен и/или клеветнически, неточен, обиден, вулгарен, омразен, тормозещ, неприличен, сквернословен, сексуално ориентиран, заплашващ, агресивен спрямо неприкосновеността на дадено лице или по друг начин нарушава какъвто и да е закон. Yamaha Motor Europe не упражнява редакторски контрол върху каквото и да е подавано съдържание в интерактивните раздели на сайтовете. Цялата информация, включително публикуването на снимки и/или статии, се предоставя на Ваш риск и отговорност. Yamaha Motor Europe не носи отговорност и не е задължена за щети или други неблагоприятни последици, причинени от използването на подадените данни по каквато и да е форма или начин.

By using our website you automatically agree to the YouTube Terms of Service. Which you can find in more detail here.


Правила за поверителност 

Yamaha Motor Europe N.V. и свързаните филиали ("Yamaha Motor Europe") ще борави много внимателно с Вашата лична информация, тъй като уважаваме неприкосновеността на личните данни на нашите клиенти и на посетителите на сайтовете ни. Настоящите Правила за поверителност, които съставляват неделима част от Правната декларация, излагат правилата за поверителност на Yamaha Motor Europe, които се отнасят до (защитените с парола области на) всички свързани корпоративни сайтове на филиалите на Yamaha Motor Europe, които имат връзка с какъвто и да е от сайтовете (колективно "сайтове", а отделно: "сайт"). 
С получаването на достъп до и използването на тези сайтове Вие също така изрично се съгласявате с правилата, залегнали в нашите Правила за поверителност. Ако не сте съгласни с някое от условията на тези Правила за поверителност, моля, не използвайте който и да е от сайтовете и не ни предоставяйте лични данни. Възможно е някои услуги да зависят от предоставянето на Вашите лични данни. 

Кликнете тук, за да отидете на Декларацията за поверителност