Chystáte se opustit stránku. Chcete pokračovat?

Souhlasím, přejít.

Právní prohlášení

Toto Právní prohlášení obsahuje podmínky, kterými se řídí tato Stránka, www.yamaha-motor.eu a všechny související firemní Stránky odštěpných závodů a subjektů Yamaha Motor Europe N.V. (dále jen jako Yamaha Motor Europe), které jsou spojeny s touto Stránkou (souhrnně jako "Stránky").


Přístupem a užíváním některé z těchto Stránek výslovně přijímáte a souhlasíte s dodržováním všech podmínek uvedených v tomto Právním prohlášení. . Pokud nesouhlasíte s kteroukoli podmínkou, prosím nepoužívejte žádnou z našich Stránek. V případě jakéhokoliv rozporu mezi tímto Právním prohlášením a jinými pravidly, postupy nebo dohodami na této Stránce, nebo jiným dokumentem mezi Vámi a společností Yamaha Motor Europe, platí písemnosti v následujícím pořadí: (i) specifické podmínky výrobku a/nebo služby, (ii) toto Právní prohlášení; (iii) Zásady ochrany osobních údajů a (iv) další pravidla, postupy nebo dohody na této Stránce.

Pokud není uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na Yamaha Motor Europe zahrnuje i všechny její odštěpné závody a příbuzné subjekty. Stránky jsou k dispozici pouze pro Vaši osobní potřebu, která může být omezena na prohlížení Stránek, získávání informací ze Stránek, stahování informací o výrobcích k soukromým účelům a u některých Stránek k nákupu výrobků.


Právní předpisy 

Vstupem na tyto stránky potvrzujete a souhlasíte s tím, že Vaše povolení pro přístup a užívání této Stránky bude vykládáno a posuzováno dle nizozemského práva. Souhlasíte s tím, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním této Stránky, budou řešeny u soudu příslušné jurisdikce v Nizozemsku. Pokud užíváte tuto Stránku z jiné země, jste zodpovědní za dodržování veškerých platných místních zákonů. Kromě toho toto Právní prohlášení nevylučuje ani neomezuje žádné ze zákonem stanovených práv podle zákona v souladu s uplatňování mezinárodních konfliktních ustanovení. Yamaha Motor Europe nečiní žádná prohlášení, že materiály obsažené na této Stránce jsou vhodné pro jiné země než Nizozemí.


1 Yamaha Motor Europe uveřejňuje informace na svých Stránkách tak, aby vyhovovaly jejich návštěvníkům. Kromě Stránek, kde lze objednat výrobky, poskytuje Yamaha Motor Europe informace o výrobcích pouze pro informační účely. Informace a odkazy na jednotlivé osoby, ať jsou zaměstnanci Yamaha Motor Europe nebo mají k Yamaha Motor Europe jiný vztah, jsou určeny pouze pro informační účely. V žádném případě nelze jednotlivce a/nebo jejich prohlášení na Stránkách spojovat s povinnostmi k určitým výrobkům nebo službám a/nebo závazkům Yamaha Motor Europe na osobní ani na firemní úrovni. Uveřejněné výroky a profily jsou osobního charakteru a nelze je použít v rámci jakékoliv záruky nebo odpovědnosti, a to ze zákona ani jinak.
Přestože se Yamaha Motor Europe snaží poskytovat přesné a včasné informace, může docházet k nevyhnutelným technickým nebo faktickým nepřesnostem a překlepům. Yamaha Motor Europe si vyhrazuje právo provádět opravy a změny na Stránkách kdykoliv bez předchozího upozornění. Výrobky Yamaha Motor Europe popisované na Stránkách nemusí být k dispozici ve Vašem regionu. Yamaha Motor Europe se vynasnaží, aby informace na Stránkách odpovídaly Vašemu regionu. Ačkoli se Yamaha Motor Europe snaží zobrazovat výrobky a jejich barvy co nejpřesněji, závisí zobrazené výrobky a jejich barvy také na zařízení uživatele a Yamaha Motor Europe nemůže zaručit, že zařízení uživatele správně zobrazuje aktuální výrobky a jejich barvy. Je možné, že software, který lze stáhnout ze Stránek podléhá vládní kontrole nebo jiným omezením. Návštěvou a užíváním našich Stránek tyto omezení uznáváte a souhlasíte s tím, že se na Vás vztahují.

2 Návštěvníci přebírají veškerou odpovědnost a riziko spojené s užíváním Stránek. Veškeré informace obsažené na této Stránce jsou poskytovány "tak jak jsou" a Yamaha Motor Europe se zříká veškerých záruk, prohlášení či souhlasů, ať výslovných nebo implicitních, pokud jde o informace přístupné na Stránkách nebo přes ně, včetně, ale ne výlučně všech záruk, jako jsou záruky titulu, obchodovatelnosti, neporušení práv a vhodnosti pro určitý účel. Yamaha Motor Europe neručí, že Stránky neobsahují počítačové viry, chyby nebo jiné škodlivé komponenty. Yamaha Motor Europe nezaručuje, že funkce obsažené v materiálech budou nepřerušené nebo bezchybné nebo že chyby budou objeveny a opraveny. Yamaha Motor Europe nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za správnost, úplnost, spolehlivost nebo použitelnost informací sdělovaných na Stránkách nebo přístupných z těchto Stránek. Yamaha Motor Europe nemá žádnou povinnost aktualizovat své stránky nebo upravovat jejich obsah či kód a Yamaha Motor Europe nenese odpovědnost za neschopnost aktualizovat tyto informace. Je Vaší povinností ověřit si informace na Stránkách a nespoléhat se na jejich správnost.

3 V žádném případě Yamaha Motor Europe neodpovídá za žádné škody jakéhokoliv druhu vyplývající z jakéhokoli důvodu, včetně, ale nikoli jen, ztráty použitelnosti, ušlý zisk, ztráty dat nebo jakýkoli jiný druh škody hmotného nebo nehmotného charakteru, ať už v rámci žaloby na základě smlouvy, přečinu nebo jinak, vyplývající z nebo jakkoliv související s použitím informací na Stránkách nebo přístupné ze Stránek Yamaha Motor Europe. Omezení odpovědnosti uvedené v tomto Právním prohlášení neplatí v případě, že ztráta nebo škoda vznikla v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti na straně Yamaha Motor Europe.

4 Yamaha Motor Europe si vyhrazuje právo zrušit přístup na Stránky nebo změnit služby a výrobky popsané na Stránkách kdykoliv bez předchozího upozornění. Veškeré nabídky a jiná prohlášení Yamaha Motor Europe nejsou závazná, pokud není společností Yamaha Motor Europe uvedeno výslovně jinak v písemné formě.

Můžete odstoupit od kupní smlouvy související s výrobky nebo službami, které zakoupíte online na této Stránce, nejpozději do 7 pracovních dnů od data převzetí výrobku nebo ode dne realizace dotčené služby, v souladu s použitelnými zákonnými předpisy týkajícími se smluv uzavřených na dálku.
Yamaha Motor Europe může kdykoli změnit podmínky uvedené v tomto Právním prohlášení aktualizací tohoto textu. Nejste vázáni žádnými změnami a měli byste pravidelně navštěvovat tuto stránku pro kontrolu stávajících podmínek, které se vztahují k Vašemu užívání těchto Stránek. Dalším užíváním této Stránky po provedení změn podmínek vyjadřujete svůj souhlas s těmito změnami. Neplatností jakékoli lhůty, podmínky nebo ustanovení tohoto Právního prohlášení není dotčena vymahatelnost těch částí Právního prohlášení, které jsou považovány za vymahatelné dle věcně příslušného soudu.

5 Yamaha Motor Europe vlastní nebo má práva ke všem Stránkách, včetně, ale nikoliv pouze, ke všem tapetám, ikonám, znakům, uměleckým dílům, obrázkům, grafikám, hudbě, textům, softwaru a dalšímu obsahu Stránek (dále jen "Obsah" ), a všem HTML designům, pozadím, konfiguracím, CGI a dalšícm kódům a skriptům ve všech formátech používaných v rámci implementace Stránek (dále jen "Kód"). Obsah a Kód Stránek jsou chráněny právem duševního vlastnictví a souvisejícími právy, včetně, ale nikoliv pouze, autorskými právy, patenty, databázemi a ochrannými známkámi. Není dovoleno kopírovat, upravovat, nahrávat, stahovat, přenášet, znovu publikovat, poskytovat třetím stranám pro redistribuci ke komerčním účelům ani jinak šířit Kód nebo Obsah Stránek bez předchozího písemného souhlasu Yamaha Motor Europe. Je dovoleno používat Obsah a Kód Stránek pro osobní použití. Všechna loga, názvy a ochranné známky, které se objevují na Stránkách jsou (duševním) vlastnictvím Yamaha Motor Europe, nebo jsou používány Yamaha Motor Europe na základě licence. Není dovoleno používat výše uvedené pro jakékoli účely bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Yamaha Motor Europe. V případě, že nedodržíte ustanovení tohoto Právního prohlášení, porušujete tím autorská práva, ochranné známky a jiná práva vlastnického a průmyslového vlastnictví Yamaha Motor Europe.
Nic z obsahu tohoto dokumentu nelze vykládat jako udělení jakékoliv licence nebo práva k patentu, ochranné známce, autorským právům nebo jiného vlastnického nebo průmyslového práva Yamaha Motor Europe, jejích odštěpných závodů, dceřiných společností nebo jakékoli třetí strany.

6 I když tato Stránka může být propojena s jinými Stránkami, neexistuje žádný přímý nebo nepřímý vztah, sdružení, sponzorství mezi Stránkami, není-li výslovně uvedeno jinak. Přístupem na tuto Stránku potvrzujete a souhlasíte s tím, že Yamaha Motor Europe neprovedla kontrolu všech Stránek na tomto serveru, a není zodpovědná za obsah žádných z těchto Stránek nebo jakékoli Stránky odkazující na tuto Stránku. Vaše propojení s jakoukoliv jinou stránkou činíte na vlastní nebezpečí. Žádným způsobem, ani v právním smyslu, také neodpovídáme za aplikace, webové stránky ani služby třetích osob, které použijete na našich stránkách, ani je nemonitorujeme, neschvalujeme a nemáme pod svou kontrolou, tj. např. platformy sociálních sítí (např. Facebook), jejichž prostřednictvím si vytváříte účet a přihlašujete se na naše stránky, a to včetně jejich správnosti, dostupnosti, funkcí, a také příslušných podmínek a zásad, včetně zásad pro ochranu osobních údajů a pro soubory cookie. Máte-li otázky týkající se postupů a zásad třetích osob, prostudujte si jejich odpovídající podmínky a zásady a kontaktujte je. 

7 Pokud budete odpovídat společnosti Yamaha Motor Europe e-mailem, prostřednictvím dotazníků, fór, registrací nebo prostřednictvím jiného komunikačního média, včetně, ale nikoliv pouze, zaslání zpětné vazby, dat, dotazů, připomínek, návrhů a podobně, nelze tyto informace považovat za důvěrné, vyjma Vašich osobních údajů. Odesláním jakékoliv informace udělujete společnosti Yamaha Motor Europe neodvolatelné, celosvětové, trvalé a převoditelné právo na užití těchto informací bez omezení k jakýmkoliv účelům, které Yamaha Motor Europe považuje za nezbytné. Yamaha Motor Europe neručí za jakékoli použití nebo vyzrazení těchto informací. Yamaha Motor Europe není povinna zachovávat tyto informace v tajnosti a mohou být volně reprodukovány, používány, zveřejňovány a distribuovány bez omezení. Yamaha Motor Europe je oprávněna používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo postupy obsažené v těchto informacích k jakémukoli účelu, včetně, ale nikoliv pouze, k vývoji, výrobě a marketingu, které vycházejí nebo jinak souvisí s těmito informacemi. Yamaha Motor Europe vítá Vaše připomínky a návrhy ohledně našich Stránek a výrobků, ale Yamaha Motor Europe se nesnaží získávat jakékoli důvěrné nebo vlastnické nápady, náměty, materiály nebo jiné informace vztahující se k vývoji, konstrukci, designu, úpravám, výrobkům nebo marketingu svých výrobků nebo jakýchkoli nových výrobků. Odesláním informací ručíte společnosti Yamaha Motor Europe, že tyto informace mohou být zveřejněny, použity jako součást činnosti a začleněny jejich části do výrobků Yamaha Motor Europe nebo pro jakékoliv jiné účely, které Yamaha Motor Europe považuje za nezbytné, bez záruky.

8 Není dovoleno používat interaktivní části Stránek, jako jsou například fóra, kluby, dotazníky, posílání e-mailů a podobně, k zasílání jakýchkoliv informací, které jsou vědomě nepravdivé a/nebo hanlivé, nepřesné, urážlivé, vulgární, nenávistné, obtěžující, obscénní, rouhavé, sexuálně orientované, výhružné, narušující soukromí osob nebo jinak porušující zákon. Yamaha Motor Europe nemá zavedenou redakční kontrolu nad obsahem textů uvedených v interaktivních částech našich Stránek. Veškeré informace, včetně uveřejnění obrázků nebo článků, poskytujete na Vaše vlastní nebezpečí a odpovědnost. Yamaha Motor Europe není odpovědná za škody nebo jiné nepříznivé následky způsobené použitím jakkoli poskytnutých informací v jakékoli formě.

9 By using our website you automatically agree to the YouTube Terms of Service. Which you can find in more detail here.