Chystáte se opustit stránku. Chcete pokračovat?

Souhlasím, přejít.

Yamaha Factory Warranty (Marine)

Tovární záruka Yamaha

Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva jako zákazníka. Záruka je platná ve všech evropských zemích, ve kterých má společnost Yamaha autorizované dealery (informace o dealerech společnosti Yamaha v Evropě viz www.yamahamotor.eu) a je poskytována společností Yamaha Motor Europe N.V. („Společnost“) na výrobek Yamaha uvedený v připojeném dokladu Registrační informace výrobku („Výrobek Yamaha“), vyrobený společností Yamaha Motor Company Limited, Iwata-Shi, Japonsko, („Výrobce“), nebo jakoukoli její dceřinou společností na světě, a prodaný kterýmkoli autorizovaným dealerem Společnosti.

Doba tovární záruky Yamaha

Záruční doba této záruky začíná běžet dnem první registrace výrobku nebo dnem prvního prodeje zákazníkovi, pokud výrobek zůstane bez registrace. Konkrétní záruční doba je uvedena na dodacím listu výrobku.

Záruka společnosti Yamaha

Společnost Yamaha se řídí velmi přísnými požadavky na kvalitu. Pokud se však vyskytne jakákoli závada způsobená vadou materiálu nebo zpracováním, Společnost se zavazuje ji bezplatně odstranit, (s výjimkou soutěžních modelů). Obraťte se na dealera, od kterého jste výrobek zakoupili, nebo na kteréhokoli autorizovaného dealera Yamaha v Evropě. Na tuto záruku nemá vliv změna vlastníka a jakkoli dlouhá zbývající záruční doba je převoditelná na nového majitele.

Výhody a podmínky tovární záruky Yamaha

Výhody:
Společnost prostřednictvím tovární záruky garantuje bezplatnou výměnu
jakékoli části výrobku, u které se vyskytne závada způsobená vadou materiálu
nebo zpracováním, pokud budou splněny následující podmínky:

Podmínky:

 1. Výrobek nese originální identifikační značky výrobce.
 2. Výrobek je udržován v souladu s uživatelskou příručkou a je používán podle stanovených pokynů.
 3. Nahrazovaná položka je buďto součástí původního vybavení nebo originálním náhradním dílem a opravu anebo výměnu provedl autorizovaný dealer společnosti Yamaha v Evropě.
 4. Výrobek byl s vynaložením přiměřených nákladů udržován v čistotě a nebyl vystaven působení chemických látek v souladu s pokyny k čištění, uvedenými v uživatelské příručce.
 5. Výrobek nebyl vystaven žádným neautorizovaným úpravám, nesprávnému nebo nedbalému používání, nebyl poškozen ani jinak poznamenán nehodou, nebyl používán pro jiné účely než pro které je určen a nebyl provozován s jinými než doporučenými palivy a mazivy.
 6. Jakékoli porušení podmínek 1 až 5 může být na základě uvážení Společnosti důvodem k částečnému nebo úplnému zrušení platnosti záruky.
 7. Výklad této záruky se řídí platnou místní legislativou a rozhodnutí ve věci jakýchkoli námitek vyplývajících z této záruky spadá do pravomoci příslušného soudu.
 8. Tato záruka se nevztahuje na náhradní dopravu po dobu záruční opravy.
 9. Před použitím je prohlídkou výrobku ověřen jeho stav a možnost bezpečného používání. Speciální požadavky týkající se provozu konkrétního výrobku naleznete v uživatelské příručce.

Tovární záruka Yamaha se nevztahuje na níže uvedené případy

 1. Výměna anebo seřízení z důvodu normálního opotřebení nebo vytvoření karbonových úsad.
 2. Koroze, oxidace a změny zabarvení vyvolané působením povětrnostních podmínek, soli a agresivních chemických nebo čisticích prostředků.
 3. Poškození způsobené nesprávným používáním nebo použitím pro jiný než stanovený účel.
 4. Poškození způsobené použitím při závodech, soutěžích, rallye nebo při jiných podobných soutěžních sportovních podnicích.
 5. Poškození způsobené zásahem vyšší moci, požárem, kolizí nebo nehodou.
 6. Poškození způsobené instalací neoriginálních nebo neschválených dílů nebo příslušenství.
 7. Poškození způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným seřízením provedeným dealerem nebo zákazníkem.
 8. Poškození způsobené nesprávnou přepravou nebo nevhodným skladováním.
 9. Náklady na dopravu do provozovny dealera a zpět.
 10. Součásti podléhající běžnému opotřebení, jejichž provozní životnost se odvíjí od jejich používání, a u kterých se očekává, že budou vyměňovány  v průběhu normálního provozování. Takovými součástmi jsou mimo jiné například vrtule, baterie, filtry, zapalovací svíčky, součásti převodovky, rozvodové řetězy a rozvodový řemen, anody a některá těsnění a těsnění.

POZNÁMKA: Výměna oleje, maziva a dalších podobných materiálů je kryta zárukou pouze v případě jejich výměny během záruční opravy.

Odpovědnost zákazníka

 1. Zákazník zajistí správné používání a udržování výrobku v souladu s instrukcemi a pokyny uvedenými v uživatelské příručce.
 2. Zákazník bude hradit náklady na pravidelný servis a údržbu a náklady na výměnu součástí podléhajících běžnému opotřebení.
 3. Zákazník také odpovídá za závady a poškození způsobená nesprávným používáním, zanedbáním nebo nehodou, a také za vedlejší a následné náklady způsobené takovými závadami nebo poškozením.1)      
 4. V případě podezření na závadu musí zákazník dopravit výrobek do provozovny autorizovaného dealera Yamaha v Evropě do deseti dnů ode dne zjištění závady.
 5. Zákazník také odpovídá za náklady na demontáž a kontrolu v případě závad, u kterých bude prokázáno, že nejsou kryté zárukou.
 6. Zákazník odpovídá za jakékoli následné opravy, které nejsou kryté zárukou.

Územní platnost tovární záruky Yamaha

Naše síť autorizovaných dealerů Yamaha vám pomůže zajistit bezproblémové cesty do zahraničí. 
Pokud jedete do zahraničí:

 1. Samozřejmě doufáme, že v průběhu vaší zahraničí cesty nebudete muset do servisu. Přesto vám doporučujeme, než vyrazíte na cestu, provést kompletní servis, zaměřený zejména na části jako vrtule, ozubené řemeny, motorové a převodové oleje, zapalovací svíčky, filtry, anody atd., abyste je nemuseli měnit v zahraničí.
 2. Adresy autorizovaných dealerů Yamaha v Evropě naleznete na stránce www.yamaha-motor.eu

Jak uplatním reklamaci?

Pokud u svého výrobku zjistíte závadu, která by mohla být předmětem záruční opravy, kontaktujte prosím bez prodlení svého dealera nebo kteréhokoli autorizovaného dealera v Evropě a dohodněte se na prohlídce výrobku. Pokud se vyskytne problém, který podle vašeho názoru snižuje bezpečnost, požádejte dealera o pomoc telefonicky a výrobek nepoužívejte, dokud nebude zkontrolován. Jakékoli nároky na záruční opravy musíte ve vlastním zájmu předložit u autorizovaného dealera Yamaha. 

mám postupovat, když nejsem spokojen?

Doufáme, že se svým výrobkem Yamaha a službami našich dealerů budete spokojeni. Pokud ovšem máte jakýkoli důvod ke stížnosti, zašlete ji prosím písemnou formou svému dealerovi a kopii tohoto dopisu na oddělení služeb zákazníkům vašeho distributora Yamaha. Pokud stížnost nebude vyřízena k vaší spokojenosti, nebo pokud se domníváte, že váš případ nebyl posouzen spravedlivě, můžete se rozhodnout pro nezávislou arbitráž, jejíž výsledek budeme respektovat. Pokud se tak rozhodnete, oddělení služeb zákazníkům distributora vám poskytne veškeré potřebné informace o postupu.

Pravidelné prohlídky

Výrobky Yamaha vyžadují pravidelnou údržbu a mazání v intervalech, které se mezi jednotlivými modely mohou lišit. Podrobné informace najdete v uživatelské příručce.

Nezbytným předpokladem pro možnost využívání všech výhod záruky, popsaných v těchto záručních podmínkách, je řádné provádění pravidelných servisních prohlídek. Naši autorizovaní dealeři Yamaha mají potřebnou kvalifikaci a rozsáhlé zkušenosti se všemi modely Yamaha. Proto vám doporučujeme, abyste v zájmu bezpečného a rozumného provozu nechávali provádět pravidelné prohlídky u dealera Yamaha.

Zajistěte prosím, aby dealer zaznamenal každý servisní interval. Neprovádění těchto pravidelných prohlídek může mít vliv na spolehlivost a může také zrušit platnost záruky.

Čištění

Nejlepší způsob jak zachovat dobrý stav výrobku Yamaha je pravidelné čištění. Zbytky soli nebo čerstvé chladicí vody v motoru, mořských řasách a měkkýšech, oleji a jiných cizích látkách mohou poškodit vnitřní povrchy a ovlivnit hladký chod ovládacích prvků. Podrobné informace o čištění a údržbě najdete v uživatelské příručce. Váš autorizovaný dealer Yamaha vám poskytne informace o správných postupech čištění a mazání ovládacích prvků. Nedoporučujeme vám používat vysokotlaké čističe. Jestliže je použití vysokotlakých čističů zakázané.

.