Používáme cookies, abychom lépe porozuměli návštěvníkům našich webových stránek tak, abychom mohli zlepšovat naše webové stránky, výrobky, služby a z marketingových důvodů.

Pokud budete pokračovat beze změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že chcete přijímat všechny cookies na webových stránkách Yamaha. Pokud však chcete, můžete kdykoliv změnit Vaše nastavení cookies. Chcete-li se dozvědět více o cookies týkajících se našich webových stránkách, jak je používáme, a jejich výhody, přečtěte si sekci "Jak Yamaha používá cookies" na webových stránkách Yamaha.

 

PODMÍNKY POUŽITÍ APLIKACE YAMAHA

Sdílet

Tuto aplikaci Yamaha poskytuje zdarma společnost Yamaha Motor Europe N.V., a to také jménem svých poboček a spřízněných subjektů (dále jen my, nás/naše). Aplikace vám umožňuje užít si motocykl ještě více, protože nabízí mnoho prvků a funkcí, například konfiguraci motocyklu a v budoucnu sledování tras, jízdu po navržených trasách, sledování videí, návody a postupy a komunitu Yamaha, která vám poskytuje možnost pozvat své přátele, sdílet s nimi a odesílat jim výzvy, ukládat dosažené cíle a posílat konfigurace motocyklů vašemu prodejci společnosti Yamaha.

Registrací a používáním aplikace souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami použití. Tyto podmínky můžeme příležitostně změnit. Před použitím této aplikace si tyto podmínky použití pečlivě přečtěte. Případné překlady podmínek použití jsou poskytovány pouze z důvodu praktičnosti nebo zákonných požadavků. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a jinou než anglickou verzí těchto podmínek použití má přednost anglická verze.

Tuto aplikaci včetně veškerého uživatelského obsahu, např. texty, videa, zvuky, modely, návrhy, příručky, generované konfigurace motocyklů a jiné informace a materiály (včetně veškerého materiálu chráněného právy duševního vlastnictví) a komunitu Yamaha spravuje Yamaha Motor Europe N.V., veřejná společnost s ručením omezeným založená podle nizozemských zákonů. Kontaktovat nás můžete na adrese: Koolhovenlaan 101 (1119 NC) Schiphol-Rijk, Nizozemsko, zapsáno u nizozemské obchodní komory pod č. 34084613, Digital Marketing & CRM, P.O. Box 75033, 1117 ZN Schiphol, Nizozemsko, tel: +31 20 654 6000; e-mail: app.termsofuse@YAMAHA-MOTOR.eu

Poslední aktualizace těchto podmínek použití: 18. 05. 2017

1 Vaše používání aplikace
1.1  Tuto aplikaci může používat jakákoli osoba starší 18 let. Můžete stáhnout, instalovat a používat jednu kopii aplikace na jednom mobilním zařízení, a to výhradně pro vaše vlastní nekomerční a osobní použití v souladu s těmito podmínkami použití.
1.2 Aplikaci vám poskytujeme zdarma, avšak pokud získáváte přístup k určitým funkcím aplikace nebo je používáte, včetně dat používaných procesy na pozadí v souvislosti s aplikací, když aplikace není aplikací aktivně otevřenou ve vašem zařízení, budou platit sazby a poplatky vašeho poskytovatele, např. poplatky za data nebo poplatky za datový roaming. Jste odpovědní za veškeré poplatky účtované vaším poskytovatelem v souvislosti s aplikací.

2 Vytvoření účtu
2.1 Chcete-li získat přístup ke všem prvkům a funkcím aplikace, je nezbytné vytvořit si účet. Při vytváření účtu vás požádáme o některé osobní údaje, především vaše jméno a e-mailovou adresu, ale můžete si účet vytvořit i prostřednictvím svého profilu na sociální síti (např. Facebook, Google+). Poté, co vaši registraci přijmeme, můžete začít aplikaci používat. Jsme oprávněni vaši žádost o účet z libovolného důvodu odmítnout. Nesmíte vytvořit více než jeden účet. Svůj účet nesmíte převést ani prodat.
2.2 Jste odpovědní za veškerý přístup k vašemu účtu a jeho používání a za zabránění jeho neoprávněnému použití. Abyste ochránili váš účet a zachovali jeho bezpečnost a udrželi komunitu Yamaha zábavnou a bezpečnou: a)Zadáte bezpečné heslo, které je nutné pro přihlášení k vašemu účtu. Své heslo nikomu nesdělíte ani nenecháte nikoho jiného získávat přístup k vašemu účtu a používat jej a v případě, že se se dozvíte nebo máte důvodné podezření, že někdo jiný zná vaše uživatelské jméno a heslo nebo je používá, nás o tom ihned vyrozumíte; b)Nebudete odesílat uživatelský obsah, provádět jakékoli úkony nebo používat aplikaci způsobem, který porušuje naše práva nebo práva kohokoli jiného, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví a ochrany soukromí, nebo který porušuje platné zákony a předpisy;

3 Práva duševního vlastnictví
3.1 Tato aplikace je na základě těchto podmínek poskytována pouze vám, a to formou licence, nikoli prodeje. Všechna práva duševního vlastnictví aplikace zůstávají nám nebo našim poskytovatelům licence včetně případných změn, oprav, úprav nebo překladů aplikace.
3.2 Ponecháváte si vlastnictví uživatelského obsahu odeslaného do aplikace. Odesláním svého uživatelského obsahu se nám výslovně zaručujete, že jste výhradně odpovědní za jeho správnost, zákonnost, slušnost a legitimitu a že máte právo zpřístupňovat jej prostřednictvím aplikace a poskytovat povolení pro svůj uživatelský obsah. Udělujete nám nevýlučné, bezpodmínečné, trvalé, neodvolatelné, přenosné, celosvětové, bezplatné povolení na používání, představování, zobrazování, úpravy, překlad, změny, publikaci, distribuci, oběh nebo vysílání vašeho uživatelského obsahu pro účely související s aplikací, mimo jiné včetně komunity Yamaha.

4 Osobní údaje
4.1 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů. Žádným způsobem, ani v právním smyslu, neodpovídáme za zásady ochrany osobních údajů na jakékoli webové stránce, v jakékoli aplikaci nebo službě třetí osoby, které aplikace používá, včetně poskytovatelů služeb sociálních sítí (např. Facebook), a nemáme nad nimi jakoukoli kontrolu. Privacy Statement.

5 Odpovědnost a odškodnění
5.1 Naše aplikace byla sestavena s největší možnou péčí. Správné fungování aplikace je také podmíněno faktory, které jsou mimo naši kontrolu a za které jsou odpovědné třetí osoby, např. síť vašeho poskytovatele, signál Wi-Fi nebo GPS. Nezaručujeme, že aplikace či její části budou (plně) dostupné po celou dobu nebo že poskytované údaje (mimo jiné včetně dílů motocyklu, návodů a postupů, cen a dostupnosti modelů a dílů) budou úplné, správné, aktuální, vhodné pro určitý účel nebo že nebudou obsahovat urážlivý, nevhodný, nezákonný nebo závadný uživatelský obsah. Vyhrazujeme si právo aplikaci či její části pozastavit, stáhnout nebo změnit.
5.2 Výslovně souhlasíte s tím, že přístup k aplikaci a její používání budou probíhat výhradně na vaše riziko. Nejsme ze žádného důvodu odpovědní za jakékoli škody nebo jiné důsledky související nebo vyplývající z vašeho používání nebo nemožnosti (řádně) používat aplikaci či její části, z našeho nesplnění těchto podmínek použití nebo nedostatků na straně třetích osob. Vaše používání aplikace nebude narušovat řízení vašeho motocyklu. Vždy byste měli řídit bezpečně a dodržovat všechny dopravní předpisy. Věříme v zodpovědnou jízdu a nepodporujeme, nepovzbuzujeme ani nesouhlasíme s bezohledným a nezodpovědným chováním při jízdě. Je to zodpovědnost jezdců, aby se starali o sebe a své činy. Dodržování dopravních předpisů, zákonů pro účast v provozu a předvídání nebezpečí, ohledupnost k chodcům a vozidlům je rozhodující pro bezpečné a zodpovědné řízení. Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou motocyklistům nebo jiným řidičům, kteří se účastní jakýchkoli událostí a využívají veškeré informace poskytované našimi aplikacemi a dalšími digitálními platformami.
5.3 Nejsme odpovědní a nesledujeme, neschvalujeme ani nemáme kontrolu nad aplikacemi, webovými stránkami či službami třetích osob, které jsou spojené s aplikací nebo které aplikace používá, a to včetně jejich správnosti, dostupnosti, funkcí a platných podmínek a zásad. Máte-li otázky týkající se postupů a zásad třetích osob, prostudujte si jejich odpovídající podmínky a zásady a kontaktujte je.
5.4 Pokud bychom se podle závazného platného zákona stali z libovolného důvodu odpovědnými za jakékoli škody, bude naše odpovědnost omezená v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony. Všechna omezení naší odpovědnosti přestanou platit, pokud škoda byla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí z naší strany.
5.5 Souhlasíte s tím, že nás odškodníte za veškeré požadavky, nároky a podobné kroky třetích osob související s vaším používáním aplikace, porušením těchto podmínek použití nebo jakýmkoli protiprávním chováním nebo vyplývající z takového chování.

6 Ukončení
6.1 Aplikaci můžete používat po neomezenou dobu do ukončení podle těchto podmínek použití. Aniž by tím byla dotčena ostatní ustanovení, jsme kdykoli dle našeho výhradního uvážení a bez písemného upozornění nebo zdůvodnění oprávněni dočasně nebo trvale ukončit s okamžitou platností váš účet, odstranit nebo změnit veškerý váš uživatelský obsah a zabránit vám ve vytvoření nového účtu, aniž nám tím vůči vám nebo třetí osobě vznikne odpovědnost. Svůj účet můžete kdykoli ukončit prostřednictvím našich webových stránek [link] a tím, že přestanete k aplikaci přistupovat a aplikaci používat. Pokud jste si účet a přihlašovací údaje vytvořili prostřednictvím svého profilu na sociální síti, můžete svůj účet ukončit také odebráním oprávnění pro aplikaci prostřednictvím svého profilu u příslušného poskytovatele služby sociální sítě (např. Facebook).
6.2 Pokud jakýmkoli způsobem porušíte tyto podmínky použití nebo se dopustíte jiného nezákonného jednání, jsme oprávněni – aniž by to byla naše povinnost či odpovědnost – přezkoumat váš uživatelský obsah a vaše chování a přijmout příslušná opatření, která mohou zahrnovat mimo jiné: (a) změnu nebo odstranění vašeho uživatelského obsahu; (b) pozastavení nebo ukončení vašeho účtu nebo přístupu k aplikaci s okamžitým účinkem, nebo (c) požadování náhrady škody nebo nákladů.
6.3 Po ukončení ihned skončí vaše právo na přístup k aplikaci a její používání a váš uživatelský obsah bude odstraněn. Všechna ustanovení určená k přetrvání i po ukončení těchto podmínek použití přetrvají i po takovém ukončení.

Platné zákony a spory
7.1 Tyto podmínky použití se řídí nizozemskými zákony. Veškeré spory, nároky a další příčiny žaloby vyplývající z podmínek použití nebo vašeho přístupu k aplikaci nebo jejího používání nebo s nimi související budou vyřešeny příslušným nizozemským soudem.