Du er ved at forlade hjemmesiden. Er du sikker?

Jeg er enig, før mig derhen

Ansvarsfraskrivelsesklausul

Denne retserklæring indeholder de vilkår, der gælder for denne hjemmeside, www.yamaha-motor.eu, og alle dertil knyttede hjemmesider for Yamaha Motor Europe N.V.'s affilierede selskaber (i det følgende benævnt Yamaha Motor Europe), der er linket til eller som er vist på denne hjemmeside (under ét benævnt ”hjemmesiderne”). Med "denne hjemmeside", henvises til det specifikke websted, du rent faktisk er eller har været inde og besøge.

Ved at gå ind på eller bruge nogen af disse hjemmesider accepterer du udtrykkeligt og forpligter dig til at overholde alle vilkår i denne retserklæring. Brug ikke hjemmesiderne, hvis du ikke accepterer disse vilkår. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne retserklæring og andre regler, politikker eller aftaler, som er lagt ud på denne hjemmeside eller på anden vis er gældende mellem dig og Yamaha Motor Europe, har dokumenterne forrang i følgende orden: 1) specielle vilkår for produkter og/eller serviceydelser; 2) denne retserklæring; 3) Privatlivspolitikken og 4) andre regler, politikker eller aftaler, som er lagt ud på denne hjemmeside.

Medmindre der henvises til andet heri, omfatter en henvisning til Yamaha Motor Europe alle dens affilierede selskaber. Hjemmesiderne er kun til din personlige brug, som er begrænset til at se hjemmesiderne, give oplysninger til hjemmesiderne, downloade produktinformation til personlig gennemlæsning og for visse af hjemmesidernes vedkommende køb af produkter.

Gældende lov 

Ved at gå ind på denne hjemmeside bekræfter du, at din tilladelse til at gå ind på og bruge denne hjemmeside vil blive fortolket og vurderet i henhold til nederlandsk lov. Du accepterer, at tvister i forbindelse med brug af denne hjemmeside skal afgøres af en kompetent domstol i Nederlandene (hovedforretningssted af Yamaha Motor Europe N.V.). Hvis du bruger denne hjemmeside fra et andet land, er du ansvarlig for overholdelse af alle gældende lokale love. Derudover udelukker eller begrænser denne retserklæring ingen af de ufravigelige rettigheder, der er tildelt dig i henhold til gældende lov i overensstemmelse med anvendelsen af de internationale lovvalgsregler. Yamaha Motor Europe udtaler sig ikke om, hvorvidt det heri indeholdte materiale er hensigtsmæssigt for alle lande i verden.

1 Yamaha Motor Europe lægger informationer ud på sine hjemmesider som en service over for de besøgende. Med undtagelse af de hjemmesider, hvor der kan købes produkter, har Yamaha Motor Europe's produktinformation udelukkende et informativt formål. Oplysninger om og henvisninger til enkeltpersoner, det være sig medarbejdere eller personer med anden ansættelse hos eller tilknytning til Yamaha Motor Europe, har udelukkende et informativt sigte. Under ingen omstændigheder kan/må enkeltpersoner og/eller deres udsagn på hjemmesiderne forbindes med Yamaha Motor Europe's ansvar eller erstatningsansvar for specifikke produkter eller serviceydelser, det være sig på det personlige eller selskabsmæssige plan. Offentliggjorte udsagn og profiler er personlige, og der kan ikke henvises til disse med henblik på garanti eller erstatningsansvar, det være sig i retlig eller anden sammenhæng. 
Selv om Yamaha Motor Europe forsøger på at give nøjagtig og rettidig information, kan der forekomme utilsigtede tekniske eller faktuelle unøjagtigheder og typografiske fejl. Yamaha Motor Europe forbeholder sig til enhver tid ret til uden varsel at foretage rettelser og ændringer på hjemmesiderne. De af Yamaha Motor Europe's produkter, der er beskrevet på selskabets hjemmesider, kan måske ikke fås i dit område. Yamaha Motor Europe vil bestræbe sig på, at informationerne på hjemmesiderne er hensigtsmæssige for dit område. Selv om Yamaha Motor Europe har gjort sig store anstrengelser for at vise produkterne og deres farver så nøjagtigt som muligt, vil de viste produkter og deres farver også afhænge af brugerens udstyr, og Yamaha Motor Europe kan ikke garantere, at brugerens udstyr vil vise en nøjagtig gengivelse af de faktiske produkter og deres farver. Det er muligt, at nogle former for software, som kan downloades fra hjemmesiderne, er underlagt statslige eksportrestriktioner eller andre restriktioner. Ved at besøge og bruge vores hjemmesider anerkender du disse restriktioner og accepterer, at du er underlagt dem.

2 Besøgende påtager sig alt ansvar og al risiko vedrørende deres brug af hjemmesiderne. Alle informationer på hjemmesiderne gives til dig ”således som de nu er og forefindes”, og Yamaha Motor Europe fralægger sig alle garantierklæringer, oplysninger og billigelser, det være sig udtrykkelige eller underforståede, vedrørende information, man har fået adgang til fra eller via hjemmesiderne, herunder men ikke begrænset til alle udtrykkelige og underforståede garantierklæringer såsom garanti for gyldig adkomst, handelsmæssig kvalitet, ikke-krænkelse og egnethed til et særligt formål, i det omfang dette er tilladt i det gældende retssystem. Yamaha Motor Europe garanterer ikke, at hjemmesiderne er fri for computer-vira, programfejl eller andre skadevoldende elementer. Yamaha Motor Europe garanterer ikke, at de i materialet indeholdte funktioner ikke vil blive afbrudt eller er fejlfri, ej heller at fejl vil blive opdaget eller rettet. Yamaha Motor Europe påtager sig ikke erstatningsansvar eller andet ansvar for fuldstændigheden, pålideligheden eller brugbarheden af de informationer, der fremlægges eller fås adgang til via hjemmesiderne. Yamaha Motor Europe har ikke pligt til at opdatere deres hjemmesider eller ændre indhold eller koder, og Yamaha Motor Europe kan ikke holdes ansvarlig for manglende opdatering af sådanne informationer. Det er dit ansvar at verificere alle informationer, der ligger på hjemmesiderne, før du stoler på dem. 

3 Yamaha Motor Europe kan under ingen omstændigheder holdes erstatningsansvarlig for eventuel skade af enhver art uanset årsag, herunder men ikke begrænset til afsavn, avancetab, datatab eller andre skadetyper, af materiel såvel som immateriel art, det være sig et søgsmål inden for kontrakt, uden for kontrakt eller af anden art, som skyldes eller på nogen måde vedrører brugen eller standarden af de informationer, der ligger på eller er adgang til via Yamaha Motor Europe's hjemmesider. De begrænsninger i erstatningsansvaret, der henvises til i denne retserklæring, gælder ikke i det omfang, at tabet eller skaden skyldes bevidst pligtforsømmelse eller grov uagtsomhed fra Yamaha Motor Europe's side.

4 Yamaha Motor Europe forbeholder sig til enhver tid ret til uden varsel at inddrage adgang til hjemmesiderne eller revidere de på hjemmesiderne beskrevne serviceydelser og produkter. Alle tilbud og andre erklæringer afgivet af Yamaha Motor Europe er uden forbindende, medmindre Yamaha Motor Europe udtrykkeligt giver skriftligt udtryk for andet. Du kan træde tilbage fra en transaktion vedrørende produkter eller serviceydelser, som du har købt online fra denne hjemmeside, inden for syv arbejdsdage regnet fra datoen for modtagelse af produktet eller datoen for udførelsen af den relevante serviceydelse i henhold til de gældende lovregler vedrørende fjernsalg. 
Yamaha Motor Europe må til enhver tid revidere de i denne retserklæring indeholdte vilkår ved at opdatere dette indlæg. Du er bundet af eventuelle revideringer og bør med jævne mellemrum besøge denne side for at gennemse de aktuelle vilkår, der gælder for din brug af hjemmesiderne. Fortsat brug af denne hjemmeside efter sådanne ændringer vil blive betragtet som dit samtykke til ændringerne. Hvis et vilkår eller en bestemmelse i denne retserklæring er ugyldig, vil det ikke påvirke muligheden for retshåndhævelse af de dele af retserklæringen, der anses for at kunne retshåndhæves af de relevante domstole.

5 Yamaha Motor Europe ejer eller har rettighederne til alle hjemmesiderne, herunder men ikke begrænset til alle baggrundsbilleder, ikoner, skikkelser, illustrationer, billeder, grafik, musik, tekst, software og andet indhold på hjemmesiderne (”indholdet”) samt alle HTML-designs, layouts, konfigurationer, CGI og andre koder og scripts i ethvert format, der bruges til at implementere hjemmesiderne (”koden”). Indholdet af og koden til hjemmesiderne er beskyttet af immaterielle rettigheder og dertil hørende rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsret, patenter, database- og varemærkerettigheder. Du må ikke kopiere, ændre, uploade, downloade, transmittere, genudgive, vise med henblik på gendistribution til tredjepart med kommercielt formål eller på anden vis distribuere koder eller indhold fra hjemmesiderne uden Yamaha Motor Europe's forudgående skriftlige samtykke, for så vidt sådanne restriktioner er tilladt i henhold til gældende præceptiv lov. Du må kun bruge indholdet eller koden fra hjemmesiderne til personlig brug. Alle logoer, navne og varemærker, der ses på hjemmesiderne, er immaterielle rettigheder, som tilhører Yamaha Motor Europe eller anvendes af Yamaha Motor Europe på licens. Du må ikke bruge noget af det ovenfor anførte til noget som helst formål uden Yamaha Motor Europe's forudgående udtrykkelige skriftlige tilladelse. Manglende overholdelse af denne retserklæring udgør misligholdelse og krænker Yamaha Motor Europe's ophavsret, varemærkeret og andre immaterielle rettigheder. Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt ovenfor, må intet heri fortolkes, som om det indirekte, ifølge berettiget antagelse eller på anden vis tildeler en licens eller rettighed til patenter, varemærker, ophavsret eller andre immaterielle rettigheder tilhørende Yamaha Motor Europe, dets filialer, affilierede selskaber eller tredjepart.

6 Selv om denne hjemmeside har links til andre hjemmesider, antyder Yamaha Motor Europe hverken direkte eller indirekte godkendelse, associering, sponsorat, tilslutning eller tilknytning til den linkede hjemmeside, medmindre det specifikt er nævnt heri. Ved at gå ind på denne hjemmeside accepterer du, at Yamaha Motor Europe ikke har gennemgået alle hjemmesider, der er linket til denne hjemmeside, og ikke er ansvarlig for indholdet af sider uden for denne hjemmeside eller andre hjemmesider, der er linket til denne hjemmeside. Hvis du linker til andre sider uden for denne hjemmeside eller andre hjemmesider, sker det på egen risiko. 

7 Hvis du responderer over for Yamaha Motor Europe via e mail, markedsundersøgelser, fora, registrering eller andre kommunikationsmedier med oplysninger, herunder men ikke begrænset til feedback, data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, men med undtagelse af dine personlige data, vil sådanne oplysninger ikke blive betragtet som fortrolige. Ved at sende os oplysninger giver du Yamaha Motor Europe en uigenkaldelig, global, varig og transferabel ret til at bruge disse indlæg uden begrænsning til formål, som Yamaha Motor Europe finder nødvendige. Yamaha Motor Europe har ingen erstatningspligt ved brug eller udlevering af sådanne oplysninger. Yamaha Motor Europe er ikke forpligtet til at hemmeligholde sådanne oplysninger og kan frit gengive, bruge, udlevere og distribuere oplysningerne til andre uden begrænsning. Yamaha Motor Europe kan frit bruge ideer, koncepter, begreber, knowhow eller teknikker, som er indeholdt i sådanne oplysninger til hvilket som helst formål, herunder men ikke begrænset til at udvikle, fabrikere og markedsføre produkter, der inkorporerer eller på anden vis beror på sådanne oplysninger. Yamaha Motor Europe ser frem til at modtage dine kommentarer og forslag om sine hjemmesider og produkter, men Yamaha Motor Europe forsøger ikke at indhente fortrolige eller ophavsretligt beskyttede ideer, forslag, materialer eller andre oplysninger, der er forbundet med at udvikle, designe, omdesigne, ændre, fabrikere eller markedsføre sine produkter eller nye produkter. Ved at indsende oplysninger giver du hjemmel til, at Yamaha Motor Europe må offentliggøre sådanne oplysninger, bruge dem i sin virksomhed og inkorporere deres koncepter i Yamaha Motor Europe's produkter eller til andre formål, som Yamaha Motor Europe betragter som nødvendige, uden erstatningspligt. 

8 Du må ikke bruge de interaktive dele af hjemmesiderne, for eksempel fora, klubber, markedsundersøgelser, e mails og lignende til at lægge materiale ind, som er bevidst urigtigt og/eller injurierende, unøjagtigt, fornærmende, vulgært, modbydeligt, sjofelt, blasfemisk, sexbetonet, truende, krænkende for privatlivets fred, eller som på anden vis bryder loven. Yamaha Motor Europe har ikke redaktionel kontrol over indhold sendt til interaktive dele af hjemmesiderne. Alle oplysninger, herunder offentliggørelse af billeder og/eller artikler, indsendes for egen risiko og på eget ansvar. Yamaha Motor Europe er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for skader eller andre skadevirkninger, der skyldes brug af tilsendt materiale uanset form og art. 

9 By using our website you automatically agree to the YouTube Terms of Service. Which you can find in more detail here.

Privatlivspolitik 
Hos Yamaha Motor Europe N.V. (''Yamaha Motor Europe'') behandler vi dine personoplysninger med særlig omhu, da vi respekterer vores besøgendes privatliv. Denne privatlivspolitikk, som udgør en integreret del af Ansvarsfraskrivelsesklausulen, beskriver Yamaha Motor Europes privatlivspolitik, som er gældende for (de password-beskyttede områder af) alle de hjemmesider, der tilhører Yamaha Motor Europes filialer og affilierede selskaber, og som er knyttet til denne hjemmeside (samlet benævnt "hjemmesiderne" og hver for sig benævnt "hjemmesiden"). 

Ved at tilgå og anvende nogen af disse hjemmesider giver du samtidig dit udtrykkelige samtykke til, at du er enig i de betingelser, der fremgår af denne privatlivspolitik. Hvis du ikke er enig i privatlivspolitikken, bedes du undlade at anvende nogen af hjemmesiderne samt undlade at forsynes os med personoplysninger. Visse ydelser kan være betinget af, at der leveres personoplysninger.