Πρόκειται να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο. Είστε βέβαιοι;

Συμφωνώ, μετάβαση

Νομική δήλωση αποποίησης ευθυνών

Η παρούσα Νομική Δήλωση περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την παρούσα Τοποθεσία, www.yamaha-motor.eu, καθώς και όλες τις σχετικές εταιρικές τοποθεσίες συνδεδεμένων εταιρειών της Yamaha Motor Europe N.V. (εφεξής αποκαλούμενων ως Yamaha Motor Europe), οι οποίες συνδέονται με ή εμφανίζονται σε αυτήν την Τοποθεσία (συλλογικά οι "Τοποθεσίες"). 

Με την προσπέλαση ή χρήση οποιωνδήποτε από αυτές τις Τοποθεσίες, αποδέχεστε και συμφωνείτε ρητά ότι δεσμεύεστε από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Νομική Δήλωση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, μην χρησιμοποιήσετε καμία από τις Τοποθεσίες μας. Σε περίπτωση διένεξης ανάμεσα στην παρούσα Νομική Δήλωση και σε άλλους κανόνες, πολιτικές ή συμφωνίες που δημοσιεύονται στην παρούσα Τοποθεσία ή που ισχύουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανάμεσα σε εσάς και την Yamaha Motor Europe, τα έγγραφα θα υπερισχύουν με την εξής σειρά προτεραιότητας: (i) συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις προϊόντος ή/και υπηρεσιών, (ii) η παρούσα Νομική Δήλωση, (iii) η Πολιτική απορρήτου και (iv) λοιποί κανόνες, πολιτικές ή συμφωνίες που δημοσιεύονται στην Τοποθεσία.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οποιαδήποτε αναφορά στην Yamaha Motor Europe θα περιλαμβάνει συλλογικά όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες της.  
Οι Τοποθεσίες παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση, που περιορίζεται στην προβολή των Τοποθεσιών, στην παροχή πληροφοριών στις Τοποθεσίες, στη λήψη πληροφοριών για προϊόντα για προσωπική ενημέρωση και, για ορισμένες Τοποθεσίες, στην αγορά προϊόντων. 


Ισχύουσα νομοθεσία 
Πραγματοποιώντας είσοδο στην παρούσα Τοποθεσία αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η άδεια εισόδου στην Τοποθεσία και η χρήσης αυτής θα ερμηνεύεται και θα αξιολογείται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας. Συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε διενέξεις σε σχέση με τη χρήση αυτής της Τοποθεσίας θα επιλύονται στα δικαστήρια αρμόδιας δικαιοδοσίας της Ολλανδίας. Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν την Τοποθεσία από άλλη χώρα, οφείλετε να συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε και όλους τους εθνικούς νόμους. Επιπλέον, η παρούσα Νομική Δήλωση δεν δύναται να εξαιρεί ή να περιορίζει οποιοδήποτε από τα νομίμως κατοχυρωμένα δικαιώματά σας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με την εφαρμογή των διεθνών διατάξεων περί σύγκρουσης νόμων. Η Yamaha Motor Europe δεν προβαίνει σε καμία δήλωση όσον αφορά την καταλληλότητα των υλικών που περιέχονται σε αυτήν την Τοποθεσία για οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ολλανδίας..

1 Η Yamaha Motor Europe δημοσιεύει στις Τοποθεσίες της πληροφορίες για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Με εξαίρεση τις Τοποθεσίες όπου είναι δυνατή η αγορά προϊόντων, οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Yamaha Motor Europe παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες για και οι αναφορές σε μεμονωμένα άτομα, είτε πρόκειται για υπαλλήλους είτε για άτομα που συνεργάζονται ή σχετίζονται με την Yamaha Motor Europe με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Μεμονωμένα άτομα ή/και δηλώσεις αυτών στις Τοποθεσίες δεν μπορούν/πρόκειται να επιβάλλουν στην Yamaha Motor Europe, είτε σε προσωπικό είτε σε εταιρικό επίπεδο, υποχρεώσεις ή/και ευθύνες που απορρέουν από τη χρήση συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι δημοσιευμένες δηλώσεις και τα προφίλ των χρηστών είναι προσωπικού χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται να γίνεται καμία αναφορά σε αυτά τα στοιχεία για τη διεκδίκηση οποιασδήποτε εγγύησης ή ευθύνης, βάσει της νομοθεσίας ή άλλως.Η Yamaha Motor Europe καταβάλλει προσπάθειες για να παρέχει ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες, ωστόσο δεν αποκλείονται οι περιπτώσεις ανακριβειών σε θέματα τεχνικής φύσεως ή αντικειμενικώνά στοιχείωνα και τυπογραφικών σφαλμάτων. Η Yamaha Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διορθώσεις και αλλαγές στις Τοποθεσίες ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ορισμένα προϊόντα της Yamaha Motor Europe που περιγράφονται στις Τοποθεσίες της ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Η Yamaha Motor Europe προσπαθεί να παρέχει μέσω των Τοποθεσιών πληροφορίες που ισχύουν για την περιοχή σας. Παρά το γεγονός ότι η Yamaha Motor Europe έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα προϊόντα και απεικονίσεις τους να παρουσιάζονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται τα προϊόντα και οι απεικονίσεις τους εξαρτάται επίσης από τον εξοπλισμό του χρήστη. Η Yamaha Motor Europe δεν εγγυάται ότι ο εξοπλισμός του χρήστη εμφανίζει με απόλυτη ακρίβεια τα πραγματικά προϊόντα και τις απεικονίσεις τους. Ορισμένα προγράμματα λογισμικού που διατίθενται για λήψη από τις Τοποθεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε κρατικούς ελέγχους εξαγωγών ή άλλους περιορισμούς. Με χρήση των Τοποθεσιών μας, έχετε ενημερωθεί πλήρως, αναγνωρίζετε τους εν λόγω περιορισμούς και συμφωνείτε να υπόκεισθε σε αυτούς.

2 Οι επισκέπτες αναλαμβάνουν την αποκλειστική ευθύνη και τους κινδύνους όσον αφορά τη χρήση των Τοποθεσιών. Όλες οι πληροφορίες της Τοποθεσίας παρέχονται "ως έχουν" και η Yamaha Motor Europe αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση, δήλωση ή υποστήριξη, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με πληροφορίες που είναι προσβάσιμες από τις Τοποθεσίες ή μέσω των Τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων για τίτλους κυριότητας, εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, στο βαθμό που επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας δικαιοδοσίας. Η Yamaha Motor Europe δεν εγγυάται ότι οι Τοποθεσίες είναι απαλλαγμένες από ιούς υπολογιστών, τεχνικά σφάλματα ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η Yamaha Motor Europe δεν εγγυάται τη δυνατότητα αδιάλειπτης και χωρίς σφάλματα χρήσης των λειτουργιών του περιεχομένου ή τον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων. Η Yamaha Motor Europe δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία ή τη χρησιμότητα των πληροφοριών που αποκαλύπτονται ή στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω των Τοποθεσιών. Η Yamaha Motor Europe δεν φέρει την υποχρέωση να ενημερώνει τις Τοποθεσίες της ή να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τον κώδικά τους και δεν θα θεωρείται υπεύθυνη σε περίπτωση μη ενημέρωσης ανάλογων πληροφοριών. Η επαλήθευση οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται στις Τοποθεσίες προτού βασιστείτε σε αυτές είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

3 Η Yamaha Motor Europe δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση για κανενός είδους ζημιές που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία και στις οποίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, απώλεια χρήσης, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο είδος υλικής ή άυλης ζημιάς, είτε σε ενέργεια βάσει συμφωνίας, αδικοπραξίας είτε άλλως, που οφείλεται ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση ή την εκτέλεση πληροφοριών προσβάσιμων από τις Τοποθεσίες της Yamaha Motor Europe ή μέσω αυτών των Τοποθεσιών. Οι περιορισμοί ευθύνης που αναφέρονται στην παρούσα Νομική Δήλωση δεν θα ισχύουν στο βαθμό που η απώλεια ή ζημιά οφείλεται σε βαρειά αμέλεια εκ μέρους της Yamaha Motor Europe.

4 Η Yamaha Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την πρόσβαση σε Τοποθεσίες ή να αναθεωρεί τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που περιγράφονται στις Τοποθεσίες ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι προσφορές και λοιπές δηλώσεις που πραγματοποιούνται από την Yamaha Motor Europe δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, εκτός εάν η Yamaha Motor Europe ορίζει ρητά και εγγράφως κάτι άλλο επ' αυτού.Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από μια συναλλαγή για τη διαδικτυακή αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από την Τοποθεσία εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος ή από την ημερομηνία της συναλλαγής για την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανόνες σχετικά με τις συμβάσεις εξ αποστάσεως.Η Yamaha Motor Europe έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί ανά πάσα στιγμή του όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η παρούσα Νομική Δήλωση ενημερώνοντας αυτήν τη δημοσίευση. Οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές για εσάς, ενώ θα πρέπει να επισκέπτεστε κατά καιρούς αυτήν τη σελίδα, ώστε να ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σχετικά με τη χρήση των Τοποθεσιών. Η συνέχιση χρήσης αυτής της Τοποθεσίας από εσάς μετά την εφαρμογή οποιωνδήποτε ανάλογων αλλαγών θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή αυτών των αλλαγών. Σε περίπτωση ακύρωσης οποιουδήποτε όρου, προϋπόθεσης ή διάταξης της παρούσας Νομικής Δήλωσης, αυτό δεν θα επηρεάσει τα λοιπά τμήματα της Νομικής Δήλωσης που έχουν αναγνωριστεί ως εφαρμοστέα από τα αρμόδια δικαστήρια.

5 Η Yamaha Motor Europe διατηρεί την κυριότητα ή τα δικαιώματα για όλα τα στοιχεία των Τοποθεσιών, που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, όλες τις ταπετσαρίες, εικονίδια, χαρακτήρες, καλλιτεχνικά έργα, εικόνες, γραφικά, μουσική, κείμενο, λογισμικό και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο των Τοποθεσιών (το "Περιεχόμενο") καθώς και όλα τα αρχεία σχεδίασης HTML, διατάξεις, διαμορφώσεις, CGI και άλλους κώδικες και δέσμες ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των Τοποθεσιών (ο "Κώδικας"). Το Περιεχόμενο και ο Κώδικας των Τοποθεσιών προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, δικαιώματα επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βάσεων δεδομένων, εμπορικών σημάτων και πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, τροποποίηση, αποστολή, λήψη, μετάδοση, αναδημοσίευση, προβολή ή αναδιανομή σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς και η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διανομή Περιεχομένου ή Κώδικα από τις Τοποθεσίες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Yamaha Motor Europe, στο βαθμό που οι εν λόγω περιορισμοί επιτρέπονται βάσει του ισχύοντος αναγκαστικού δικαίου. Τα στοιχεία του Περιεχομένου ή του Κώδικα των Τοποθεσιών προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Όλα τα λογότυπα, οι ονομασίες και τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στις Τοποθεσίες αποτελούν (πνευματική) ιδιοκτησία της Yamaha Motor Europe ή χρησιμοποιούνται από την Yamaha Motor Europe βάσει σχετικής άδειας χρήσης. Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιωνδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία και για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη και ρητή άδεια της Yamaha Motor Europe. Η μη τήρηση εκ μέρους σας των όρων αυτής της Νομικής Δήλωσης θα συνιστά παραβίαση της σύμβασης και των πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Yamaha Motor Europe.Εκτός εάν ορίζεται ρητά ανωτέρω, κανένας από τους όρους της παρούσας δεν είναι δυνατόν να εκληφθεί ως παραχώρηση, είτε σιωπηρή, είτε βάσει της αρχής του estoppel είτε άλλως οποιασδήποτε άδειας χρήσης ή δικαιώματος επί διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, πνευματικού δικαιώματος ή άλλου βιομηχανικού δικαιώματος ή δικαιώματος ιδιοκτησίας της Yamaha Motor Europe, των συνδεδεμένων εταιρειών της ή οποιουδήποτε τρίτου.

6 Παρά το γεγονός ότι αυτή η Τοποθεσία ενδέχεται να συνδέεται με άλλες Τοποθεσίες, η Yamaha Motor Europe δεν υποδηλώνει, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, υποστήριξη ή συνεργασία όσον αφορά τη συνδεδεμένη Τοποθεσία, εκτός εάν αυτό ορίζεται συγκεκριμένα στην παρούσα Νομική Δήλωση. Πραγματοποιώντας είσοδο στην παρούσα Τοποθεσία αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Yamaha Motor Europe δεν έχει ελέγξει όλες τις Τοποθεσίες που συνδέονται με αυτήν την Τοποθεσία και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο σελίδων εκτός της Τοποθεσίας ή άλλων συνδεδεμένων Τοποθεσιών. Η σύνδεση με άλλες σελίδες εκτός της Τοποθεσίας πραγματοποιείται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

7 Οι απαντήσεις τις οποίες αποστέλλετε στην Yamaha Motor Europe μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ερευνών, φόρουμ, φορμών εγγραφής ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας και περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως σχόλια, δεδομένα, ερωτήσεις, απόψεις, προτάσεις ή παρόμοια στοιχεία, δεν θα εκλαμβάνονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες, με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα σας. Με την αποστολή τέτοιων πληροφοριών, εκχωρείτε στην Yamaha Motor Europe ένα αμετάκλητο, παγκόσμιο, μόνιμο και μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που έχετε υποβάλει χωρίς περιορισμούς και για οποιονδήποτε σκοπό κρίνει αναγκαίο. Η Yamaha Motor Europe δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση ή αποκάλυψη ανάλογων πληροφοριών. Η Yamaha Motor Europe δεν θα φέρει την υποχρέωση να τηρεί το απόρρητο ανάλογων πληροφοριών και θα μπορεί ελεύθερα να προβαίνει στην αναπαραγωγή, χρήση, αποκάλυψη και διάθεση των πληροφοριών αυτών σε τρίτους, χωρίς κανένα περιορισμό. Η Yamaha Motor Europe θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ιδέες, σχέδια, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε ανάλογες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό στον οποίο περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορική προώθηση προϊόντων, τα οποία ενσωματώνουν ή άλλως βασίζονται σε ανάλογες πληροφορίες. Η Yamaha Motor Europe παροτρύνει την υποβολή σχολίων και προτάσεων από τους χρήστες για θέματα που αφορούν τις Τοποθεσίες και τα προϊόντα της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προσπαθεί να εκμαιεύσει οποιεσδήποτε εμπιστευτικές ή ιδιοκτησιακές ιδέες, προτάσεις, υλικά ή άλλες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη, τη σχεδίαση, την επανασχεδίαση, την τροποποίηση, την κατασκευή ή την εμπορική προώθηση των προϊόντων της ή άλλων νέων προϊόντων. Με την υποβολή των πληροφοριών σας συμφωνείτε ότι η Yamaha Motor Europe δύναται να δημοσιοποιεί ανάλογες πληροφορίες, να τις χρησιμοποιεί στο πλαίσιο των λειτουργιών της και να ενσωματώνει τα σχέδια που αυτές περιλαμβάνουν σε προϊόντα της Yamaha Motor Europe ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό κρίνει αναγκαίο, χωρίς να φέρει καμία σχετική ευθύνη.

8 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις διαδραστικές ενότητες των Τοποθεσιών, για παράδειγμα φόρουμ, ομάδες, έρευνες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα παρόμοια στοιχεία, για τη δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού που είναι εν γνώσει σας ψευδές ή/και δυσφημιστικό, ανακριβές, καταχρηστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, σεξουαλικό, απειλητικό και περιεχόμενο το οποίο παρενοχλεί, προκαλεί το μίσος ή παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ατόμων ή τη νομοθεσία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Yamaha Motor Europe δεν ελέγχει την υποβολή οποιουδήποτε περιεχομένου στις διαδραστικές ενότητες των Τοποθεσιών. Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης εικόνων ή/και άρθρων, υποβάλλονται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη και αναλαμβάνοντας τους σχετικούς κινδύνους. Η Yamaha Motor Europe δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ή υπόλογη για ζημιές ή άλλες αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες προκαλούνται από τη χρήση στοιχείων που έχουν υποβληθεί υπό οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο.

9 Κατά την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε αυτομάτως στην Πολιτική και Όρους Χρήσης των υπηρεσιών YouTube. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .