Izgleda da napuštaš ovo web-mjesto. Jesi li siguran?

Slažem se, odvedi me tamo

Yamaha produljeno jamstvo

Yamaha produljeno jamstvo' – 3 godine bezbrižne vožnje sa svim novim Yamaha motociklima, mopedima i skuterima

Potaknut iznimnom kvalitetom Yamaha proizvoda, te željom da svojim
kupcima pruži maksimum za uloženi novac, TM Zagreb d.o.o. odlučio je
tvorničko jamstvo proizvođača svih novih Yamaha motocikala, mopeda i
skutera produljiti na ukupno tri godine i to bez nadoplate!

Uz 'Yamaha produljeno jamstvo', svi ponosni vlasnici novih Yamaha
motocikala, mopeda i skutera kupljenih nakon 01.01.2012. godine, po
isteku tvorničkog jamstva proizvođača, uživati će u bezbrižnom
korištenju svojeg vozila do ukupno tri godine starosti i to potpuno
besplatno i bez ograničenja prijeđenih kilometara.

Ovom dodatnom pogodnošću jamstveni rok mopeda i skutera ispod 50 ccm
produljuje se za ukupno 2 (dvije) godine, dok se jamstveni rok
motocikala i skutera iznad 51 ccm produljuje za ukupno 1 (jednu) godinu.

Uvjeti 'Yamaha produljenog jamstva'

1. Opseg 'Yamaha produljenog jamstva' 

Pod uvjetima 'Yamaha produljenog jamstva', društvo TM Zagreb d.o.o.,
Susedsko polje 53, 10090 Zagreb, pokriva troškove otklanjanja
neispravnosti ili kvarova nastalih zbog grešaka u materijalu ili izradi
originalnih mehaničkih, električnih ili elektroničkih sastavnih dijelova
ili sklopova vozila, u razdoblju nakon isteka originalnog tvorničkog
jamstva proizvođača, a najkasnije do ukupno 3 (tri) godine od dana
početka odnosno aktivacije jamstva proizvođača, bez ograničenja
prijeđenih kilometara i pod sljedećim uvjetima:

 

• ukoliko su na vozilu u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika
u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog broja
prijeđenih kilometara obavljeni svi redovni servisni pregledi i radovi
održavanja od strane ovlaštenog Yamaha servisa sa sjedištem tvrtke na području Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova in Sjeverne Makedonije.

• ukoliko su svi dosadašnji popravci vozila izvršeni u ovlaštenom
Yamaha servisu uz upotrebu originalnih Yamaha rezervnih dijelova;

• ukoliko je nedostatak utvrđen i otklonjen u ovlaštenom Yamaha servisu.

 

Osim troškova otklanjanja neispravnosti ili kvarova nastalih zbog
grešaka u materijalu ili izradi originalnih mehaničkih, električnih ili
elektroničkih sastavnih dijelova ili sklopova vozila, produljeno jamstvo
ne obuhvaća nikakve druge izdatke ili nadoknade troškova vlasniku
vozila kao što su npr.: troškovi prijevoza vozila do servisa i povratka
vlasniku, upotrebe zamjenskog vozila, troškovi smještaja, naknade za
izgubljeno vrijeme ili dobit itd.

 

Temeljem ovog dokumenta vlasnik vozila nema pravo:

 

• na zamjenu vozila novim vozilom;

• na sniženje kupoprodajne cijene;

• na raskid ugovora o prodaji vozila i povrat kupoprodajne cijene.

 

Popravak ili zamjena sastavnih dijelova ili sklopova vozila temeljem
'Yamaha produljenog jamstva', odnosno na trošak društva TM Zagreb
d.o.o., ne dovodi do produljenja ili do ponovnog početka tijeka 'Yamaha
produljenog jamstva' na te sastavne dijelove ili sklopove vozila ili na
samo vozilo.

 

Vlasnik vozila nema pravo na bilo kakve naknade od društva TM Zagreb
d.o.o. ukoliko tijekom trajanja 'Yamaha produljenog jamstva' iz bilo
kojeg razloga ne iskoristi svoja prava.

 

U skladu sa preporukama i normativima proizvođača vozila, odgovorna
osoba ovlaštenog Yamaha servisa odlučuje o načinu popravka kao i o
originalnim rezervnim dijelovima ili sklopovima potrebnima za popravak.
Svi sastavni dijelovi ili sklopovi vozila koji su zamijenjeni novim
originalnim rezervnim dijelovima ili sklopovima, vlasništvo su društva
TM Zagreb d.o.o.

 

Pregled duljine trajanja jamstvenih rokova:  

Vrsta vozila Tip vozila Model vozila Jamstveni rok proizvođača 'Yamaha produljeno jamstvo' Ukupna duljina trajanja jamstva
Motocikl, skuteri i mopedi Homologirani cestovni modeli Modeli ispod 50 ccm 12 mjeseci Dodatnih 24 mjeseca 36 mjeseci
    Modeli iznad 51 ccm 24 mjeseca Dodatnih 12 mjeseci 36 mjeseci

2. Izuzeci od primjene 'Yamaha produljenog jamstva'

'Yamaha produljeno jamstvo' ne vrijedi za natjecateljska i 'mini'
vozila, električna vozila, vozila koja se koriste za iznajmljivanje,
dostavna vozila, vozila koja se upotrebljavaju za posebne namjene
(vojska, policija i sl.), te vozila koja se koriste za potrebe
auto-škola. Produljenim jamstvom nisu obuhvaćene naknadne preinake
vozila i oprema koja je ugrađena nakon isporuke novog vozila kupcu.

'Yamaha produljeno jamstvo' ne obuhvaća otklanjanje nedostataka ili kvarova koji su nastali kao posljedica:

a) kvarova nastalih zbog preinaka ili popravaka izvršenih od strane
treće osobe koja nije ovlaštena od strane društva TM Zagreb d.o.o.;

b) više sile, požara, sudara ili nesreće;

c) neodgovarajućeg prijevoza, pohranjivanja ili nepravilne upotrebe vozila;

d) nepravilnog održavanja ili popravaka od strane trgovca ili vlasnika vozila;

e) nedostatka njege, prekomjernog trošenja, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvarova;

f) upotrebe nečistog i/ili pogrešnog goriva, ulja, maziva i ostalih
tekućina, sredstava za čišćenje i poliranje osim onih koja su
preporučena od strane proizvođača;

g) upotrebe neoriginalnih dijelova ili neoriginalne dodatne opreme.

'Yamaha produljeno jamstvo' ne pokriva zamjenu potrošnih dijelova zbog
normalnog slabljenja ili trošenja s vremenom, razne radove podešavanja
kao i popravke i usluge propisane od strane proizvođača, a koje se
smatraju redovnim održavanjem vozila. Takvi popravci ne smatraju se
nedostacima i uključuju sljedeće (nepotpun popis): gume, kočione obloge i
ploče, čeljusti, sijalice, filtre, dijelove spojke, pogonski lanac i
lančanike, brtve, ulja, rashladnu i kočionu tekućinu, remenje, baterije,
čišćenje ili zamjenu svjećica itd.

Prava koja proizlaze iz 'Yamaha produljenog jamstva' gube se u sljedećim slučajevima:

a) ako je nedostatak ili kvar vozila izazvan zbog nemara ili namjerno;

b) ako je nedostatak ili kvar vozila posljedica nepravilne upotrebe
vozila, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja
i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ili kemijskim
utjecajima (bez obzira na uzrok), udarci kamenčića ili drugih uzroka
izvan samog vozila;

c) ako nisu poštivane upute o upotrebi i održavanju odnosno ako na
vozilu nisu obavljeni svi redovni servisni pregledi od strane ovlaštenog
Yamaha servisa u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog
broja prijeđenih kilometara, ovisno što prije nastupi, sukladno planu
održavanja vozila;

d) ako se identifikacijski broj vozila (VIN) odnosno broj motora ne
mogu pročitati ili su različiti od brojeva navedenih u jamstvenom
priručniku;

e) ako vlasnik ili korisnik vozila nije dopustio ili ne dopušta
otklanjanje odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je
otkrivena od strane ovlaštenog Yamaha servisa;

f) ako se oštećenje ili kvar popravlja ili se vozilo demontira, u cijelosti ili djelomično, kod neovlaštenih servisera;

g) ako su u vozilo ugrađivani neoriginalni dijelovi;

h) ako se vozilo koristi za utrke ili bilo kakve druge vrste natjecanja;

i) ako su na vozilu izvršene promjene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača;

j) u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim točkama, ali s istima stoje u uzročnoj vezi.

3. Područje važenja

Prava koja proizlaze iz 'Yamaha produljenog jamstva' vlasnik vozila
može ostvariti u bilo kojem ovlaštenom Yamaha servisu (moto) u državi
Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Kosovu.

Vlasnik vozila sam snosi troškove popravka vozila u ovlaštenom Yamaha
servisu izvan granica navedenih država. Zahtjev za naknadu troškova koji
su nastali otklanjanjem nedostataka, a koji su pokriveni pravima koja
proizlaze iz 'Yamaha produljenog jamstva', vlasnik vozila mora postaviti
u roku od 8 (osam) dana od dana završetka popravka vozila i to onom
ovlaštenom Yamaha servisu u kojem je obavio posljednji servis vozila
prije nego se nedostatak odnosno kvar pojavio. Da bi ostvario pravo na
povrat novčanih sredstava vlasnik vozila dužan je predočiti primjerak
originalnog radnog naloga i računa, sa detaljno specificiranim
troškovima rada i dijelova koji su ugrađeni ili utrošeni u vozilo, kao i
rezervne dijelove koji su zamijenjeni.

4. Početak i trajanje 'Yamaha produljenog jamstva'

'Yamaha produljeno jamstvo' počinje teći prvog sljedećeg dana nakon
isteka originalnog tvorničkog jamstva proizvođača i vrijedi dodatne 2.
(dvije) godine za mopede i skutere do 50 ccm, odnosno dodatnu 1. (jednu)
godinu za motocikle i skutere iznad 51 ccm (vidi tablicu 'Pregled
duljine trajanja jamstvenih rokova'). Promjena vlasnika vozila mora se
registrirati kod najbližeg ovlaštenog Yamaha trgovca ili servisera.
Promjena vlasnika nema utjecaja na trajanje 'Yamaha produljenog
jamstva'.

5. Obveze korisnika 'Yamaha produljenog jamstva'

Kako bi korisnik 'Yamaha produljenog jamstva' ostvario svoja prava isti mora:

• neodgodivo prijaviti kvar ovlaštenom Yamaha servisu (najkasnije u roku od 10 dana nakon nastanka istog);

• ovlaštenoj osobi Yamaha servisa osigurati pregled oštećenog sastavnog
dijela ili sklopa vozila, te mu na zahtjev dati sve informacije
potrebne za utvrđivanje štete;

• u slučaju kvara predočiti jamstveni priručnik (servisnu knjižicu)
vozila kao dokaz redovno izvršenih radova provjera i održavanja u skladu
sa uputama proizvođača;

• poduzeti sve što je u njegovoj moći kako bi se šteta umanjila,
spriječiti da vozilo bude izvrgnuto daljnjim oštećenjima i pridržavati
se uputa ovlaštenog Yamaha servisa.

Nepridržavanje navedenih obveza od strane korisnika odnosno vlasnika
vozila ima za posljedicu djelomičnu ili potpunu ništavnost 'Yamaha
produljenog jamstva'.

6. Završne odredbe

Prava koja proizlaze iz 'Yamaha produljenog jamstva' ne utječu na
ostala prava koja vlasniku vozila kao kupcu pripadaju po drugim
osnovama.

Radi ostvarenja prava na temelju 'Yamaha produljenog jamstva', vlasnik
je obvezan prije započinjanja otklanjanja nedostataka, ovlaštenom Yamaha
servisu omogućiti utvrđivanje nedostataka.