Készen áll álmai Yamaha {0} modelljének konfigurálására. Konfigurálja motorkerékpárját az Ön elvásárai szerint.

Igen, vigyen oda

Jogi nyilatkozat

Ez a jogi nyilatkozat tartalmazza az erre a Webhelyre, www.yamaha-motor.eu, és a Yamaha Motor Europe N.V. (a továbbiakban: Yamaha Motor Europe) fióktelepeinek és leányvállatainak összes kapcsolódó, az ezen a Webhelyen megjelenített vagy ahhoz kapcsolódó vállalati webhelyére (együttesen: a „Webhelyek”) vonatkozóan irányadó feltételeket.

Ezen Webhelyek bármelyikének elérésével vagy használatával Ön kifejezetten elfogadja a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket. Amennyiben nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, kérjük, ne használja egyik Webhelyet sem. Amennyiben a jelen Jogi nyilatkozat és az ezen a Webhelyen közzétett vagy Ön és a Yamaha Motor Europe között egyéb módon alkalmazandó bármely egyéb szabályzat, irányelv vagy megállapodás közötti ütközés esetén a dokumentumok az alábbi sorrendben tekintendők irányadónak: (i) a termékre és/vagy szolgáltatásra vonatkozó speciális feltételek; (ii) jelen Jogi nyilatkozat; (iii) az Adatvédelmi irányelv és (iv) ezen a Webhelyen közzétett egyéb szabályok, irányelvek vagy megállapodások.

Amennyiben jelen dokumentum ettől eltérően nem rendelkezik, a Yamaha Motor Europe vállalatra tett minden hivatkozás magában foglalja a vállalat összes fióktelepét és leányvállalatát is. A Webhelyek csak személyes használatra vehetők igénybe, amely a Webhelyek megtekintésére, a Webhelyek számára információ rendelkezésre bocsátására, termékinformációk személyes használatra történő letöltésére, valamint bizonyos Webhelyek esetében termékek megvásárlására korlátozódik.

Alkalmazandó jog 

A Webhelyre belépve Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webhelyre való belépésre és annak használatára vonatkozó engedélye Hollandia törvényei szerint értelmezendő és értékelendő. Ön elfogadja, hogy ezen Webhely használatával kapcsolatban felmerülő minden esetleges jogvitát hollandiai illetékes bíróság előtt kell megoldani. Amennyiben ezt a Webhelyet más országból használja, Ön felel bármely és minden alkalmazandó helyi jogszabálynak való megfelelőségért. Továbbá, a jelen Jogi nyilatkozat nem zárhat ki és nem korlátozhat az Ön számára a nemzetközi jogütközési rendelkezések alkalmazásával összhangban alkalmazandó jogszabály értelmében biztosított egyetlen kötelezően biztosítandó jogot sem. A Yamaha Motor Europe semminemű kijelentést nem tesz arra vonatkozóan, hogy az ezen a Webhelyen közreadott anyagok megfelelőek lennének a Hollandián kívüli országok esetében is.

1 A Yamaha Motor Europe az információkat a Webhelyein a látogatói számára nyújtott kényelmi szolgáltatásként teszi közzé. Azoknak a Webhelyeknek a kivételével, ahol a Yamaha Motor Europe termékei megvásárolhatók, a termékinformációk csupán tájékoztatásul vannak megadva. Az egyes egyénekre – legyen szó akár alkalmazottról vagy a Yamaha Motor Europe vállalat által egyéb módon munkavállalói vagy egyéb viszonyban lévő személyről – vonatkozó információk csak tájékoztatási célt szolgálnak. Semmilyen esetben sem rendelhetők hozzá az egyének és/vagy a Webhelyen tett kijelentéseik a Yamaha Motor Europe egy adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos feladataihoz és/vagy felelősségeihez, sem személyes, sem vállalati szinten. A közzétett nyilatkozatok és profilok személyes jellegűek, és azokra nem lehet hivatkozni garancia vagy felelősség megállapítása céljából, a jogszabályok értelmében vagy egyéb módon.
Bár a Yamaha Motor Europe megkísérel pontos és időszerű információkat közreadni, előfordulhatnak nem szándékos műszaki vagy tényszaki pontatlanságok és sajtóhibák. A Yamaha Motor Europe fenntartja a jogot, hogy bármikor értesítést nélkül javítást vagy módosítást hajtson végre a Webhelyeken. Előfordulhat, hogy a Webhelyeken bemutatott Yamaha Motor Europe termékek az Ön térségében nem elérhetők. A Yamaha Motor Europe arra törekszik, hogy a Webhelyeken közreadott információk az Ön térségére vonatkozóan megfelelőek legyenek. Bár a Yamaha Motor Europe minden erőfeszítést megtett a termékek és azok színeinek a lehető legpontosabb megjelenítésére, a megjelenített termékek és termékszínek a felhasználó berendezéseitől is függnek, és a Yamaha Motor Europe nem tudja garantálni, hogy a felhasználó berendezése pontosan jeleníti meg a tényleges termékeket és azok színeit. Előfordulhat, hogy a Webhelyekről letölthető bizonyos szoftverek kormányzati export-ellenőrzési vagy egyéb korlátozások hatálya alá esnek. A Webhelyeink meglátogatásával és azok használatával Ön tudomásul veszi ezeket a korlátozásokat és elfogadja, hogy azok hatálya alá tartozik.

2 A Webhelyeink használatával kapcsolatos minden felelősséget és kockázatot a látogatók viselnek. A Webhelyen található minden információt „adott állapotban” bocsátunk rendelkezésre, és a Yamaha Motor Europe kizár a Webhelyekről vagy azokon keresztül elért információkkal kapcsolatos mindennemű kifejezett vagy bennefoglalt garanciát, kijelentést és támogatást, beleértve, de nem kizárólagosan az összes kifejezett és bennefoglalt garanciát, például a jogcímre, értékesíthetőségre, jogsértés hiányára és egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát, olyan mértékben, amilyen mértékben azt az alkalmazandó jog megengedi. A Yamaha Motor Europe nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a Webhelyek vírusoktól, programhibáktól és egyéb káros összetevőktől mentesek. A Yamaha Motor Europe nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy az anyagban foglalt funkciók hibamentesek lesznek, vagy a hibákat észlelik és kijavítják. A Yamaha Motor Europe nem vállal felelősséget a Webhelyeken keresztül közzétett vagy elért információk pontosságáért, teljességéért, megbízhatóságáért vagy hasznosságáért. A Yamaha Motor Europe nem köteles frissíteni a Webhelyeit vagy módosítani azok tartalmát vagy kódját, és a Yamaha Motor Europe nem tartozik felelősséggel, ha elmulasztja az ilyen információk frissítését. Az Ön feladata, hogy meggyőződjön a Webhelyeken közreadott bármely információ pontosságáról, mielőtt az ilyen információkra hagyatkozik.

3 A Yamaha Motor Europe semmilyen esetben sem tartozik felelősséggel a bármilyen okból bekövetkező bármely típusú kárért, beleértve, de nem kizárólagosan a használat kiesését, a nyereség kiesését, az adatvesztést vagy egyéb típusú, anyagi vagy eszmei kárt; függetlenül attól, hogy szerződésen viszonyon alapuló, törvényen kívüli vagy egyéb károkozásból erednek, amelyek bármely módon a Yamaha Motor Europe Webhelyein található vagy azokon keresztül elért információk felhasználásából vagy végrehajtásából fakadnak. A jelen Jogi nyilatkozatban említett felelősségkorlátozás nem alkalmazandó, amennyiben a veszteség vagy kár a Yamaha Motor Europe részéről tapasztalható szándékos kötelességmulasztás vagy súlyos gondatlanság eredménye.

4 A Yamaha Motor Europe fenntartja a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül visszavonja a Webhelyek elérésének jogát vagy átdolgozza a Webhelyeken bemutatott szolgáltatásokat vagy termékeket. A Yamaha Motor Europe által tett egyetlen ajánlat és nyilatkozat sem kötelező erejű, kivéve, ha a Yamaha Motor Europe írásban kifejezetten az ellenkezőjét jelzi.
Önnek lehetősége van az ezen a Webhelyen vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciótól a termék kézhez vételétől vagy szóban forgó szolgáltatás tranzakciós napjától számított 7 munkanapon belül elállni, a távszerződésekre vonatkozó alkalmazandó törvényes előírásokkal összhangban.

A Yamaha Motor Europe bármikor átdolgozhatja a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket a jelen közzététel frissítésével. Ön számára kötelező erejű minden átdolgozás, és Önnek rendszeresen el kell látogatnia erre az oldalra, hogy áttekintse az aktuálisan érvényben lévő, a Webhelyek Ön általi használatára alkalmazandó .feltételeket. Az ilyen módosításokat követően a Webhely Ön általi használatának folytatása a módosítások Ön általi elfogadásának minősül. Jelen Jogi nyilatkozat bármely feltételének vagy rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a Jogi nyilatkozat illetékes bíróságok által érvényesíthetőnek minősített részeinek érvényesítését.

5 A Yamaha Motor Europe birtokolja a Webhelyek mindegyikére vonatkozó jogokat, beleértve, de nem kizárólagosan az összes háttérképet, ikont, karaktert, művészeti elemet, képet, grafikát, zenét, szöveget, szoftvert és a Webhelyek bármely egyéb tartalmát (a „Tartalom”), továbbá minden HTML-tervet, kialakítást, konfigurációt, CGI-t és egyéb kódot és parancsfájlt, a Webhelyek kialakításához használt bármely formátumban (a „Kód”). A Webhelyek Tartalmát és Kódját szellemi tulajdonjog és kapcsolódó jogok védik, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogot, szabadalmi, adatbázis- és védjegyjogokat. Nem másolhatja le, módosíthatja, töltheti fel, töltheti le, viheti át, teheti közre újból, jelentheti meg harmadik felek általi kereskedelmi célú ismételt terjesztéshez, és semmilyen egyéb módon nem terjesztheti a Webhelyek semmilyen Kódját vagy Tartalmát a Yamaha Motor Europe előzetes írásos beleegyezése nélkül, amennyiben az ilyen korlátozások engedélyezettek a kötelezően alkalmazandó jog esetében. A Webhelyekről származó Tartalmat vagy Kódot csak személyes célra használhatja fel. A Webhelyen megjelenő minden logó, név és védjegy a Yamaha Motor Europe (szellemi) tulajdona, vagy a Yamaha Motor Europe vállalat által engedély keretében használt logó, név vagy védjegy. A Yamaha Motor Europe előzetes kifejezett írásos engedélye hiányában a fentiek egyikét sem használhatja fel semmilyen célra. Amennyiben Ön nem tartja be a jelen Jogi nyilatkozatban foglaltakat, az szerződésszegésnek minősül, valamint azzal megsérti a Yamaha Motor Europe szerzői jogait, végjegy és egyéb tulajdon- és ipari tulajdonjogait.
A fentiekben kifejezetten meghatározottak kivételével e dokumentumban foglalt egyetlen rendelkezés sem értelmezhető – bennefoglalás, kizárás útján vagy egyéb módon – a Yamaha Motor Europe, annak fióktelepei és leányvállalatai vagy bármely harmadik fél bármely szabadalma, védjegye, szerzői joga vagy egyéb tulajdonjoga vagy ipari tulajdonjoga szerinti engedélynek vagy jognak.

6 Bár ez a Webhely kapcsolatban lehet más Webhelyekkel, a Yamaha Motor Europe sem közvetlenül, sem közvetve nem hagyja jóvá a hivatkozott Webhelyet, azzal nincs kapcsolatban, azt nem szponzorálja, támogatja, és nincs vele üzleti kapcsolatban, kivéve, ha az kifejezetten fel van tüntetve. Erre a Webhelyre belépve Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Yamaha Motor Europe nem vizsgált felül a Webhelyhez tartozó minden egyes Webhelyet, és nem tartozik felelősséggel a Webhelyen kívüli oldalak vagy az ezen a Webhelyen hivatkozott bármely egyéb Webhely tartalmáért. Bármely egyéb, Webhelyen kívüli oldalra vagy egyéb Webhelyre történő hivatkozás az Ön saját kockázatát képezi. Nem tartozunk továbbá erkölcsi vagy anyagi felelősséggel az oldalainkon használt, harmadik féltől származó alkalmazásokért, weboldalakért vagy szolgáltatásokért (pl. Facebook), amelyeket az oldalainkon való fióklétrehozáshoz és bejelentkezéshez használhat, ideértve azok pontosságát, elérhetőségét, funkcióit és az irányadó használati feltételeket, az adatvédelmi és cookie-használati szabályzatokat. Amennyiben kérdése van harmadik személyek gyakorlatával és szabályzataival kapcsolatban, tanulmányozza vonatkozó feltételeiket és szabályzataikat, és lépjen velük kapcsolatba. 

7 Amennyiben Ön válaszol a Yamaha Motor Europe számára e-mail üzenetben, felmérésben, fórumokon, regisztráció vagy bármely egyéb kommunikációs eszköz formájában, bármilyen információt megadva, beleértve, de nem kizárólagosan a visszajelzést, adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat vagy hasonló közlendőket, az Ön személyes adatai kivételével, akkor az ilyen információk nem tekintendők bizalmasnak. Azáltal, hogy bármely információt megküld a számunkra, Ön a Yamaha Motor Europe számára visszavonhatatlan és átruházhatatlan jogot biztosít az ilyen átadott információk korlátozás nélküli, bármely, a Yamaha Motor Europe által szükségesnek ítélt célra történő felhasználásra. A Yamaha Motor Europe nem tartozik felelősséggel az ilyen információk bárminemű használatáért vagy közzétételéért. A Yamaha Motor Europe nem köteles az ilyen információkat bizalmasan kezelni és szabadon reprodukálhatja, használhatja, felfedheti és mások számára terjesztheti az információkat, mindennemű korlátozás nélkül. A Yamaha Motor Europe szabadon, bármely célra felhasználhat az ilyen információkban foglalt bármely ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát, beleértve, de nem kizárólagosan a termékek kifejlesztését, gyártását és értékesítését, amely magában foglalja az ilyen információkat, vagy egyéb módon azokon alapul. A Yamaha Motor Europe szívesen veszi az Ön megjegyzéseit és javaslatait a Yamaha Motor Europe Webhelyeivel és termékeivel kapcsolatban, de a Yamaha Motor Europe nem kéri bizalmas vagy saját tulajdonú ötletek, javaslatok, anyagok vagy egyéb információk megosztását a terméki vagy bármely esetleges új termék fejlesztésére, tervezésére, áttervezésére, módosítására, gyártására vagy értékesítésére vonatkozóan. Az információk beküldésével Ön felhatalmazza a Yamaha Motor Europe vállalatot az ilyen információk közzétételére, azok felhasználására a műveletei részeként, azok beépítésére a koncepcióiba a Yamaha Motor Europe termékeibe, vagy bármely egyéb, a Yamaha Motor Europe által szükségesnek ítélt célra, mindennemű felelősség nélkül.

8 Ön nem használhatja a Webhelyek interaktív részeit – például fórumokat, klubokat, felméréseket, e-mail üzeneteket és hasonló eszközöket – olyan anyagok közzétételére, amelyek tudatosan hamisak és/vagy becsületsértőek, nem helyénvalóak, becsmérlők, vulgárisak, gyűlöletkeltők, zaklatóak, szeméremsértőek, szentségtörők, szexuális irányultságúak, fenyegetőek, egy adott személy magánszféráját sértik vagy egyéb módon jogsértőek. A Yamaha Motor Europe nem biztosít szerkesztői ellenőrzést a Webhelyek interaktív részeibe beküldött tartalmak felett. Minden információt – beleértve a képek és cikkek közzétételét is – saját kizárólagos kockázatára és felelősségére küldhet be. A Yamaha Motor Europe nem felelős a beküldött anyagok felhasználása által bármely módon okozott károkért vagy egyéb hátrányos következményekért és nem felel azokért.

9 By using our website you automatically agree to the YouTube Terms of Service. Which you can find in more detail here.

Utolsó módosítás: 2020/03/25