Yamaha prodajna garancija

Dijeli

Yamaha produžena garancija-3 godine bezbrižne vožnje sa svim novim Yamaha motociklima, mopedima i skuterima.

Spotaknuti izuzetnim kvalitetom Yamaha proizvoda,te željom da svojim kupcima  pružimo maksimum za  uloženi novac, TM Zagreb d.o.o odlučio je fabričku garanciju proizvodjača svih novih Yamaha motocikala, mopeda i skutera produžiti na tri godine bez nadoplate. 

Uz Yamaha produženu garanciju ,svi ponosni vlasnici novih Yamaha motocikala,mopeda i skutera kupljenih nakon 01.01.2012 godine po isteku fabričke garancije proizvodjača ,uživaće u bezbrižnom korišćenju svog vozila do ukupno tri godine starosti i to potpuno besplatno i bez ograničenja pređenih kilometara.

Ovom dodatnom garancijom rok mopeda i skutera ispod 50 ccm produžuje se za ukupno 2(dvije) godine ,dok garantni rok motocikla i skutera iznad 51 ccm produžuje se ukupno za 1(jednu) godinu.

3_godine_garancije_global

Uslov za 'Yamaha produženu garanciju'

1.Opseg 'Yamaha produžene grancije

Pod uslovima 'Yamaha produžene garancije, društvo TM Zagreb d.o.o., Susedsko polje 53, 10090 Zagreb, pokriva troškove otklanjanja neispravnosti ili kvarova nastalih zbog grešaka u materijalu ili izradi originalnih mehaničkih, električnih ili elektronskih sastavnih dijelova ili sklopova vozila, u razdoblju nakon isteka originalne fabričke garancije proizvođača, a najkasnije do ukupno 3 (tri) godine od dana početka odnosno aktivacije garancije proizvođača, bez ograničenja pređenih kilometara i pod sljedećim uslovima:

• ukoliko su na vozilu u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog broja prijeđenih kilometara obavljeni svi redovni servisni pregledi i radovi održavanja od strane ovlaštenog Yamaha servisa;
• ukoliko su sve dosadašnje popravke vozila izvršeni u ovlaštenom Yamaha servisu uz upotrebu originalnih Yamaha rezervnih dijelova;
• ukoliko je nedostatak utvrđen i otklonjen u ovlaštenom Yamaha servisu.

Osim troškova otklanjanja neispravnosti ili kvarova nastalih zbog grešaka u materijalu ili izradi originalnih mehaničkih, električnih ili elektronskih sastavnih dijelova ili sklopova vozila, produžena garancija  ne obuhvata nikakve druge izdatke ili nadoknade troškova vlasniku vozila kao što su npr.: troškovi prevoza vozila do servisa i povratka vlasniku, upotrebe zamjenskog vozila, troškovi smještaja, naknade za izgubljeno vrijeme ili dobit itd.

Temeljem ovog dokumenta vlasnik vozila nema pravo:

• na zamjenu vozila novim vozilom;
• na sniženje kupoprodajne cijene;
• na raskid ugovora o prodaji vozila i povrat kupoprodajne cijene.

Popravak ili zamjena sastavnih dijelova ili sklopova vozila temeljem 'Yamaha produžene garancije, odnosno na trošak društva TM Zagreb d.o.o., ne dovodi do produženja  ili do ponovnog početka 'Yamaha produžene garancije” na te sastavne dijelove ili sklopove vozila ili na samo vozilo.

Vlasnik vozila nema pravo na bilo kakve naknade od društva TM Zagreb d.o.o. ukoliko tokom trajanja 'Yamaha produžene garancije' iz bilo kojeg razloga ne iskoristi svoja prava.

U skladu sa preporukama i normativima proizvođača vozila, odgovorna osoba ovlaštenog Yamaha servisa odlučuje o načinu popravka kao i o originalnim rezervnim dijelovima ili sklopovima potrebnima za popravaku. Svi sastavni dijelovi ili sklopovi vozila koji su zamijenjeni novim originalnim rezervnim dijelovima ili sklopovima, vlasništvo su društva TM Zagreb d.o.o.

Pregled duljine trajanja garantnog  rokova:


Vrsta vozila

Tip vozila

Model vozila

Garantni  rok proizvođača
'Yamaha produžena garancija'
Ukupna dužina trajanja garancije


Motocikli, skuteri i mopedi


Homologirani cestovni modeli
Modeli ispod 50 ccm
12 mjeseci
Dodatnih 24 mjeseca
36 mjeseci
Modeli iznad 51 ccm
24 mjeseca
Dodatnih 12 mjeseci
36 mjeseci


2. Izuzeci od primjene 'Yamaha produžene grarancije'

'Yamaha produžena garancija' ne vrijedi za takmičarska i 'mini' vozila, električna vozila, vozila koja se koriste za iznajmljivanje, dostavna vozila, vozila koja se upotrebljavaju za posebne namjene (vojska, policija i sl.), kao i vozila koja se koriste za potrebe auto-škola. Produženom garancijom nisu obuhvaćene naknadne prepravke vozila i oprema koja je ugrađena nakon isporuke novog vozila kupcu.

'Yamaha produžena garancija  ne obuhvata otklanjanje nedostataka ili kvarova koji su nastali kao posljedica:

a) kvarova nastalih zbog popracvke ili popravaka izvršenih od strane treće osobe koja nije ovlaštena od strane društva TM Zagreb d.o.o.;

b) više sile, požara, sudara ili nesreće;

c) neodgovarajućeg prevoza, skladištenje ili nepravilne upotrebe vozila;

d) nepravilnog održavanja ili popravaka od strane trgovca ili vlasnika vozila;

e) nedostatka njege, prekomjernog trošenja, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvarova;

f) upotrebe nečistog i/ili pogrešnog goriva, ulja, maziva i ostalih tekućina, sredstava za čišćenje i poliranje osim onih koja su preporučena od strane proizvođača;

g) upotrebe neoriginalnih dijelova ili neoriginalne dodatne opreme.

'Yamaha produžena garancija' ne pokriva zamjenu potrošnih dijelova zbog normalnog slabljenja ili trošenja s vremenom, razne radove podešavanja kao i popravke i usluge propisane od strane proizvođača, a koje se smatraju redovnim održavanjem vozila. Takve popravke ne smatraju se nedostacima i uključuju sljedeće (nepotpun popis): gume, kočione obloge i ploče, čeljusti, sijalice, filtre, dijelove spojke, pogonski lanac i lančanike, brtve, ulja, rashladnu i kočionu tekućinu, remenje, baterije, čišćenje ili zamjenu svjećica itd.

Prava koja proizlaze iz 'Yamaha produžene garancije' gube se u sljedećim slučajevima:

a) ako je nedostatak ili kvar vozila izazvan zbog nemara ili namjerno;

b) ako je nedostatak ili kvar vozila poslijedica nepravilne upotrebe vozila, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ili hemijskim uticajima (bez obzira na uzrok), udarci kamenčića ili drugih uzroka izvan samog vozila;

c) ako nisu poštovane uslovi o upotrebi i održavanju odnosno ako na vozilu nisu obavljeni svi redovni servisni pregledi od strane ovlaštenog Yamaha servisa u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog broja pređenih kilometara, zavisno što prije nastupi, u skladnu sa  planom održavanja vozila;

d) ako se identifikacijski broj vozila (VIN) odnosno broj motora ne mogu pročitati ili su različiti od brojeva navedenih u garancijskoj knjižici;
e) ako vlasnik ili korisnik vozila nije dopustio ili ne dopušta otklanjanje odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane ovlaštenog Yamaha servisa;

f) ako se oštećenje ili kvar popravlja ili se vozilo demontira, u cijelosti ili djelomično, kod neovlaštenih servisera;

g) ako su u vozilo ugrađivani neoriginalni dijelovi;

h) ako se vozilo koristi za utrke ili bilo kakve druge vrste natjecanja;

i) ako su na vozilu izvršene promjene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača;

j) u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim tačkama, ali sa istima stoje u uzročnoj vezi.

3. Područje važenja

Prava koja proizlaze iz 'Yamaha produžene garancije vlasnik vozila može ostvariti u bilo kojem ovlaštenom Yamaha servisu (moto) u državi Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Kosovu.

Vlasnik vozila sam snosi troškove popravka vozila u ovlaštenom Yamaha servisu izvan granica navedenih država. Zahtjev za naknadu troškova koji su nastali otklanjanjem nedostataka, a koji su pokriveni pravima koja proizlaze iz 'Yamaha produžene garancije', vlasnik vozila mora dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana završetka popravka vozila i to onom ovlaštenom Yamaha servisu u kojem je obavio poslijednji servis vozila prije nego se nedostatak odnosno kvar pojavio. Da bi ostvario pravo na povrat novčanih sredstava vlasnik vozila dužan je predočiti primjerak originalnog radnog naloga i računa, sa detaljnom specifikacijom troškova rada i dijelova koji su ugrađeni ili utrošeni u vozilo, kao i rezervnih dijelova koji su zamijenjeni.

4. Početak i trajanja 'Yamaha produžene garancije'

'Yamaha produžena garancija' počinje prvog sljedećeg dana nakon isteka originalne fabričke garancije proizvođača i vrijedi dodatne 2. (dvije) godine za mopede i skutere do 50 ccm, odnosno dodatnu 1. (jednu) godinu za motocikle i skutere iznad 51 ccm (vidi tablicu 'Pregled dužine trajanja garantnih rokova'). Promjena vlasnika vozila mora se registrirati kod najbližeg ovlaštenog Yamaha trgovca ili servisera. Promjena vlasnika nema uticaja na trajanje 'Yamaha produžene garancije.

5. Obveze korisnika 'Yamaha produžene garancije.

Kako bi korisnik 'Yamaha produžene garancije' ostvario svoja prava isti mora:

• odmah  prijaviti kvar ovlaštenom Yamaha servisu (najkasnije u roku od 10 dana nakon nastanka istog);
• ovlaštenoj osobi Yamaha servisa osigurati pregled oštećenog sastavnog dijela ili sklopa vozila, te mu na zahtjev dati sve informacije potrebne za utvrđivanje štete;
• u slučaju kvara predočiti garancijsku knjižicu (servisnu knjižicu) vozila kao dokaz redovno izvršenih radova provjera i održavanja u skladu sa uputama proizvođača;
• preduzeti sve što je u njegovoj moći kako bi se šteta umanjila, spriječiti da vozilo bude izvrgnuto daljim oštećenjima i pridržavati se uputa ovlaštenog Yamaha servisa.

Nepridržavanje navedenih obveza od strane korisnika odnosno vlasnika vozila ima za posljedicu djelomičnu ili potpunu ništavnost 'Yamaha produljenog jamstva'.

6. Završne odredbe

Prava koja proizlaze iz 'Yamaha produžene garancije' ne utiču na ostala prava koja vlasniku vozila kao kupcu pripadaju po drugim osnovama.

Radi ostvarenja prava na temelju 'Yamaha produžene garancije', vlasnik je obvezan prije započinjanja otklanjanja nedostataka, ovlaštenom Yamaha servisu omogućiti utvrđivanje nedostataka.