U staat op het punt deze website te verlaten. Weet u het zeker?

Ik ga akkoord, neem me mee

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze Website, www.yamaha-motor.eu, en op alle websites van alle nevenvestigingen van Yamaha Motor Europe N.V. (hierna Yamaha Motor Europe) en alle aan haar gelieerde ondernemingen, die zijn gekoppeld aan of worden weergegeven op deze Website (gezamenlijk de "Websites").

Door deze Websites te bezoeken en te gebruiken, verklaart u uitdrukkelijk deze Algemene voorwaarden te zullen naleven. Als u deze Algemene voorwaarden niet wilt accepteren, maak dan geen gebruik van de Websites. Bij tegenstrijdigheden tussen deze Algemene voorwaarden en andere voorschriften, verklaringen of overeenkomsten die op deze Website zijn gepubliceerd of die anderszins van toepassing zijn op uw relatie met Yamaha Motor Europe, zijn de betreffende documenten in de volgende volgorde van toepassing: (i) Product- en/of servicespecifieke voorwaarden; (ii) Deze Algemene voorwaarden; (iii) Het Privacybeleid en (iv) Andere voorschriften, verklaringen en overeenkomsten die op deze Website zijn gepubliceerd.


Tenzij anders vermeld, wordt met Yamaha Motor Europe tevens alle haar nevenvestigingen en alle aan haar gelieerde ondernemingen bedoeld.

Deze Websites zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik, zoals het raadplegen van de Websites, het verstrekken van informatie aan de Websites en het downloaden van productinformatie voor persoonlijk gebruik en voor de aankoop van bepaalde producten op de Websites.

Van toepassing zijnde wetgeving 

Door deze Website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat de Nederlandse wetgeving van toepassing is op uw bezoek aan en gebruik van deze Website. U stemt ermee in dat eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze Website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Wanneer u deze website vanuit een ander land gebruikt dan dient u zich aan de wetten van het betreffende land te houden. Daarnaast beperken deze Algemene voorwaarden geenszins de rechten die u heeft volgens de van toepassing zijnde wet en internationale privaatrechtelijke verdragen. Yamaha Motor Europe kan niet garanderen dat het materiaal op deze Website geschikt is voor landen buiten Nederland.

1 Yamaha Motor Europe doet haar uiterste best om volledige en up-to-date informatie te verstrekken. Desondanks kan de informatie technische of feitelijke onjuistheden of typfouten bevatten. Yamaha Motor Europe behoudt zich het recht voor om de Websites en delen ervan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De producten van Yamaha Motor Europe die op de Websites worden beschreven, zijn mogelijk niet in uw land verkrijgbaar. Yamaha Motor Europe doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de Websites van toepassing is op uw land. Hoewel Yamaha Motor Europe alles in het werk stelt om de producten en hun kleuren zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven, is de weergave van de producten en hun kleuren mede-afhankelijk van de apparatuur van de gebruiker en Yamaha Motor Europe kan niet garanderen dat de apparatuur van de gebruiker de producten en hun kleuren nauwkeurig weergeeft. Het is mogelijk dat het downloaden van bepaalde software op de Websites wordt beperkt door de exportvoorschriften van het land of andere regelgeving. Door onze Websites te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze beperkingen en verklaart u de betreffende voorschriften te respecteren.

2 Bezoekers verklaren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun bezoek aan de Websites en voor eventuele risico's die hieruit voortvloeien. Alle informatie op deze Website wordt in de feitelijke toestand verstrekt en Yamaha Motor Europe kan geen enkele impliciete of expliciete garantie, bewering of goedkeuring formuleren ten aanzien van de informatie die toegankelijk is op of via de Websites, zoals impliciete garanties ten aanzien van eigendom, verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel, voor zover dit is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving. Yamaha Motor Europe kan niet garanderen dat de Websites vrij zijn van computervirussen, bugs of andere schadelijke elementen. Yamaha Motor Europe kan niet garanderen dat de functies in het materiaal geen onderbrekingen of fouten bevatten of dat er geen fouten worden gevonden of verholpen. Yamaha Motor Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid en het nut van de informatie die via deze Websites toegankelijk is. Yamaha Motor Europe is niet verplicht om haar Websites up-to-date te houden of de content of code ervan te wijzigen en Yamaha Motor Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet updaten van deze informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de betrouwbaarheid van de informatie op deze Websites.

3 Yamaha Motor Europe kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, ongeacht de oorzaak ervan, zoals verlies van gebruik, winstderving, gegevensverlies of andere tastbare of niet tastbare schade die, ongeacht de rechtsgrond, het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van de informatie die op of via de Websites van Yamaha Motor Europe toegankelijk is. De aansprakelijkheidsbeperking waarnaar in deze Algemene voorwaarden wordt verwezen, is niet van toepassing wanneer verlies of schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de kant van Yamaha Motor Europe.

4 Yamaha Motor Europe behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toegang tot de Websites te blokkeren en om de diensten en producten die op de Websites worden beschreven te wijzigen. Het aanbod en de uitspraken van Yamaha Motor Europe zijn niet bindend, tenzij Yamaha Motor Europe dit uitdrukkelijk en schriftelijk vermeldt. Wanneer u online producten of services koopt op deze Website dan heeft u vanaf de datum van ontvangst van het product of vanaf de datum van de transactie van de betreffende dienst 7 werkdagen de tijd om van de transactie af te zien, in overeenstemming met de wetgeving ten aanzien van koop op afstand.

Yamaha Motor Europe kan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen door het updaten van deze publicatie. Alle wijzigingen zijn bindend. Wij adviseren u daarom om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw bezoek aan de Websites. Door deze Website te bezoeken nadat deze Algemene voorwaarden zijn gewijzigd, gaat u akkoord met de betreffende wijzigingen. Eventuele ongeldige bepalingen in deze Algemene voorwaarden zijn niet van invloed op de gedeelten van de Algemene Voorwaarden die geldig zijn volgens de van toepassing zijnde wetgeving.

5 Alle rechten op de Websites, zoals de rechten op achtergronden, pictogrammen, tekens, vormgeving, afbeeldingen, graphics, muziek, tekst, software en andere content van de Websites (hierna "Content") evenals de rechten op HTML-design, lay-outs, configuraties, CGI en andere code en scripts die, ongeacht de indeling ervan, worden gebruikt voor de implementatie van de Websites (hierna de "Code") berusten bij Yamaha Motor Europe. De Content en de Code van de Websites zijn beschermd volgens het intellectueel eigendomsrecht en verwant recht, zoals auteursrecht, patentrecht, databaserecht en merkrecht. De Code en Content van de Websites mogen onder geen beding worden gekopieerd, gewijzigd, geüpload, gedownload, overgedragen, gepubliceerd, weergegeven voor verspreiding aan derden voor commerciële doeleinden of anderszins worden verspreid zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van Yamaha Motor Europe, voor zover deze beperkingen wettelijk zijn toegestaan. De Content en Code van de Websites mogen alleen voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Alle logo's, namen en handelsmerken die op de Websites worden weergegeven zijn het (intellectueel) eigendom van Yamaha Motor Europe of worden onder licentie gebruikt door Yamaha Motor Europe. Bovengenoemd eigendom mag voor geen enkel doel worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Yamaha Motor Europe. Het niet naleven van de Algemene voorwaarden wordt beschouwd als contractbreuk en schending van het auteursrecht, merkrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten van Yamaha Motor Europe. Tenzij dit hierboven uitdrukkelijk anders is aangegeven, mag niets in deze uitgave worden uitgelegd als het impliciet, door uitsluiting of anderszins verstrekken van licenties of rechten onder een patent, handelsmerk, auteursrecht of ander eigendomsrecht of industrieel recht van Yamaha Motor Europe, haar nevenvestigingen, de aan haar gelieerde ondernemingen of derden.

6 Hoewel deze Website mogelijk is gekoppeld aan andere Websites, kan hieruit niet zonder meer worden afgeleid dat Yamaha Motor Europe de gekoppelde Websites, direct of indirect, goedkeurt, sponsort of steunt en kan Yamaha Motor Europe niet zonder meer met deze Websites worden geassocieerd of in verband worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Door deze Website te bezoeken verklaart u ervan op de hoogte te zijn dat Yamaha Motor Europe niet bekend is met de volledige inhoud van alle Websites die aan deze Website zijn gekoppeld en gaat u ermee akkoord dat Yamaha Motor Europe niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van (afzonderlijke pagina's) van de Websites die aan deze Website zijn gekoppeld. Het bezoeken van (afzonderlijke pagina's) van de Websites die aan deze Website zijn gekoppeld is voor eigen risico.

7 Als u contact opneemt met Yamaha Motor Europe via e-mail, enquêtes, fora, registraties of via een ander communicatiemiddel waarbij u informatie verstrekt zoals feedback, data, vragen, opmerkingen en suggesties, zonder uw persoonlijke gegevens te verstrekken, dan wordt deze informatie niet als vertrouwelijk beschouwd. Door ons informatie te verstrekken geeft u Yamaha Motor Europe het onherroepelijke, wereldwijde, permanente en overdraagbare recht om deze informatie onbeperkt en voor alle doeleinden te gebruiken, die Yamaha Motor Europe noodzakelijk acht. Yamaha Motor Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de verspreiding van deze informatie. Yamaha Motor Europe is geenszins verplicht tot geheimhouding van deze informatie en is vrij om deze informatie zonder enige beperking en naar eigen inzicht te vermenigvuldigen, vrij te geven en te verspreiden. Yamaha Motor Europe is vrij om de ideeën, concepten, knowhow en technieken die via deze informatie worden verstrekt voor welke doeleinden dan ook te gebruiken, zoals de ontwikkeling, productie en verkoop van producten, die gebaseerd zijn op deze informatie. Yamaha Motor Europe staat open voor commentaar en suggesties met betrekking tot onze Websites en producten, maar Yamaha Motor Europe is niet uit op het verwerven van ideeën, suggesties, materiaal of andere informatie van vertrouwelijke aard die betrekking heeft op de ontwikkeling, het ontwerp, de verandering van de vormgeving, de aanpassing, de productie of de verkoop van haar producten of nieuwe producten. U verklaart ermee akkoord te gaan dat Yamaha Motor Europe de door u verstrekte informatie mag publiceren en gebruiken voor haar activiteiten, concepten van producten van Yamaha Motor Europe of voor andere doeleinden die Yamaha Motor Europe noodzakelijk acht, zonder dat Yamaha Motor Europe hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

8 U mag de interactieve pagina's van de Websites zoals fora, clubs, enquêtes en mailingen niet gebruiken voor het plaatsen van materiaal waarvan u weet dat het onjuist, lasterlijk, beledigend, vulgair, hatelijk, obsceen, godslasterlijk, seksueel getint of bedreigend is, waarmee de privacy van personen wordt geschonden of die anderszins in strijd is met de wet. Yamaha Motor Europe heeft geen controle over de inhoud van interactieve pagina's van de Websites. Het verstrekken van informatie, waaronder de publicatie van foto's en artikelen, is voor uw eigen risico. Yamaha Motor Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of andere nadelige gevolgen van het gebruik van verstrekte informatie in welke vorm en op welke wijze dan ook.

9 Door gebruik te maken van onze website, ga je automatisch akkoord met de servicevoorwaarden van YouTube. Meer details vind je hier.