U staat op het punt deze website te verlaten. Weet u het zeker?

Ik ga akkoord, neem me mee

Privacybeleid

Yamaha Motor Europe N.V., haar bijkantoren en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk en afzonderlijk aangeduid als “Yamaha Motor Europe”) gaan uiterst zorgvuldig om met uw Persoonsgegevens. We respecteren de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze websites. Dit Privacybeleid vormt een integraal onderdeel van de Juridische verklaring en beschrijft het privacybeleid van Yamaha Motor Europe met betrekking tot (de met een wachtwoord beveiligde onderdelen van) alle verwante bedrijfswebsites van gelieerde ondernemingen van Yamaha Motor Europe, die zijn gekoppeld aan een van de sites (gezamenlijk de “Sites” en afzonderlijk de “Site”).
Op grond de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming treedt Yamaha Motor Europe N.V. op als de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens door Yamaha Motor Europe N.V. en/of een van haar bijkantoren. Vragen, klachten of verzoeken met betrekking tot de gegevensverwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door Yamaha Motor Europe N.V. en/of een van haar bijkantoren kunnen worden gericht aan Yamaha Motor Europe N.V. De contactgegevens van Yamaha Motor Europe N.V. vindt u op de Site(s).

1 Persoonsgegevens
Binnen de context van dit Privacybeleid betekent “Persoonsgegevens” gegevens aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld. Hiertoe behoren, zonder beperking, uw naam, achternaam, adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, geslacht, beroep, productgegevens en -details, productvoorkeuren, producttevredenheid, taal, rijervaring en andere gegevens die duidelijk als zodanig worden aangeduid op het moment dat de gegevens worden verzameld.

2 Interactieve onderdelen
Binnen de context van deze Privacyverklaring betekent “Interactieve onderdelen” alle onderdelen van de Sites die het voor u mogelijk maken via de Sites te communiceren met andere bezoekers van de Sites en/of met Yamaha Motor Europe, zoals forums, clubs, enquêtes, e-mail, en dergelijke.

3 Direct marketing
Binnen de context van dit Privacybeleid betekent “Direct marketing” elke vorm van directe communicatie tussen Yamaha Motor Europe en u voor het verstrekken van informatie over producten en services, het opbouwen van een klantenprofiel en persoonlijke klantenondersteuning.

4 Ons Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw Persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verzameling, het gebruik, het bewaren en de beveiliging van informatie die u verstrekt of die van u wordt verzameld. Het beleid van Yamaha Motor Europe bepaalt dat uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende specifieke doeleinden worden gebruikt:

 • levering van producten en uitvoeren van diensten door Yamaha Motor Europe, met inbegrip van garantieservices;
 • reageren op vragen en verzoeken;
 • verzending van kennisgevingen en materialen die interessant zijn voor u (zoals nieuwsbrieven, brochures en andere mailings);
 • direct marketing-analyse en aanbiedingen;
 • beveiliging, met inbegrip van toegangscontrole en verbetering van onze Site;
 • interne evaluatie van producten en diensten van Yamaha Motor Europe;
 • kennisverwerving voor kwaliteitsverbetering en verbetering van handelswaar;
 • marktonderzoek en andere analyse voor kwaliteitsverbetering en verbetering van handelswaar;
 • andere gebruiksdoeleinden die duidelijk worden vermeld op het moment dat Persoonsgegevens worden verkregen.

5 Het beleid van Yamaha Motor Europe bepaalt dat uw Persoonsgegevens slechts worden bewaar zolang dit voor deze doeleinden noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een bepaalde periode na beëindiging van de dienstverlening of zolang noodzakelijk is voor vervulling van verplichtingen op grond van wetten en voorschriften.

6 Uw Persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming gebruikt voor Direct Marketing-doeleinden. U kunt desgewenst aangeven dat u daarmee instemt op het moment dat u Persoonsgegevens verstrekt. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, en we voeren geen toezicht uit op, spreken geen goedkeuring uit van en hebben geen zeggenschap over toepassingen, websites of diensten van derden die worden gebruikt op onze Sites, zoals de socialemediaplatforms (bijvoorbeeld Facebook) die u mogelijk gebruikt om een account te maken en in te loggen op onze Sites, met inbegrip van de nauwkeurigheid, beschikbaarheid, functionaliteit en toepasselijke voorwaarden en beleidsregels ervan, waaronder hun privacy- en cookiebeleid. Als u vragen hebt over de praktijken en het beleid van derden, verzoeken we u hun bijbehorende voorwaarden en beleidsregels te raadplegen en contact met hen op te nemen.

7 U geeft uw toestemming vrijwillig en kunt deze op elk moment weer intrekken. Als u uw toestemming aan ons om de Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te gebruiken intrekt, doen we ons best deze gegevens uit onze databases te verwijderen. Maar als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen gevolgen voor de rechtmatigheid van ons gebruik van uw Persoonsgegevens tot aan het moment van de intrekking. U kunt uw instemming intrekken via de zelfbedieningspagina's (zoals de accountpagina of het klantenportal) of via het onderstaande e-mailadres.

8 We werken nauw samen met bepaalde derde partijen, waaronder andere geautoriseerde bedrijven uit de Yamaha Motor-groep, zorgvuldig geselecteerde zakenpartners en onderaannemers, en ontvangen mogelijk ook informatie over u van hen.

9 Yamaha Motor Europe verkoopt of verhuurt uw Persoonsgegevens niet en verspreidt deze ook niet anderszins aan derden, uitgezonderd voor zover noodzakelijk is voor de verlening door Yamaha Motor Europe van de diensten waarvoor de informatie op vrijwillige basis is verstrekt. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met leden van onze groep en geautoriseerde derden die werkzaamheden verrichten namens Yamaha Motor Europe. We gebruiken en delen uw Persoonsgegevens echter niet voor doeleinden die we niet vooraf aan u hebben geopenbaard. Verwerking namens Yamaha Motor Europe kan worden uitgevoerd door bijkantoren en dochterondernemingen van het bedrijf, en door andere partijen waarmee Yamaha Motor Europe passende contracten afsluit om naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te waarborgen. U kunt ervoor kiezen een account bij ons te openen en op onze Sites in te loggen met uw socialemediaprofiel, zoals Facebook en Google+. Als u gebruikmaakt van deze mogelijkheid, verwerken we uw naam en e-mailadres, samen met een accountidentifier, uit uw socialemediaprofiel voor het valideren en verifiëren van uw Account en inlogbewerkingen, worden uw accountgegevens automatisch ingevuld en kunt u gebruikmaken van alle functies van onze Sites. U kunt op enig moment uw volledige account verwijderen op onze Site [link], of deze autorisatie verwijderen via uw profiel op de website of van uw socialemediaprovider. Meer informatie over de privacy-instellingen van uw socialemediaprofiel en hoe u uw autorisatie kunt intrekken op de website van uw socialemediaprovider (zie hier [link] als u Facebook gebruikt, en hier [link] als u Google+ gebruikt). Houd er rekening mee dat, als u uw socialemediaprofiel gebruikt, de relevante socialemediaprovider uw Persoonsgegevens eveneens verwerkt, met inbegrip van gegevens over uw toegang tot onze website en/of apps. We hebben geen zeggenschap over en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door dergelijke externe socialemediaproviders. Het privacybeleid van Facebook vindt u hier [link] en dat van Google hier [link].

De Sites bevatten koppelingen naar sites die onder de zeggenschap vallen van, en pagina's die worden onderhouden door onafhankelijke derde partijen. Yamaha Motor Europe heeft geen zeggenschap over het gebruik van informatie die is verstrekt aan dergelijke derde partijen. Op al deze informatie is het privacybeleid van de betreffende derde partij van toepassing.

10 Yamaha Motor Europe past gangbare technologie toe om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. Als partners van Yamaha Motor Europe de uitvoering van internetenquêtes op zich nemen, sluit Yamaha Motor Europe een overeenkomst met hen om te waarborgen dat zij uw Persoonsgegevens met een even strenge mate van vertrouwelijkheid behandelen. De opslag en verzending van uw gegevens via internet wordt beschermd door middel van de gebruikelijke moderne technologie.

11 De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgebracht naar, en opgeslagen op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Als dit gebeurt, bepaalt de wet dat uw gegevens een vergelijkbare mate van bescherming dienen te krijgen als binnen de EER het geval zou zijn. We nemen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen om erop toe te zien dat uw gegevens veilig worden bewaard en behandeld, overeenkomstig dit privacybeleid en alle toepasselijke wetten, onder meer door het afsluiten van standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. U kunt contact met ons opnemen als u meer informatie wenst over de maatregelen die we hebben genomen om uw gegevens in dit geval te beschermen.

12 Als we toestemming vragen voor de verwerking van Persoonsgegevens, mogen personen die nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, uitsluitend Persoonsgegevens verstrekken met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een ouder).

13 We kunnen cookies gebruiken. Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die kunnen worden opgeslagen op de vaste schijf van uw computer wanneer u onze Site bezoekt. We gebruiken cookies als een hulpmiddel om uw beleving beter te kunnen afstemmen op uw interesses en voorkeuren, of eenvoudigweg om uw aanmelding voor het gebruik van de diensten te vergemakkelijken. De meeste browsers zijn in eerste instantie geconfigureerd om cookies te accepteren. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw computer configureren om cookies te weigeren of te melden wanneer cookies worden opgeslagen. Als u weigert cookies te gebruiken, worden onze mogelijkheden beperkt om u te voorzien van diensten op maat. Cookies kunnen en zullen niet worden gebruikt voor het vastleggen van het e-mailadres van gebruikers, het verkrijgen van gegevens van de vaste schijf of het verkrijgen van vertrouwelijke of gevoelige informatie van gebruikers. Verder kunnen cookies niet worden ingelezen door een andere website dan de website die het cookie heeft geplaatst. Meer informatie over ons cookiebeleid en de wijze waarop we cookies gebruiken, vindt u hier [link]

14 Als u deelneemt aan onze enquêtes, zouden we het op prijs stellen als u aangeeft dat we later contact met u mogen opnemen voor verdere onderzoeksdoeleinden, zoals uw mening over nieuwe producten, functionaliteit, enzovoort. Als u een positief antwoord geeft op een dergelijke optie, die is opgenomen in de meeste enquêtes, kunnen we later contact met u opnemen via e-mail of telefoon.

15 Zonder uw uitdrukkelijke toestemming voeren wij geen besluitvorming uit (die leidt tot wettelijke gevolgen of vergelijkbare aanzienlijke gevolgen) op basis van geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering.

16 Persoonsgegevens kunnen vereist zijn om wettelijke redenen of voor het sluiten of uitvoeren van een contract. In dat geval kunnen we, als u niet de benodigde gegevens verstrekt, de diensten van de Yamaha Motor-groep niet naar behoren aan u leveren.

17 Als betrokkene beschikt u over bepaalde rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt:

 • toegang vragen tot de Persoonsgegevens die wij van u bewaren;
 • ons vragen uw gegevens te corrigeren of aan te vullen als u gelooft dat de Persoonsgegevens die we van u verwerken onjuist of onvolledig zijn;
 • ons vragen bepaalde Persoonsgegevens te wissen;
 • ons vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • ons vragen uw gegevens over te dragen;
 • uw toestemming intrekken (als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen gevolgen voor de rechtmatigheid van ons gebruik van uw Persoonsgegevens tot aan het moment van de intrekking).

Eventuele vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens kunt u schriftelijk indienen bij:

Yamaha Motor Europe N.V./Digital Marketing & CRM
– Postbus 75033 – 1117 ZN Schiphol – Nederland.

Als uw Persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw postcode, e-mailadres of telefoonnummer) zijn gewijzigd, of als de informatie die we hebben onjuist is, zullen we ons best doen uw Persoonsgegevens in onze database te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Als u wilt dat we geen contact meer met u opnemen, staken we de verwerking van uw Persoonsgegevens onmiddellijk. Vermeld wanneer u contact met ons opneemt uw exacte naam, adres, e-mailadres, en/of telefoonnummer(s) zodat we uw verzoek naar behoren kunnen verwerken.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming behandeld uw vragen of klachten en geeft u aanvullende informatie over wat verder met uw vragen of klachten gebeurt. U kunt deze bereiken op het volgende e-mailadres:

Email: dpo@yamaha-motor.nl

18 Klachten met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens van individuen kunt u indienen bij de nationale toezichthouder voor gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegde toezichthouder voor gegevensbescherming.

19 Yamaha Motor Europe behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, dit Privacybeleid op enig moment te wijzigen of aan te passen, of onderdelen toe te voegen of te verwijderen.

20 Door gebruik te maken van onze website, ga je automatisch akkoord met de privacy policy van YouTube. Meer details vind je hier.

Voor het laatst bijgewerkt: 25/03/2020