U staat op het punt deze website te verlaten. Weet u het zeker?

Ik ga akkoord, neem me mee

Algemene spelvoorwaarden

Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de “Algemene spelvoorwaarden”) van toepassing op wedstrijden georganiseerd door Yamaha Motor Europe N.V. en de bijbehorende internetsites, waaronder www.yamaha-motor.nl en haar overige activiteiten, die worden georganiseerd door Yamaha Motor Europe, branch Benelux, met statutaire zetel te te 1119nc Schiphol-rijk, Koolhovenlaan 101, Nederland (hierna: de “Aanbieder”). Naast de Algemene spelvoorwaarden, zullen in de meeste gevallen voor afzonderlijke wedstrijden specifieke spelvoorwaarden van toepassing zijn ten aanzien van de deelname aan het betreffende spel (hierna: de Specifieke spelvoorwaarden”). Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de geldende Specifieke spelvoorwaarden.

 • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn, behoudens voor zover in de Specifieke spelvoorwaarden anders is bepaald. Indien deelname voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) op grond van de Specifieke spelvoorwaarden is toegestaan, verklaren deelnemers tot 18 jaar toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname aan het spel.
 • Voor deelname is geen geldelijke inzet vereist.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Aanbieder en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers en van door de Aanbieder bij de organisatie van het spel ingeschakelden, waaronder begrepen sponsors of dealers.
 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.
 • De uitslag van het spel is definitief en over de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd. 
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd en is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 • De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
 • De afhandeling van de levering van de prijzen gebeurt door de Aanbieder of een ander daartoe aangestelde derde partij.
 • De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijzen. In het geval de winnaar een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen. Ook niet in geval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten.
 • Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor motorsport-, watersportactiviteiten of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend.
 • De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 • De winnaar van de prijs kan op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieder, voor zover de deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 • De Aanbieder behandelt de persoonsgegevens van de deelnemers vertrouwelijk en conform de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Zie voor meer informatie het Privacybeleid.
 • De persoonsgegevens van de deelnemers worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het uitvoering geven aan het spel en de uitreiking van de prijzen, behalve als de deelnemer daar expliciete toestemming voor heeft gegeven. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij het betreffende spel (waaronder begrepen dealers en/of sponsors).
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden voor het gebruik van de prijzen door de winnaars.
 • Voor zoverre als wettelijk is toegestaan, is de Aanbieder op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar.
 • Voor zoverre als wettelijk is toegestaan, is de Aanbieder op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de spellen.
 • De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is op basis van gegronde redenen en/of serieuze aanwijzingen dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot het spel of het spelverloop op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • De gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd www.yamaha-motor.eu/nl zijn eveneens van toepassing door deelname aan het spel.
 • De Algemene en Specifieke spelvoorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de sponsors of overige derden worden georganiseerd.
 • Op verzoek van een deelnemer zullen de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden gratis ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer. Tevens zijn de Algemene spelvoorwaarden te raadplegen op www.yamaha-motor.eu/nl. De Specifieke spelvoorwaarden zijn via een internet pagina bij het spel te raadplegen.
 • De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Spelvoorwaarden alsmede de Specifieke spelvoorwaarden gedurende de looptijd van het spel (Actieperiode) te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden het spel te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden aan.
 • Het Nederlandse recht is van toepassing op de Algemene en Specifieke spelvoorwaarden. Enig geschil in dit verband zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.
 • Voor zover de Algemene spelvoorwaarden afwijken van hetgeen in de Specifieke spelvoorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke spelvoorwaarden.
 • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de spelen kunnen aan de communicatie afdeling van Yamaha Motor Europe N.V. gericht worden:

Yamaha Motor Europe, branch Benelux  
Koolhovenlaan 101 
1119 NC Schiphol Rijk
ymbnlmarcom@yamaha-motor.nl