U staat op het punt deze website te verlaten. Weet u het zeker?

Ik ga akkoord, neem me mee

Gebruiksvoorwaarden

Deze Yamaha App wordt gratis verstrekt door Yamaha Motor Europe N.V., en mede namens haar nevenvestigingen en filialen (hierna wij, ons/onze). Met de functies en opties van deze App kunt u nog meer uit uw Yamaha-motorfiets halen. Zo kunt u uw motorfiets configureren, gereden routes opslaan, aanbevolen routes rijden, filmpjes bekijken en handleidingen raadplegen. Ook kunt u lid worden van de Yamaha Community en vrienden uitnodigen, informatie delen, meedoen aan wedstrijden, behaalde resultaten opslaan en de configuratie van uw motorfiets doorsturen naar uw Yamaha-dealer. 

Door u te registreren en gebruik te maken van deze App gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de App gaat gebruiken. Eventuele vertalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak of om aan lokale vereisten te voldoen. Bij tegenstrijdigheden tussen de oorspronkelijke Engelse versie van deze gebruiksvoorwaarden en een vertaling, prevaleert de Engelse versie. 

Deze App, evenals de gebruikerscontent, zoals tekst, filmpjes, geluid, modellen, ontwerpen, handleidingen, gemaakte motorfietsconfiguraties en andere informatie en materiaal (waaronder alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten), evenals de Yamaha Community, worden beheerd door Yamaha Motor Europe N.V. een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. U kunt contact met ons opnemen op het volgende adres: Koolhovenlaan 101 (1119 NC) Schiphol-Rijk, KvK-nummer 34084613, Digital Marketing & CRM, Postbus 75033, 1117 ZN Schiphol, tel: +31 20 654 6000; app.termsofuse@YAMAHA-MOTOR.eu


Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 18 mei 2017

1 Gebruik van de App 

1.1 Deze App is bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. U mag één kopie van de App voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik downloaden, installeren en gebruiken op één mobiel apparaat, met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden. 

1.2 Deze App wordt gratis door ons verstrekt. Uw netwerkbeheerder kan echter kosten in rekening brengen voor het gebruik van data en dataroaming voor bepaalde functies van de App, waaronder data voor achtergrondprocessen van de App wanneer de App niet de geopende, actieve app is op uw apparaat. De kosten die door uw netwerkbeheerder in rekening worden gebracht voor het gebruik van de App zijn voor uw eigen rekening. 


2 Een account aanmaken 

2.1 Voor toegang tot alle functies en opties van de App moet u een account aanmaken. Voor het aanmaken van uw account moet u bepaalde persoonsgegevens verstrekken zoals uw naam en e-mailadres. U kunt de App pas gebruiken nadat wij uw registratie hebben geaccepteerd. Wij kunnen uw verzoek om een account te allen tijde om enigerlei reden weigeren. U mag slechts één account aanmaken. U mag uw account niet verkopen en overdragen aan derden. 

2.2 U bent verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van uw account en u dient ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Voor een veilig gebruik van uw account en voor een veilig en prettig gebruik van de Yamaha Community dient u het volgende te doen: a) Stel een veilig wachtwoord in om in te loggen bij uw account. Deel uw wachtwoord niet met anderen en geef anderen geen toegang tot en laat anderen geen gebruikmaken van uw account. Neem onmiddellijk contact met ons op als u erachter komt of vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot of gebruik maakt van uw gebruikersnaam en wachtwoord. b) U mag de gebruikerscontent en de App niet gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, en met andere wettelijke voorschriften en regelgeving. 

3 Intellectuele eigendomsrechten 

3.1 U krijgt slechts een licentie voor de App. Deze App wordt niet aan u verkocht op grond van deze gebruiksvoorwaarden. Alle intellectuele eigendomsrechten die op deze App rusten, evenals eventuele wijzigingen, aanpassingen en vertalingen van de App blijven eigendom van de licentiegevers. 

3.2 U behoudt het eigendom van de gebruikerscontent die u aan de App toevoegt. Door uw gebruikerscontent te verstrekken, garandeert u ons uitdrukkelijk dat u als enige verantwoordelijk bent voor de nauwkeurigheid, rechtmatigheid en fatsoenlijkheid van de content en dat u het recht heeft om de content beschikbaar te stellen via de App en om een licentie te verlenen voor uw gebruikerscontent. U verleent ons een niet-exclusieve, onvoorwaardelijke, permanente, onherroepelijke, overdraagbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, uitvoeren, weergeven, aanpassen, vertalen, wijzigen, publiceren, verspreiden en uitzenden van uw gebruikerscontent voor de doeleinden die verband houden met de App, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Yamaha Community. 

4 Persoonsgegevens 

4.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze Privacyverklaring

5 Aansprakelijkheid en schadevergoeding 

5.1 Onze App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De juiste werking van de App is mede afhankelijk van factoren die buiten onze macht liggen en die onder de verantwoordelijkheid van derden vallen, zoals het netwerk van uw beheerder, wifi- en GPS-ontvangst. Wij kunnen niet garanderen dat (delen van) de App te allen tijde (volledig) beschikbaar zijn en dat de App en de verstrekte informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot motorfietsonderdelen, handleidingen, prijzen en beschikbaarheid van modellen en onderdelen) volledig, correct, up-to-date, geschikt voor een bepaald doel en vrij zijn van beledigende, ongepaste, onwettige of verwerpelijke gebruikerscontent. Wij behouden ons het recht voor om (delen van) de App op te schorten, te verwijderen of te wijzigen. 

5.2 U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van de App volledig voor uw eigen risico is. Wij kunnen in geen geval om enigerlei reden verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade of andere gevolgen met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van de App of de onmogelijkheid om de App (of delen ervan) (op juiste wijze) te gebruiken, noch voor het niet nakomen van deze gebruiksvoorwaarden door ons of voor de tekortkomingen van derden. Het gebruik van de App mag u niet afleiden tijdens het rijden op uw motorfiets. Rijd altijd veilig en houd u aan de verkeersregels. Bij Yamaha staat verantwoordelijk motorrijden voorop. Roekeloos en onverantwoordelijk gedrag tijdens het (motor)rijden wordt door ons niet getolereerd, goedgekeurd en/of aangemoedigd. Een (motor)rijder is altijd verantwoordelijk voor zichzelf en zijn (rij)gedrag. Het opvolgen van verkeerswetten en wetten die gelden voor deelname aan het verkeer, en het extra alert zijn op risico’s, voetgangers en andere verkeersvoertuigen, zijn cruciaal voor veilig en verantwoordelijk motorrijden. Yamaha is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel van motorrijders of bestuurders van andere voertuigen die deelnemen aan evenementen en/of gebruik maken van informatie verstrekt door onze apps en andere digitale platforms. 

5.3 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor toepassingen, websites of services van derden die verband houden met de App of die door de App worden gebruikt, noch voor de nauwkeurigheid, beschikbaarheid, werking en voorwaarden hiervan. Bovendien controleren en onderschrijven wij bovengenoemde toepassingen, websites en services niet en hebben wij er geen controle over. Voor vragen over de methoden en het beleid van derden verwijzen wij u naar hun desbetreffende voorwaarden en beleid. U kunt ook contact opnemen met de derden in kwestie. 

5.4 Indien wij op grond van de wet aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid, op welke grond dan ook, voor eventuele schade beperkt tot het maximum dat wettelijk is toegestaan. De beperking van onze aansprakelijkheid komt te vervallen indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid aan onze zijde. 

5.5 U vrijwaart ons van eventuele verzoeken, claims en vergelijkbare stappen door derden die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de App, de schending van deze gebruiksvoorwaarden of onrechtmatig gedrag. 

6 Beëindiging 

6.1 U kunt deze App voor onbepaalde tijd gebruiken totdat het gebruik op grond van deze gebruiksvoorwaarden wordt beëindigd. Onder voorbehoud van eventuele andere bepalingen zijn wij te allen tijde gerechtigd om naar ons eigen oordeel en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving of opgave van redenen uw account tijdelijk of permanent met onmiddellijke ingang te beëindigen, om uw gebruikerscontent te verwijderen of te wijzigen en om te voorkomen dat u een nieuw account aanmaakt, zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld door u of door derden. U kunt uw account te allen tijde verwijderen via onze website en de toegang tot en het gebruik van de App stopzetten. 

6.2 Indien u in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden of anderszins in strijd met de wet handelt, hebben wij het recht uw gebruikerscontent en uw gedrag controleren, zonder dat u ons hiervoor aansprakelijk kunt stellen en zonder enige verplichting jegens u. Bovendien hebben wij het recht in een dergelijk geval de vereiste maatregelen te nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (a) het wijzigen of verwijderen van uw gebruikerscontent, (b) het onmiddellijk opschorten of beëindigen van uw account en/of de toegang tot de App; of (c) het op u verhalen van eventuele schade of kosten. 

6.3 Na beëindiging komt uw recht op toegang tot en gebruik van de App onmiddellijk te vervallen en wordt uw gebruikerscontent verwijderd. Alle bepalingen die bedoeld zijn om te blijven voortbestaan na de beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden, zullen na beëindiging blijven voortbestaan. 

7 Bevoegde rechter en geschillen 
7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen, claims of andere stappen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden en/of uw toegang tot of het gebruik van de App zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.