U staat op het punt deze website te verlaten. Weet u het zeker?

Ik ga akkoord, neem me mee

Yamaha Factory Warranty (Marine)

Fabrieksgarantie van Yamaha

Deze garantie maakt geen inbreuk op uw wettelijke rechten als consument. De garantie is geldig in alle Europese landen waar Yamaha officiële dealers heeft (de gegevens van Yamaha-dealers in Europa zijn te vinden op www.yamahamotor.nl) en wordt gegeven door Yamaha Motor Europe N.V. (“het bedrijf”) op het Yamaha-product dat is opgegeven in de bijgesloten machineregistratiegegevens (“het Yamaha-product”), gefabriceerd door Yamaha Motor Company Limited, Iwata-Shi, Japan, (“de fabrikant”), of een van haar dochterondernemingen waar ook ter wereld, en dat is verkocht door een van de officiële Yamaha-dealers.

Duur van de fabrieksgarantie van Yamaha

De dekkingsperiode van deze garantie loopt vanaf de datum van de eerste registratie, of de datum van de eerste verkoop aan een klant, als de machine ongeregistreerd blijft. Zie UNIT-afleveringsdocument voor de specifieke fabrieksgarantieperiode voor deze unit.

Yamaha-garantie

Uw unit is gemaakt onder strikte kwaliteitscontrole. Mocht er echter toch een materiaal- of fabricagefout zijn opgetreden, dan garandeert het bedrijf dat dit gratis zal worden verholpen, (behalve wedstrijdmodellen). Raadpleeg de dealer bij wie u uw unit heeft gekocht of een van de andere officiële Yamaha-dealers in Europa. Deze garantie blijft van kracht wanneer de unit wordt verkocht, waarbij de resterende dekkingsperiode overgaat op de volgende eigenaar(s).

Voordelen en voorwaarden van de Yamaha-fabrieksgarantie

Voordelen:
Het bedrijf garandeert dat gedurende de gehele dekkingsperiode van de fabrieksgarantie elk onderdeel van de unit dat defect raakt vanwege een materiaal- of fabricagefout gratis zal worden vervangen, op de volgende
voorwaarde:

Voorwaarden:

 1. De unit heeft de oorspronkelijke identificatiemarkeringen van de fabrikant.
 2. De unit is onderhouden zoals aangegeven in het instructieboekje en is gebruikt overeenkomstig de daarin vermelde instructies.
 3. Het item dat moet worden vervangen, maakt ofwel onderdeel uit van de oorspronkelijke apparatuur of is een origineel vervangingsonderdeel, waarbij reparaties en/of vervangingen zijn uitgevoerd door een officiële Yamaha-dealer in Europa.
 4. Er is redelijke moeite gedaan om de unit schoon te houden en vrij van aantasting door chemische middelen, conform de reinigingsinstructies in het instructieboekje.
 5. De machine is niet blootgesteld aan niet-toegestane wijzigingen, misbruik, nalatigheid of een ongeval, en is niet gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor de unit is ontworpen, en is ook niet gebruikt met andere dan de aanbevolen brandstof of smeermiddelen.
 6. Indien aan een van de voorwaarden 1 t/m 5 niet is voldaan, kan dit, ter beoordeling van het bedrijf, leiden tot het geheel of gedeeltelijk vervallen van de garantie.
 7. Deze garantie wordt opgesteld conform de nationale wetgeving en alle
 8. eventuele vragen die rijzen als gevolg van deze garantie, dienen te worden voorgelegd aan de betreffende rechtbank.
 9. Deze garantie voorziet niet in vervangend vervoer gedurende de reparatieperiode, in het geval van een defect dat onder de garantie valt.
 10.  De unit wordt vóór ingebruikname geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat uw unit in een veilige staat verkeert. Raadpleeg uw instructieboekje voor specifieke vereisten voor de machine.

De fabrieksgarantie van Yamaha geldt niet in de volgende gevallen

 1. Vervanging en/of aanpassing vanwege normale aantasting of slijtage, en verwijdering van koolafzetting.
 2. Corrosie, oxidatie en verkleuring veroorzaakt door weersomstandigheden, zout, agressieve chemische producten of reinigingsmiddelen.
 3. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik voor een ander doel dan waarvoor de machine oorspronkelijk is ontworpen of bedoeld.
 4. Schade veroorzaakt door deelname aan races, rally's of vergelijkbare competitie-evenementen.
 5. Schade veroorzaakt door overmacht, brand, een botsing of een ongeval.
 6. Schade veroorzaakt door het monteren van niet-originele of niet goedgekeurde onderdelen of accessoires.
 7. Schade veroorzaakt door onjuist onderhoud of instellingen door een dealer of door de klant.
 8. Schade veroorzaakt door onjuist transport of onjuiste opslag.
 9. Transportkosten naar en van de reparatiedealer.
 10.  Onderhoudsonderdelen, met een levensduur die is gebaseerd op gebruik en die naar verwachting tijdens normale onderhoudsbeurten moeten worden vervangen Voorbeelden van dergelijke onderdelen zijn (maar niet uitsluitend) propeller, batterijen, filters, bougies, transmissiecomponenten, distributiekettingen en distributieriem, anodes en bepaalde afdichtingen en pakkingen.

Let op: 

Het vervangen van olie, vet en vergelijkbare middelen valt onder de garantie indien deze worden gebruikt als onderdeel van een garantiereparatie.

Verantwoordelijkheid van de klant.

 1. De klant dient ervoor te zorgen dat de machine op de juiste manier wordt gebruikt en onderhouden, conform de instructies en richtlijnen uit het instructieboekje.
 2. De klant draagt de kosten van reguliere service en onderhoud, alsmede de vervangingskosten van normale slijtageonderdelen.
 3. De klant is tevens verantwoordelijk voor defecten en schade veroorzaakt door misbruik, verwaarlozing en ongevallen, inclusief incidentele en gevolgkosten.
 4. n het geval van een vermeend defect dient de klant de machine binnen tienn dagen nadat het vermeende defect is geconstateerd naar een Yamaha-dealer in Europa te brengen.
 5. De klant is ook aansprakelijk voor demontage- en/of inspectiekosten bij een vermeend garantieprobleem dat niet onder de garantie blijkt te vallen.
 6. De klant is aansprakelijk voor alle eventuele vervolgreparaties die niet door de garantie worden gedekt.

Geografische dekking van de fabrieksgarantie van Yamaha

Ons netwerk van officiële Yamaha-dealers zal u helpen probleemloos in het buitenland te kunnen reizen. 
Onthoud het volgende bij reizen in het buitenland:

 1. We hopen natuurlijk dat uw machine in het buitenland geen garantiereparatie hoeft te ondergaan. We adviseren u echter om voordat u vertrekt, uw machine een grondige onderhoudsbeurt te geven, waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan onderdelen zoals propeller, tandriemen, motor- en transmissieoliën, bougies, filters, anodes, etc., die anders in het buitenland zouden moeten worden vervangen.
 2. Adressen van officiële Yamaha-dealers in Europa kunt u vinden op www.yamaha-motor.eu

Hoe dien ik een claim in?

Als er zich een probleem voordoet met uw machine, waarvan u denkt dat dit onder de garantie valt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw dealer of een andere officiële Yamaha-dealer in Europa om de machine te laten inspecteren. Als er zich een probleem voordoet waarvan u denkt dat dit de veiligheid van de machine aantast, bel dan uw dealer voor hulp en gebruik de machine niet totdat deze is geïnspecteerd. Alle garantieclaims moeten namens u worden ingediend via een officiële Yamaha-dealer. 

Wat gebeurt er als u niet tevreden bent?

We hopen dat u blij bent met uw Yamaha en de service die wij en onze dealers verlenen. Mocht er zich toch een reden tot een klacht voordoen, stuur uw klacht dan schriftelijk naar uw dealer met een kopie van uw brief gericht aan de afdeling Klantenservice van de Yamaha-distributeur. Als uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt afgehandeld of als u meent dat u oneerlijk bent behandeld, kunt u uw zaak voorleggen voor onafhankelijke arbitrage en zullen wij ons houden aan de uitspraak van de bemiddelaar. Als u dit wilt doen, zal de afdeling Klantenservice van de distributeur u voorzien van alle informatie over de procedure.

Periodieke inspecties

Yamaha-machines hebben periodiek onderhoud en smering nodig; de frequentie daarvan kan per model verschillen. Raadpleeg het instructieboekje van uw machine voor meer informatie. Om ten volle te profiteren van de voordelen van de garantie, zoals beschreven in deze garantievoorwaarden, is het van essentieel belang en een absolute voorwaarde dat er correct uitgevoerde, periodieke inspecties plaatsvinden volgens het onderstaande schema. Onze officiële Yamaha-dealers zijn speciaal opgeleid en uiterst bedreven in het uitvoeren van onderhoud aan elke Yamaha-machine. Het wordt daarom ten zeerste aangeraden dat er periodieke inspecties worden uitgevoerd door uw Yamaha-dealer om ervoor te zorgen dat uw machine veilig en naar behoren kan worden gebruikt. Zorg ervoor dat de dealer elke servicebeurt noteert. Het niet laten uitvoeren van deze servicebeurten kan de betrouwbaarheid van uw machine aantasten en de garantie laten vervallen.

Reiniging van uw Yamaha

De beste manier om uw nieuwe Yamaha in goede staat te houden, is door deze regelmatig te wassen. Resterend zout of vers koelwater in de motor, zeewier en schaaldieren, olie en andere vreemde stoffen kunnen de interne oppervlakken beschadigen en kunnen de goede werking van de bedieningselementen beïnvloeden. Raadpleeg het instructieboekje voor meer informatie over het reinigen en verzorgen van uw machine. Bij uw officiële Yamaha-dealer kunt u terecht voor advies over de juiste manier om uw machine te reinigen en de bedieningsorganen te smeren. Yamaha raadt het gebruik van hogedrukreinigers af. Deze moeten niet worden gebruikt.

.