U staat op het punt deze website te verlaten. Weet u het zeker?

Ik ga akkoord, neem me mee

Privacyverklaring webshop

Yamaha Motor Europe N.V. (hierna aangeduid als “we”, “wij”, “ons” of “onze”) gelooft dat uw privacy belangrijk is. Wanneer u onze webshop gebruikt en producten bestelt, is het belangrijk voor ons uw persoonsgegevens zorgvuldig en op een veilige en transparante manier te gebruiken. In deze Privacyverklaring voor de webshop van Yamaha Motor Europe leggen we uit hoe we persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we dergelijke persoonsgegevens gebruiken en hoe lang we persoonsgegevens in verband met onze webshop bewaren. Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt over deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring voor de Yamaha Webshop is bijgewerkt op 7 november 2018.

Deze Privacyverklaring voor de Yamaha Webshop kan ook in de toekomst worden bijgewerkt als dat nodig is in verband met nieuwe ontwikkelingen. Wanneer deze Privacyverklaring is bijgewerkt, zullen we u hierin daarvan op de hoogte stellen

1. Wanneer verzamelen we persoonsgegevens en wanneer is deze Privacyverklaring voor de webshop van toepassing?

Op het moment dat u onze webshop bezoekt of een bestelling plaatst in onze webshop, verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens. Het is nog niet mogelijk een account te openen wanneer u producten bestelt in onze webshop. Zodra dat mogelijk is, zullen we u informeren over hoe we uw accountgegevens verwerken wanneer u een account opent.

In deze Privacyverklaring voor de Yamaha Webshop informeren we u over onze verwerking van de persoonsgegevens die van u worden verzameld in de webshop. Voor meer informatie over hoe we persoonsgegevens verwerken in verband met onze websites in het algemeen en over onze andere activiteiten, verwijzen we u naar ons algemene privacybeleid, dat u hier [link] kunt vinden

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we wanneer u gebruikmaakt van onze webshop?

Wanneer u producten bestelt in onze webshop, verzamelen we de volgende gegevens van u:

 • Naam
 • Post-, bezorg- en factuuradres
 • E-mailadres
 • Producten die u toevoegt aan uw winkelwagen of, als u uw bestelling afrondt, producten die u hebt besteld:
 • Als u uw bestelling niet afrondt, worden uw gegevens, inclusief uw achtergelaten winkelwagen, verwijderd.

Betaalwijze, betaalgegevens en facturen:

 • Uw betaling in onze webshop wordt verwerkt door een provider van betaaldiensten. Deze provider ontvangt en verwerkt uw betaalgegevens rechtstreeks via een beveiligde verbinding. Wij ontvangen alleen de laatste vier cijfers van uw bankrekening of creditcardnummer van de provider van betaaldiensten.
 • Als u ervoor kiest een bestelling af te halen bij een door u geselecteerde dealer, verzamelen en gebruiken we deze informatie.
 • Informatie over uw vragen, verzoeken, terugbetalingen of klachten.

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen door middel van cookies die door onze webshop worden geplaatst.

3. Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens?

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • a) Om u in staat te stellen producten te bestellen in onze webshop. Hierin is
  inbegrepen de betaling van uw bestelling door het selecteren van een van de beschikbare betaalwijzen en het afronden van uw bestelling.
 • b) Om uw bestelling te verwerken, te bevestigen en uit te voeren.
 • c) Als u ervoor kiest producten te retourneren, of als u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot de verwerking van uw retour, met inbegrip van terugbetalingen, of in het geval van overige vragen, verzoeken, klachten of geschillen.
 • d) Om garantie te geven voor aangeschafte producten en om eventuele garantieclaims af te handelen.
 • e) Om statistische gegevens te verkrijgen over welke producten worden aangeschaft en hoe onze webshop presteert. We gebruiken uw gegevens niet op individuele basis.
 • f) Voor boekhoudingsdoeleinden en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is optioneel. Indien u de persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van een bestelling of administratie- en boekhoudingsdoeleinden, zoals genoemd hierboven onder punten a), b), c), d), en f), niet verstrekt, dan zult u geen gebruik kunnen maken van onze diensten.

4. Wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens 

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend als dat is toegestaan op grond van een van de wettelijke verwerkingsgronden. We verwerken uw gegevens op basis van een van de volgende wettelijke gronden:

Uitvoering van het verkoopcontract met u voor de doeleinden genoemd in paragraaf 3 hierboven, onder a), b) en d)

 • U moet uw gegevens verstrekken zodat we uw aankoop kunnen verwerken en bezorgen. Als u uw gegevens niet verstrekt, is het niet mogelijk producten in onze webshop te kopen, aangezien we niet in staat zouden zijn onze contractuele verplichtingen na te komen door de producten te leveren. Als u ervoor kiest de bestelling af te halen bij een dealer, moeten we weten welke dealer u wenst om aan een dergelijk afhaalverzoek te kunnen voldoen. Zonder uw gegevens kunnen we ook geen retours, vragen, garantieclaims of andere verzoeken die u mogelijk hebt, behandelen en kunnen we geen klantenservice aan u bieden.

Wettelijke verplichtingen voor de doeleinden genoemd in paragraaf 3 hierboven, onder d) en f): We verwerken uw gegevens als dat nodig is om te voldoen aan een van onze wettelijke verplichtingen. 

 • We zijn verplicht uw gegevens verder te verwerken voor interne en fiscale boekhoudingsdoeleinden.
 • We zijn tevens verplicht facturen en restitutienota's een bepaalde periode te bewaren om te voldoen aan onze fiscale bewaarplicht.

Legitieme belangen belangen voor de doeleinden genoemd in paragraaf 3 hierboven, onder e):

 • We kunnen uw gegevens verwerken voor zover dat nodig is om onze legitieme belangen te verwezenlijken.
 • We vinden het belangrijk de best mogelijke klantenservice aan u te bieden. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te zien hoe we vragen of verzoeken van u als onze gewaardeerde klant het beste kunnen behandelen.
 • Het is belangrijk voor ons om onze voorraad efficiënt te beheren en de prestaties van producten en onze webshop te analyseren en te evalueren. We gebruiken hiervoor uitsluitend samengevoegde gegevens.
 • We hebben ook een legitiem belang om uw gegevens te verwerken in geval van geschillen.

5. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is in verband met de
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Dit betekent dat we uw
gegevens tot 1 jaar na voltooiing van uw bestelling bewaren om u onze garantie
te kunnen bieden. We bewaren uw gegevens met betrekking tot uw vragen,
verzoeken of klachten niet langer dan 1 jaar, tenzij er een geschil is waarvoor
de gegevens moeten worden bewaard. 

We zijn verplicht uw facturen en restitutienota's 7 jaar lang te bewaren om te
voldoen aan onze boekhoudingsvereisten en onze fiscale bewaarplicht. 

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen door middel van cookies die door onze webshop worden geplaatst, en de toepasselijke bewaartermijn daarvan.

6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden verwerkt door personen die werken voor of namens Yamaha Motor Europe en haar en die toegang tot de gegevens nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden. We gebruiken ook diensten van derde partijen die uw persoonsgegevens namens ons verwerken en daarbij optreden als verwerkingsverantwoordelijke, onder andere voor het leveren van hostingservices. In elk van deze gevallen hebben we passende overeenkomstengelieerde ondernemingen gesloten met de verwerkingsverantwoordelijke, conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u een product aanschaft in onze webshop worden uw persoonsgegevens, inclusief betaalwijze en betaalgegevens, via een directe beveiligde verbinding verzonden naar de provider van betaaldiensten voor de verwerking van uw betaling.

Verder geven we uw persoonsgegevens, inclusief afhaallocatie als u hebt gekozen voor afhalen bij een dealer, aan de pakketbezorgdienst. De pakketbezorgdienst verstrekt een Track & Trace-nummer waarmee u de status van de bezorging van uw bestelling kunt volgen. We hebben geen zeggenschap over de wijze waarop de pakketbezorgdienst dit Track & Trace-nummer en uw andere persoonsgegevens in verband met de bezorging gebruikt.

Als u ervoor kiest een bestelling af te halen bij een dealer, geven we uw gegevens door aan de door u geselecteerde dealer.

Hoe dragen we uw persoonsgegevens over naar buiten de EER?

De serviceprovider kan uw persoonsgegevens overbrengen naar een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Waar nodig, nemen we passende veiligheidsmaatregelen bij overdracht van uw persoonsgegevens naar een land buiten de EER, als dat land geen adequate bescherming biedt op grond van het toepasselijk recht inzake gegevensbescherming, waaronder het afsluiten van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen met de relevante serviceproviders. U kunt contact met ons opnemen als u meer informatie wenst over de maatregelen die we hebben genomen om uw gegevens te beschermen als deze worden overgebracht naar buiten de EER.

8. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om erop toe te zien dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard. We hebben passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de gegevens die we verzamelen en verwerken te beschermen en om aldus ongeautoriseerde toegang of bekendmaking te voorkomen.

9. Hoe kunt u toegang verkrijgen tot uw gegevens en deze bijwerken? 

Als u nog vragen of een verzoek hebt in verband met uw bestelling, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de hier vermelde contactgegevens.

Als betrokkene beschikt u over bepaalde rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt:

 • toegang vragen tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren;
 • ons vragen uw gegevens te corrigeren of aan te vullen als u gelooft dat de persoonsgegevens die we van u verwerken onjuist of onvolledig zijn;
 • ons vragen bepaalde persoonsgegevens te wissen;
 • ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens;
 • ons vragen om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering;
 • ons vragen uw gegevens over te dragen;
 • uw toestemming intrekken (als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen gevolgen voor de rechtmatigheid van onze verwerking van uw persoonsgegevens tot aan het moment van de intrekking).

U kunt een dergelijk verzoek indienen aan de hand van de contactgegevens hieronder. We verwerken uw verzoek zorgvuldig en conform de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming. 

Als u nog steeds vindt dat we uw verzoek niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, of als u een klacht hebt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (dpo@yamaha-motor.nl). U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Onze contactgegevens

Neem contact met ons - de verwerkingsverantwoordelijke - op als u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Yamaha Motor Europe
N.V. - Bellsingel 2 - 1119 NV Schiphol-Rijk - Nederland

klantenservice@yamaha-motor.nl 

020 206 1538