Du holder på å forlate dette nettstedet. Er du sikker?

Jeg godtar, ta meg videre

Ansvarsfraskrivelse

Denne juridiske erklæringen inneholder vilkårene og betingelsene som gjelder for dette nettstedet, www.yamaha-motor.eu, og alle relaterte konsernnettsteder for de tilknyttede selskaper av Yamaha Motor Europe N.V. (heretter Yamaha Motor Europe) som er koblet til eller vist til på dette nettstedet (samlet nevnt som «nettstedene»). Med «dette nettstedet» vises det til det spesifikke websted du faktisk besøker eller har besøkt.

Ved å gå inn på eller bruke noen av disse nettstedene aksepterer du uttrykkelig og godtar å følge alle vilkår og betingelser i denne juridiske erklæringen. Ikke bruk noen av nettstedene hvis du ikke godtar disse betingelsene og vilkårene. Dersom det oppstår en konflikt mellom denne juridiske redegjørelsen og andre regler, retningslinjer eller avtaler lagt ut på dette nettstedet eller som på annen måte er gjeldende mellom deg og Yamaha Motor Europe, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: (i) spesifikke vilkår og betingelser for produkt og/eller tjeneste; (ii) denne juridiske erklæringen; (iii) Retningslinjer for personvern og (iv) andre regler, politikk eller avtaler lagt ut på dette nettstedet.

Hvis det ikke på annen måte er vist til her inne, skal enhver referanse til Yamaha Motor Europe inkludere alle dets tilknyttede selskaper. Nettstedene er kun for personlig bruk, som skal begrenses til å vise nettstedene, oppgi informasjon til nettstedene, laste ned produktinformasjon for personlig gjennomgang og for kjøp av produkter på enkelte nettsteder.

Gjeldende rett 

Ved å gå inn på dette nettstedet bekrefter og godtar du at lisensen for å gå inn på og bruke dette nettstedet vil være fortolket og evaluert i henhold til lovene i Nederland. Du sier deg enig i at enhver disputt i forbindelse med bruken av dette nettstedet skal løses i retten til kompetent jurisdiksjon i Nederland (hoved forretningssted til Yamaha Motor Europe N.V.). Hvis du bruker dette nettstedet fra et annet land, er du ansvarlig for overholdelse med enhver og alle gjeldende lokale lover. I tillegg skal denne juridiske erklæringen verken ekskludere eller begrense noen av dine lovpålagte rettigheter fra gjeldende lovverk i henhold til anvendelse av den internasjonale konflikten av lovbestemmelser. Yamaha Motor Europe står ikke inne for at materialet på dette nettstedet er egnet for alle land i hele verden.

1 Yamaha Motor Europe publiserer informasjon på dets nettsteder for å gjøre det bekvemmelig for dets besøkende. Unntatt for de nettsteder der en kan få kjøpt produkter, er produktinformasjon fra Yamaha Motor Europe oppgitt kun for informasjon. Informasjon om og referanser til individuelle personer, enten ansatte eller på annen måte ansatt av eller relatert til Yamaha Motor Europe, er kun ment for informasjon. Individer og/eller deres uttalelser på nettstedet skal på ingen måte kobles til spesifikke produkt- eller tjenesteransvar og/eller forpliktelser for Yamaha Motor Europe, enten på personlig nivå eller bedriftsnivå. Publiserte uttalelser og profiler er personlige og kan derfor ikke vises til i forbindelse med noen garanti- eller ansvarsformål, i henhold til loven eller på annen måte. 
Mens Yamaha Motor Europe prøver å gi nøyaktig og rettidig informasjon, kan det oppstå uaktsomme tekniske eller faktiske unøyaktigheter og typografiske feil. Yamaha Motor Europe forbeholder seg retten at når som helst korrigere og endre nettstedene uten forhåndsvarsel. De produkter fra Yamaha Motor Europe som er beskrevet på dets nettsteder er kanskje ikke tilgjengelige i din region. Yamaha Motor Europe skal bestrebe seg på at informasjonen på nettstedet er egnet for området ditt. Selv om Yamaha Motor Europe har gjort alle bestrebelser for å vise produktene og fargene så nøyaktig som mulig, vil de viste produktene og fargene på produktene også avhenge av utstyret til brukeren og Yamaha Motor Europe kan ikke garantere at brukerens utstyr vil vise en nøyaktig representasjon av de faktiske produkter og fargene. Det er mulig at noen programvare som lastes ned fra nettstedene er underlagt statlig eksportkontroll eller andre restriksjoner. Ved å besøke og bruke nettstedene våre erkjenner du disse restriksjonene og godtar at du er underkastet disse.

2 Besøkende påtar seg alt ansvar og risiko med hensyn til deres bruk av nettstedene. All informasjon på nettstedet er levert til deg «slik det er», og Yamaha Motor Europe frasier seg alle garantier, representasjoner og godkjennelser, uttalt eller underforstått, med hensyn til informasjon gjort tilgjengelig fra eller via nettstedene, inkludert, men ikke begrenset til alle uttalte eller underforståtte, slik som garanti av eiendomsrett, salgbarhet, krenking av varemerker og egnethet for et spesielt formål, for så vidt som er tillatt under gjeldende jurisdiksjon. Yamaha Motor Europe garanterer ikke at nettstedene er fri for datavirus, programfeil eller andre farlige komponenter. Yamaha Motor Europe garanterer ikke at funksjonene i materiellet vil bli uavbrutt eller feilfri, eller at feil vil bli oppdaget eller rettet. Yamaha Motor Europe tar ikke forpliktelse eller ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten, påliteligheten eller anvendbarheten til informasjonen lagt fram eller gjort tilgjengelig gjennom nettstedet. Yamaha Motor Europe har ikke noen plikt til å oppdatere dets nettsteder eller modifisere innholdet sitt eller koden, og Yamaha Motor Europe skal ikke være ansvarlig for dets mangel på å oppdatere slik informasjon. Det er ansvaret ditt å bekrefte enhver informasjon fra nettstedet før du stoler på det. 

3 Yamaha Motor Europe skal ved ingen tilfeller holdes ansvarlig for noen som helst skader av enhver sort, og av enhver årsak, inkludert, men ikke begrenset til tap av bruk, tap av fortjeneste, tap av data eller annen type skade, konkret eller uhåndgripelig av natur, enten i en handling under kontrakt, forvoldt skade eller på annen måte i forbindelse med eller på en eller annen måte relatert til bruken eller ytelsen til informasjonen på, eller som det er gitt tilgang til gjennom Yamaha Motor Europes nettsteder. Begrensningene av ansvar henvist til i denne juridiske erklæringen vil ikke gjelde for tap eller skade resultert fra forsettlig grov uaktsomhet eller forsømmelse fra Yamaha Motor Europes side.

4 Yamaha Motor Europe forbeholder seg rettet til å trekke tilgang til nettstedet eller til å revidere tjenestene og produktene beskrevet på nettstedet når som helst uten varsel. Alle tilbud og andre uttalelser av Yamaha Motor Europe er ikke bindene hvis ikke Yamaha Motor Europe ettertrykkelig indikerer noe annet skriftlig. 
Du kan trekke deg fra en transaksjon relatert til produkter eller tjenester som du kjøpte på nettet fra dettet nettstedet innen sju arbeidsdager fra datoen du mottok produktet, eller fra datoen for transaksjonen til tjenesten det er snakk om, i henhold til gjeldende anordning vedrørende salg utenom fast utsalgssted. 
Yamaha Motor Europe kan når som helst revidere vilkårene og betingelsene i denne juridiske erklæringen ved å oppdatere denne. Du er bundet til enhver revidering, og skal periodisk besøke denne siden for å gå igjennom gjeldende vilkår og betingelser som gjelder bruken din av nettsidene. Fortsatt bruk av dette nettstedet etter slike endringer skal betegne samtykket ditt for slike endringer. Ugyldigheten av enhver term, betingelse eller klausul i denne juridiske erklæringen skal ikke påvirke rettsgyldigheten til disse delene av den juridiske erklæringen ansett håndhevet av gjeldende domstoler.

5 Yamaha Motor Europe eier, eller har rettigheter til alle nettstedene, inkludert, men ikke begrenset til hele skrivebordsbakgrunnen, ikonene, tegnene, illustrasjonene, bilder, grafikk, musikk, tekst, programvare og alt annet innhold på nettstedet («innholdet»), og all HTML-design, layout, konfigurasjoner, CGI og annen kode og skript i ethvert format som er brukt for å implementere nettstedet («koden»). Innholdet og koden til nettstedet er beskyttet av opphavsrett og relaterte rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, patent, database- og varemerkerettigheter. Du kan ikke kopiere, modifisere, laste opp, laste ned, overføre, offentliggjøre på nytt, vise for omfordeling til tredjeparter for kommersielle formål, eller på annen måte distribuere kode eller innhold fra nettstedet uten skriftlig forhåndssamtykke fra Yamaha Motor Europe i den grad slike restriksjoner er tillatt under gjeldende ufravikelig lov. Du kan kun bruke innholdet eller koden fra nettstedet til personlig bruk. Alle logoer, navn og varemerker, som vises på nettstedet, er den (immaterielle) eiendommen til Yamaha Motor Europe, eller er brukt av Yamaha Motor Europe under lisens. Du kan ikke bruke noe av det førnevnte til noe som helst formål uten skriftlig forhåndssamtykke fra Yamaha Motor Europe. Mangel på overholdelse av denne juridiske erklæringen vil betegnes som kontraktsbrudd, og vil krenke Yamaha Motor Europes opphavsrett, varemerke og annen patentbeskyttet og industrielle opphavsrettigheter. 
Unntatt det som er uttrykkelig forutsatt ovenfor, skal ingenting her tolkes som overdragelse ved implikasjon, berettiget antakelse eller på annen måte lisens eller rettighet under enhver patent, varemerke, opphavsrett eller annen navnebeskyttet rett for Yamaha Motor Europe, dets filialer, tilknyttede selskaper eller noen som helst tredjepart.

6 Selv om dette nettstedet kan være koblet til andre nettsteder, antyder ikke Yamaha Motor Europe direkte eller indirekte noen som helst samtykke, forbindelse, sponsoravtale eller tilknytning med nettstedet det kobles til, hvis ikke spesifikt bestemt her. Ved å gå inn på dette nettstedet bekrefter og godtar du at Yamaha Motor Europe ikke har gjennomgått alle nettstedene koblet til dette nettstedet, og er ikke ansvarlig for innholdet på noen frakoblede sider eller noe annet nettsted koblet til dette nettstedet. Koblingen din til noen andre frakoblede sider, eller andre nettsteder foregår på egen risiko.

7 Informasjon når du svarer Yamaha Motor Europe via e post, spørreundersøkelser, forum, registrering eller et annet kommunikasjonsmedium, med enhver informasjon, inkludert, men ikke begrenset til tilbakemelding, data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, unntatt dine personopplysninger, vil ikke bli betraktet som konfidensiell. Ved å sende oss informasjon gir du Yamaha Motor Europe en ugjenkallelig, verdensomspennende, vedvarende og overførbar rett til å bruke disse anførsler uten noen begrensninger for ethvert formål som Yamaha Motor Europe betrakter som nødvendig. Yamaha Motor Europe vil ikke være ansvarlig for bruk eller avsløring av slik informasjon. Yamaha Motor Europe vil ikke ha noen plikt til å holde slik informasjon konfidensiell, og vil stå fritt til å gjenfortelle, bruke, fordele og distribuere informasjonen til andre uten begrensning. Yamaha Motor Europe vil stå fritt til å bruke alle idéer, konsepter, fagkunnskap eller teknikker som finnes i slik informasjon til hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter som innbefatter eller på annen måte avhenger av slik informasjon. Yamaha Motor Europe ønsker at du sender kommentarer og forslag på dets nettsider og produkter, men Yamaha Motor Europe søker ikke å anmode om noen konfidensielle eller navnebeskyttede idéer, forslag, materialer eller annen informasjon relatert til utvikling, design, ny design, modifisering, produksjon eller markedsføring av dets produkter eller nye produkter. Ved å sende informasjon godkjenner du at Yamaha Motor Europe kan publisere slik informasjon, bruke den som en del av virksomhet, og innbefatte dets konsepter i Yamaha Motor Europe-produkter eller for enhver annet formål, som Yamaha Motor Europe betrakter som nødvendig, uten forpliktelser. 

8 Du skal ikke bruke de interaktive delene av dette nettstedet, for eksempel forum, foreninger, undersøkelser, e post og lignende til å legge ut materiale som er feil og/eller nedsettende, unøyaktig, fornærmende, vulgært, hatefullt, trakasserende, uanstendig, seksuelt ladet, truende, noe som krenker personvernet eller som på annen måte bryter loven. Yamaha Motor Europe har ikke moderering av innlegg som legges ut på interaktive deler av nettstedet. All informasjon, inkludert publiseringen av bilder og artikler, legges ut for egen risiko og ansvar. Yamaha Motor Europe er ikke ansvarlig for skader eller uheldige konsekvenser forårsaket av bruken av det som er lagt ut på noen som helst form eller måte.

9 By using our website you automatically agree to the YouTube Terms of Service. Which you can find in more detail here.

Retningslinjer for personvern 

Yamaha Motor Europe N.V. og tilknyttede selskaper («Yamaha Motor Europe») vil håndtere personlig informasjon med stor varsomhet, fordi vi respekterer personvernet til kundene våre og besøkende på nettstedene våre. Disse retningslinjene for personvern, som danner en integrert del av den juridiske erklæringen (kobling), forklarer retningslinjene for personvern for Yamaha Motor Europe vedrørende (de passordbeskyttede områdene til) alle relaterte selskapsområder for de tilknyttede selskapene til Yamaha Motor Europe, som er koblet til enhver av nettstedene (samlet sett «nettstedene» og hver for seg: «nettstedet»).

Retningslinjer for personvern »