Za chwilę opuścisz tę witrynę. Na pewno?

Zgadzam się, kontynuuj

Informacja Prawna

Niniejsza informacja prawna zawiera regulamin Strony www.yamaha-motor.eu, a także powiązanych z nią Stron firmy Yamaha Motor Europe N.V. (zwaną dalej Yamaha Motor Europe), na których znajdują się linki do tej Strony (zbiorowo "Strony"). Przez "Stronę" rozumie się Stronę, na której w tej chwili się znajdujesz lub którą właśnie odwiedziłeś. 

Odwiedzając którąkolwiek z tych Stron lub korzystając z nich, podlegasz regulaminowi zawartemu w niniejszej Informacji Prawnej. Nie korzystaj z żadnej ze Stron, jeśli nie zgadzasz się z niniejszym regulaminem. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między niniejszą Informacją Prawną i innymi regulacjami, politykami lub uzgodnieniami na tej Stronie lub innymi mającymi zastosowanie między tobą i Yamahą Motor Europe, dokumenty są rozstrzygające w następującej kolejności: (i) regulaminy dotyczące poszczególnych produktów lub usług; (ii) niniejsza Informacja Prawna; (iii) Polityka Prywatności i (iv) inne regulacje, polityki lub uzgodnienia zawarte na niniejszej Stronie.

O ile nie zaznaczono inaczej, każde odwołanie do Yamahy Motor Europe odnosi się również do jej oddziałów. Możesz użytkować Strony jedynie w celach prywatnych, które ograniczają się do oglądania Stron, przesyłania do nich informacji, pobierania informacji o produktach w celu przejrzenia i, w przypadku niektórych obszarów Strony, do zakupu produktów.

Prawo właściwe 

Odwiedzając tę Stronę, wyrażasz zgodę na to, aby twoje uprawnienie do odwiedzenia i korzystania ze Strony było interpretowane i oceniane zgodnie z prawem Holandii. Wyrażasz zgodę na to, aby wszelkie konflikty związane z używaniem tej Strony zostały rozwiązane we właściwym sądzie w Holandii.(centrala firmy Yamaha Motor Europe N.V.). Osoby przebywające w innych krajach i korzystające ze Strony są odpowiedzialne za zgodność z lokalnym prawem właściwym. Dodatkowo, niniejsza Informacja Prawna nie wyklucza ani nie ogranicza twoich praw ustawowych zagwarantowanych przez prawo właściwe w przypadku wystąpienia międzynarodowego konfliktu przepisów ustaw. Yamaha Motor Europe nie oświadcza, że materiały zawarte na tej Stronie są odpowiednie dla wszystkich krajów świata.

1 Yamaha Motor Europe udostępnia informacje na Stronach dla wygody odwiedzających. Z wyjątkiem Stron, na których można dokonać zakupu, informacje o produktach Yamahy Motor Europe są zamieszczone jedynie w celach informacyjnych. Informacje o poszczególnych osobach lub odniesienia do nich, zarówno jeśli chodzi o pracowników jak i zatrudnionych w inny sposób lub powiązanych z Yamahą Motor Europe, mają charakter jedynie informacyjny. W żadnym wypadku użytkownik strony lub jego wypowiedzi na Stronach nie zostaną powiązane z odpowiedzialnością lub zobowiązaniami w związku z produktami lub usługami Yamahy Motor Europe, zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i korporacyjnej. Opublikowane opinie i profile mają charakter prywatny i nie można się do nich odnosić w celach gwarancyjnych lub zobowiązaniowych na mocy prawa lub w inny sposób.
Mimo że Yamaha Motor Europe stara się dostarczyć dokładne i aktualne informacje, mogą pojawić się błędy formalne lub rzeczowe, a także błędy typograficzne. Yamaha Motor Europe zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian na Stronach w każdej chwili bez uprzedzenia. Produkty Yamahy Motor Europe opisane na Stronie mogą nie być dostępne w twoim regionie. Yamaha Motor Europe dołoży wszelkich starań, aby informacje na Stronach były właściwe dla twojego regionu. Mimo że Yamaha Motor Europe dokłada wszelkich starań, aby zaprezentowane produkty i ich kolory były jak najbardziej zbliżone do właściwych produktów, zaprezentowane produkty i ich kolory są uzależnione od sprzętu użytkownika i Yamaha Motor Europe nie może zagwarantować, że wygląd sprzętu użytkownika będzie się dokładnie pokrywał z zaprezentowanymi produktami i ich kolorami. Oprogramowanie dostępne do pobrania ze Stron może podlegać kontroli eksportowej władz lub innym restrykcjom. Odwiedzając i korzystając z naszych Stron, potwierdzasz znajomość tych restrykcji i zgadzasz się na podleganie im.

2 Wszystkie informacje zawarte na Stronie są dostarczane "takie, jakie są". Yamaha Motor Europe nie gwarantuje, że Strony są wolne od wirusów, robaków lub innych elementów stanowiących zagrożenie dla komputera. Yamaha Motor Europe nie gwarantuje, że funkcje zawarte w materiałach będą działały bez zarzutu i będą wolne od błędów, a także że te błędy będą wykrywane i naprawiane. Yamaha Motor Europe nie ma obowiązku uaktualniania Stron lub modyfikowania ich zwartości lub kodu, w związku z czym Yamaha Motor Europe nie ponosi odpowiedzialności za nieuaktualnianie informacji.

3 Yamaha Motor Europe zastrzega sobie prawo do wycofania dostępu do Stron lub do skorygowania usług i produktów opisanych na Stronach w każdej chwili bez uprzedzenia. Wszystkie oferty i inne deklaracje Yamahy Motor Europe są niezobowiązujące, o ile Yamaha Motor Europe nie zaznaczy wyraźnie inaczej na piśmie. 
Możesz wycofać się z transakcji związanej z usługami lub produktami zakupionymi przez internet na Stronie w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania produktu lub daty dokonania rzeczonej transakcji zgodnie z ustawowymi regulacjami mającymi zastosowanie w przypadku umów zawieranych na odległość. 
Yamaha Motor Europe może w każdej chwili zmienić regulamin zawarty w poniższej Informacji Prawnej, podając to do informacji użytkowników i zachowując zasadę ochrony słusznie nabytych praw przez użytkowników. Nieważność któregokolwiek zapisu poniższej Informacji Prawnej nie wpływa na jej pozostałe zapisy podlegające egzekucji przez odpowiednie sądy.

4 Yamaha Motor Europe posiada prawa do wszystkich Stron, włącznie ze (ale nie tylko) wszystkimi tapetami, ikonami, znakami, ilustracjami, obrazkami, grafiką, muzyką, tekstem, oprogramowaniem i pozostałą zawartością Stron ("Zawartość"), a także projektem HTML, layoutem, konfiguracjami, CGI i innymi kodami i skryptami w jakiejkolwiek formie użytymi na Stronach ("Kod"). Zawartość i Kod Stron są chronione przez własność intelektualną i prawa pokrewne, włącznie (ale nie tylko) z prawem autorskim, patentowym, prawami do baz danych i znaków towarowych. Nie zezwala się na kopiowanie, modyfikowanie, kopiowanie na serwer internetowy, pobieranie, przesyłanie, ponowne publikowanie, pokazywanie stronom trzecim w celu komercyjnej redystrybucji lub jakąkolwiek inną dystrybucję Kodu lub Zawartości Stron bez wcześniejszej pisemnej zgody Yamahy Motor Europe, o ile takie ograniczenia są dozwolone przez obowiązujące prawo. Zawartość i Kod Strony służą jedynie użytkowi osobistemu. Wszystkie loga, nazwy i znaki towarowe, które pojawiają się na Stronach są własnością (intelektualną) Yamahy Motor Europe lub są używane przez Yamahę Motor Europe na licencji. Nie zezwala się na używanie któregokolwiek z powyższych w jakimkolwiek celu bez wcześniejszej pisemnej zgody Yamahy Motor Europe. Nieprzestrzeganie postanowień zawartych w niniejszej Informacji Prawnej jest naruszeniem warunków umowy i prawa autorskiego, prawa do znaku towarowego i innych praw własności (w tym własności przemysłowej). 
Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych wyżej, żadne zawarte w tej informacji postanowienie nie stanowi przyznania w jakikolwiek sposób dorozumiany lub pośedni licencji lub prawa do jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, praw autorskich lub innych praw własności (przemysłowej) Yamahy Motor Europe, jej oddziałów lub osób trzecich.

5 Mimo że na innych Stronach mogą być odnośniki do tej Strony, nie oznacza to, pośrednio lub bezpośrednio, zgody, powiązań, patronatu, poparcia lub przynależności Yamahy Motor Europe do tych Stron, chyba że zostało to wyraźnie stwierdzone w niniejszym dokumencie. Odwiedzający tę Stronę zgadzają się z faktem, że Yamaha Motor Europe nie sprawdziła zawartości Stron, na których są linki do tej Strony i nie jest odpowiedzialna za zawartość Stron niepowiązanych z tą Stroną lub jakichkolwiek innych Stron, na których są linki do niej. ‎‎‎Ze Stronami niepowiązanymi z tą Stroną i pozostałymi Stronami łączysz się na własne ryzyko.

6 Jeśli kontaktujesz się z Yamahą Motor Europe przy pomocy poczty elektronicznej, ankiety, forum, rejestracji lub jakiegokolwiek innego środka, przekazując informacje, np. opinie, dane, pytania, uwagi, sugestie lub tym podobne, to takie informacje - z wyjątkiem twoich danych osobowych - nie będą traktowane jako poufne. Yamaha Motor Europe nie ma obowiązku traktowania tych informacji poufnie i ma prawo je powielać, używać, ujawniać i przekazywać innym zgodnie z przepisami prawa. Yamaha Motor Europe ma prawo używać jakichkolwiek pomysłów, konceptów, wiedzy lub technik zawartych w tych informacjach w dowolnym celu, włącznie z (ale nie tylko) rozwijaniem, wytwarzaniem i reklamowaniem produktów, których dotyczą te informacje lub są w inny sposób z nimi powiązane, na zasadach wynikających z przepisów prawa. Wszelkie komentarze i sugestie dotyczące Stron i produktów są cenne dla Yamahy Motor Europe, jednak nie staramy się uzyskać żadnych poufnych lub zastrzeżonych informacji, sugestii, materiałów lub informacji związanych z rozwijaniem, projektowaniem, zmienianiem konstrukcji, modyfikowaniem, wytwarzaniem lub reklamowaniem produktów nowych lub już istniejących.

7 Nie zezwala się na używanie interaktywnych działów Stron, takich jak fora, kluby, ankiety, mailingi i tym podobne w celu publikowania materiałów, które są powszechnie uważane za nieprawdziwe lub oszczercze, nieścisłe, obraźliwe, wulgarne, nienawistne, napastliwe, nieprzyzwoite, bluźniercze, mają podłoże seksualne lub zawierają pogróżki. Yamaha Motor Europe nie sprawuje kontroli redakcyjnej nad przesyłaniem zawartości do interaktywnych działów Stron. Wszystkie informacje, w tym publikowane zdjęcia i artykuły, dostarczasz na swoje własne ryzyko i odpowiedzialność. Yamaha Motor Europe nie odpowiada za straty lub inne niekorzystne skutki spowodowane korzystaniem z dostarczonych informacji w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.

8 By using our website you automatically agree to the YouTube Terms of Service. Which you can find in more detail here.


Polityka Prywatności 

My, firma Yamaha Motor Europe N.V. (''Yamaha Motor Europe'') będziemy chronić twoje informacje osobiste z najwyższą starannością, ponieważ szanujemy prywatność osób odwiedzających nasze Strony.

Polityka Prywatności, która tworzy integralną część Informacji Prawnej (link), zawiera politykę prywatności Yamahy Motor Europe odnoszącą się do (chronionych hasłem obszarów) wszystkich powiązanych Stron korporacyjnych oddziałów Yamaha Motor Europe, na których są odnośniki do którejkolwiek ze Stron (zbiorowo "Strony" i pojedynczo: ''Strona''). 
Odwiedzając którąkolwiek ze Stron i korzystając z nich, akceptujesz warunki zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek zapisem zawartym w Polityce Prywatności, nie korzystaj z żadnej ze Stron lub nie dostarczaj nam swoich Danych Osobowych. Niektóre usługi mogą być uwarunkowane dostarczeniem twoich Danych Osobowych.

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę Polityki Prywatności