We use cookies to help us understand our website visitors so we can improve our website, products, services and marketing efforts.

If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the Yamaha website. However, If you would like to, you can change your cookie settings at any time. To learn more about the cookies related to our website, how we use them and their benefits, please read the "How Does Yamaha use cookies" section on the Yamaha website.

 

Yamaha produžena garancija

Share

'Yamaha produžena garancija' - 3 godine bezbrižne vožnje sa svim novim Yamaha motociklima, mopedima i skuterima

Motivisan izuzetnim kvalitetom Yamaha proizvoda, željom da svojim kupcima pruži maksimum za uloženi novac, TM Zagreb d.o.o. odlučio je da fabričku garanciju proizvođača svih novih Yamaha motocikala, mopeda i skutera produži na ukupno tri godine i to bez doplate! 

Uz 'Yamaha produžena garancija' , svi ponosni vlasnici novih Yamaha motocikala, mopeda i skutera kupljenih posle 01.01.2012. godine, po isteku fabričke garancije proizvođača, uživaće u bezbrižnom korišćenju svog vozila do ukupno tri godine starosti i to potpuno besplatno i bez ograničenja pređenih kilometara. 

Ovom dodatnom pogodnošću garantni rok mopeda i skutera ispod 50 ccm produžuje se za ukupno 2 (dve) godine, dok se garantni rok motocikala i skutera iznad 51 ccm produžuje za ukupno 1 (jednu) godinu. 

3_godine_garancije_global

Uslovi 'Yamaha produžene garancije'

1. Opseg 'Yamaha produžene garancije'

Pod uslovima 'Yamaha produžene garancije', društvo TM Zagreb d.o.o., Susedsko polje 53, 10090 Zagreb, pokriva troškove otklanjanja neispravnosti ili kvarova nastalih zbog grešaka u materijalu ili izradi originalnih mehaničkih, električnih ili elektronskih sastavnih delova ili sklopova vozila, u periodu posle isteka originalne fabričke garancije proizvođača, a najkasnije do ukupno 3 (tri) godine od dana početka odnosno aktivacije garancije proizvođača, bez ograničenja pređenih kilometara i pod sledećim uslovima: 

• ukoliko su na vozilu u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog broja pređenih kilometara obavljeni svi redovni servisni pregledi i radovi održavanja od strane ovlašćenog Yamaha servisa; 
• ukoliko su sve dosadašnje popravke vozila izvršene u ovlašćenom Yamaha servisu uz upotrebu originalnih Yamaha rezervnih delova; 
• ukoliko je nedostatak utvrđen i otklonjen u ovlašćenom Yamaha servisu. 

Osim troškova otklanjanja neispravnosti ili kvarova nastalih zbog grešaka u materijalu ili izradi originalnih mehaničkih, električnih ili elektronskih sastavnih delova ili sklopova vozila, produžena garancija ne obuhvata nikakve druge izdatke ili nadoknade troškova vlasniku vozila kao što su npr.: troškovi prevoza vozila do servisa i povratka vlasniku, upotrebe zamenskog vozila, troškovi smeštaja, naknade za izgubljeno vreme ili dobit itd. 

Na osnovu ovog dokumenta vlasnik vozila nema pravo: 

• na zamenu vozila novim vozilom; 
• na sniženje kupoprodajne cene; 
• na raskid ugovora o prodaji vozila i povrat kupoprodajne cene. 

Popravka ili zamena sastavnih delova ili sklopova vozila na osnovu 'Yamaha produžene garancije', odnosno o trošku društva TM Zagreb d.o.o., ne dovodi do produženja ili do ponovljenog početka toka 'Yamaha produžene garancije' na te sastavne delove ili sklopove vozila ili na samo vozilo. 

Vlasnik vozila nema pravo na bilo kakve nadoknade od društva TM Zagreb d.o.o. ukoliko tokom trajanja 'Yamaha produžene garancije' iz bilo kog razloga ne iskoristi svoja prava. 

U skladu sa preporukama i normativima proizvođača vozila, odgovorna osoba ovlašćenog Yamaha servisa odlučuje o načinu popravke kao i o originalnim rezervnim delovima ili sklopovima potrebnim za popravku. Svi sastavni delovi ili sklopovi vozila koji su zamenjeni novim originalnim rezervnim delovima ili sklopovima, vlasništvo su društva TM Zagreb d.o.o. 

Pregled dužine trajanja garantnih rokova:


Vrsta vozila

Tip vozila

Model vozila
Garantni
rok proizvođača
'Yamaha produžena garancija'
Ukupna dužina trajanja garancije


Motocikli, skuteri i mopedi


Homologirani  modeli
Modeli ispod 50 ccm
12 meseci
Dodatnih 24 meseca
36 meseci
Modeli iznad 51 ccm
24 meseca
Dodatnih 12 meseci
36 meseci


2. Izuzeci od primene 'Yamaha produžene garancije' 

'Yamaha produžena garancija' ne važi za takmičarska i 'mini' vozila, električna vozila, vozila koja se koriste za iznajmljivanje, dostavna vozila, vozila koja se upotrebljavaju za posebne namene (vojska, policija i sl.), te vozila koja se koriste za potrebe auto-škola. Produženom garancijom nisu obuhvaćene naknadne prepravke vozila i opreme koja je ugrađena posle isporuke novog vozila kupcu. 

'Yamaha produžena garancija' ne obuhvata otklanjanje nedostataka ili kvarova koji su nastali kao posledica: 

a) kvarova nastalih zbog prepravki ili popravki izvršenih od strane treće osobe koja nije ovlašćena od strane društva TM Zagreb d.o.o.; 
b) više sile, požara, sudara ili nesreće; 
c) neodgovarajućeg prevoza, garažiranja ili nepravilne upotrebe vozila; 
d) nepravilnog održavanja ili popravki od strane trgovca ili vlasnika vozila; 
e) nedostatka nege, prekomernog trošenja, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvarova; 
f) upotrebe nečistog i/ili pogrešnog goriva, ulja, maziva i ostalih tečnosti, sredstava za čišćenje i poliranje osim onih koja su preporučena od strane proizvođača; 
g) upotrebe neoriginalnih delova ili neoriginalne dodatne opreme. 

'Yamaha produžena garancija' ne pokriva zamenu potrošnih delova zbog normalnog slabljenja ili trošenja vremenom, razne radove podešavanja kao i popravke i usluge propisane od strane proizvođača, a koje se smatraju redovnim održavanjem vozila. Takve popravke ne smatraju se nedostacima i uključuju sledeće (nepotpun popis): gume, kočione obloge i ploče, čeljusti, sijalice, filtere, delove spojnice, pogonski lanac i lančanike, zaptivače(dihtunge), ulja, rashladnu i kočionu tečnost, kaiševe, baterije, čišćenje ili zamenu svećica itd. 

Prava koja proizilaze iz 'Yamaha produžene garancije' gube se u sledećim slučajevima: 

a) ako je nedostatak ili kvar vozila izazvan zbog nemara ili namerno; 
b) ako je nedostatak ili kvar vozila posledica nepravilne upotrebe vozila, sudara, pucanja gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja prouzrokovanog spoljnjim mehaničkim i/ili hemijskim uticajima (bez obzira na uzrok), udarci kamenčića ili drugih uzroka izvan samog vozila; 
c) ako nisu poštovana uputstva o upotrebi i održavanju odnosno ako na vozilu nisu obavljeni svi redovni servisni pregledi od strane ovlašćenog Yamaha servisa u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog broja pređenih kilometara, zavisno šta  pre nastupi, u skladu s planom održavanja vozila; 
d) ako se identifikacioni broj vozila (VIN) odnosno broj motora ne mogu pročitati ili su različiti od brojeva navedenih u garantnom priručniku; 
e) ako vlasnik ili korisnik vozila nije dopustio ili ne dopušta otklanjanje odnosno popravku nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane ovlašćenog Yamaha servisa; 
f) ako se oštećenje ili kvar popravlja ili se vozilo demontira, u celini ili delimično, kod neovlašćenih servisera; 
g) ako su u vozilo ugrađivani neoriginalni delovi; 
h) ako se vozilo koristi za trke ili bilo koje druge vrste takmičenja; 
i) ako su na vozilu izvršene promene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača; 
j) u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim tačkama, ali s istima stoje u uzročno-posledičnoj vezi.

3. Područje važenja 

Prava koja proizilaze iz 'Yamaha produžene garancije' vlasnik vozila može ostvariti u bilo kom ovlašćenom Yamaha servisu (moto) u državama Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Kosovu. 

Vlasnik vozila sam snosi troškove popravka vozila u ovlašćenom Yamaha servisu izvan granica navedenih država. Zahtev za nadoknadu troškova koji su nastali otklanjanjem nedostataka, a koji su pokriveni pravima koja proizilaze iz 'Yamaha produžene garancije', vlasnik vozila mora dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana završetka popravke vozila i to onom ovlašćenom Yamaha servisu u kom je obavio poslednji servis vozila pre nego što se nedostatak, odnosno kvar pojavio. Da bi ostvario pravo na povrat novčanih sredstava vlasnik vozila dužan je da dostavi primerak originalnog radnog naloga i računa, sa detaljno specificiranim troškovima rada i delova koji su ugrađeni ili utrošeni u vozilo, kao i rezervne delove koji su zamenjeni. 

4. Početak i trajanje 'Yamaha produžene garancije' 

'Yamaha produžena garancija'' počinje prvog sledećeg dana posle isteka originalne fabričke garancije proizvođača i važi dodatne 2 (dve) godine za mopede i skutere do 50 ccm, odnosno dodatnu 1 (jednu) godinu za motocikle i skutere iznad 51 ccm (vidi tablicu 'Pregled dužine trajanja garantnih rokova'). Promena vlasnika vozila mora se registrovati kod najbližeg ovlašćenog Yamaha trgovca ili servisera. Promena vlasnika nema uticaja na trajanje 'Yamaha produžene garancije'. 

5. Obaveze korisnika 'Yamaha produžene garancije' 

Kako bi korisnik 'Yamaha produžene garancije' ostvario svoja prava isti mora: 

• bez odlaganja prijaviti kvar ovlašćenom Yamaha servisu (najkasnije u roku od 10 dana nakon nastanka istog); 
• ovlašćenoj osobi Yamaha servisa osigurati pregled oštećenog sastavnog dela ili sklopa vozila, te mu na zahtev dati sve informacije potrebne za utvrđivanje štete; 
• u slučaju kvara predočiti garancijski priručnik (servisnu knjižicu) vozila kao dokaz redovno izvršenih radova provera i održavanja u skladu sa uputstvima proizvođača; 
• preduzeti sve što je u njegovoj moći kako bi se šteta umanjila, sprečiti da vozilo bude podvrgnuto daljim oštećenjima i pridržavati se uputstava ovlašćenog Yamaha servisa. 

Nepridržavanje navedenih obaveza od strane korisnika odnosno vlasnika vozila ima za posledicu delimičnu ili potpunu ništavnost 'Yamaha produžene garancije'. 

6. Završne odredbe 

Prava koja proizilaze iz 'Yamaha produžene garancije' ne utiču na ostala prava koja vlasniku vozila kao kupcu pripadaju po drugim osnovama. 

Radi ostvarenja prava na osnovu 'Yamaha produžene garancije', vlasnik je obavezan da pre započinjanja otklanjanja nedostataka, ovlašćenom Yamaha servisu omogući utvrđivanje nedostataka.