Vi använder cookies för att skaffa oss en bild av dem som besöker våra webbplatser, så att vi kan förbättra webbplatser, produkter, tjänster och marknadsföringsåtgärder.

Om du inte ändrar inställningarna på din dator utgår vi ifrån att du inte har något emot att ta emot alla cookies som skickas från Yamahas webbplats. Men du kan, om du vill, när som helst ändra inställningen för cookies i din webbläsare. Gå till avsnittet "Hur använder Yamaha cookies?" på Yamahas webbplats för att läsa mer om cookies som skickas från vår webbplats, hur vi använder dem och fördelarna med dem.

 

Denna Yamaha-app tillhandahålls kostnadsfritt av Yamaha Motor Europe N.V., samt på uppdrag av dess filialer och anknutna dotterbolag (nedan kallat vi, oss/vår/vårt/våra). Appen gör att du kan få ännu större glädje av din Yamaha-motorcykel. Den innehåller många funktioner och inställningar, exempelvis konfigurering av din motorcykel och i framtiden kartläggningen av dina rutter, körning av föreslagna rutter, möjlighet att titta på videor, läsa handböcker med anvisningar och att ansluta dig till Yamahas webbgemenskap, där du får möjlighet att bjuda in, dela material med och utmana dina vänner, spara prestationer och skicka de motorcykelkonfigureringar som du gör till din Yamaha-återförsäljare.

Genom att registrera och använda appen samtycker du till att följa dessa användningsvillkor. Vi kan komma att göra ändringar av och/eller tillägg till användningsvillkoren från tid till annan. Läs igenom användningsvillkoren noggrant innan du använder appen. Eventuella översättningar av användningsvillkoren tillhandahålls uteslutande som en hjälp eller för att uppfylla lokala krav. Den engelska versionen av användningsvillkoren utgör den gällande versionen av användningsvillkoren i händelse av konflikt mellan den engelska och eventuell icke-engelsk version av användningsvillkoren.

Appen, inklusive eventuellt användarinnehåll, som texter, videor, ljud, modeller, designmönster, handböcker, skapade motorcykelkonfigurationer och all annan information och allt annat material (inklusive allt som skyddas av immateriella rättigheter), samt Yamahas webbgemenskap, hanteras av Yamaha Motor Europe N.V. ett publikt aktiebolag grundat i enlighet med nederländsk lag. Du kan kontakta oss på: Koolhovenlaan 101 (1119 NC) Schiphol-Rijk, Nederländerna, registrerat vid den nederländska handelskammaren med nummer 34084613, Digital Marketing & CRM, P.O. Box 75033, 1117 ZN Schiphol, Nederländerna, tfn: +31 20 654 6000; e-post: app.termsofuse@YAMAHA-MOTOR.eu 

Användningsvillkoren uppdaterades senast

Användningsvillkoren uppdaterades senast : 17 maj 2017

1            Din användning av appen

1.1         Alla som är minst 18 år får använda appen. Du får hämta, installera och använda en kopia av appen på en enda mobil enhet, enbart för ditt eget icke-kommersiella och personliga bruk, i enlighet med dessa användningsvillkor.

1.2         Vi tillhandahåller appen åt dig utan kostnad, men din operatörs priser och avgifter, exempelvis data- och dataroamingavgifter, tillkommer när du bereder dig åtkomst till eller använder vissa funktioner i appen, inklusive eventuella data som används av                                            bakgrundsprocesser knutna till appen när appen inte är det aktivt öppnade programmet på din enhet. Du ansvarar för alla avgifter som tas ut av din operatör i samband med appen.

2           Skapa ett konto

2.1         Du behöver skapa ett konto för att kunna få tillgång till alla funktioner och inställningar i appen. När du skapar ett konto hos oss ber vi dig om vissa personuppgifter, bland annat namn och e-postadress. Alternativt kan du skapa ett konto med din profil
              på sociala medier   (t.ex. Facebook eller Google+). Du kan börja använda appen när vi har godkänt din registrering. Vi äger rätt att neka dig att registrera ett konto av vilket skäl som helst. Du kommer inte att skapa fler än ett konto. Du kommer inte att överföra eller                    sälja ditt konto.

2.2         Du ansvarar för all åtkomst till och all användning av ditt konto, samt för att förhindra all obehörig användning. För att skydda ditt konto och bevara dess säkerhet samt för att hålla Yamahas webbgemenskap uppbygglig och säker

a)          kommer du att ange ett säkert lösenord, något som krävs för att logga in på kontot. Du kommer du inte att lämna ut ditt lösenord eller att låta någon annan logga in på och använda ditt konto och du kommer att underrätta oss omedelbart om du får vetskap om eller har              anledning att misstänka att någon annan känner till, har tillgång till eller använder ditt användarnamn och lösenord;

b)          Du kommer inte att överföra något användarinnehåll, vidta någon åtgärd eller använda appen på ett sätt som inkräktar på våra eller någon annans rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter, eller på ett sätt som bryter              mot någon tillämplig lagstiftning eller andra bestämmelser;

3           Immateriella rättigheter

3.1         Appen licensieras enbart till dig, och säljs inte enligt användningsvillkoren. Alla immateriella rättigheter till appen förblir hos oss eller våra licensgivare, inklusive eventuella ändringar, korrigeringar, anpassningar eller översättningar av appen.

3.2         Du förblir ägare till det användarinnehåll som du överför till appen. Genom att överföra ditt användarinnehåll intygar du uttryckligen för oss att du ensam är ansvarig för riktigheten, lagligheten, anständigheten och legitimiteten hos innehållet, samt att du har rätt att göra                det tillgängligt via appen och att licensiera ditt användarinnehåll. Du beviljar oss en icke-exklusiv, ovillkorlig, evig, oåterkallelig, överförbar, världsomfattande, royaltyfri licens att använda, framföra, visa, anpassa, översätta, ändra, publicera, distribuera, sprida eller
              sända ditt användarinnehåll för ändamål som rör appen, inklusive men inte begränsat till Yamahas webbgemenskap.

4           Personuppgifter

4.1         Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Vi ansvarar inte för och har ingen kontroll över integritetspolicyer för tredje parts webbplatser, appar eller tjänster som används av appen, inklusive eventuella sociala medieplattformar (t.ex.                         Facebook).

5           Ansvar och ersättning

5.1         Vår app har konstruerats med största möjliga omsorg. Appens funktion är även beroende av faktorer som ligger utanför vår kontroll och som tredje man ansvarar för, exempelvis din operatörs nätverksmottagning, trådlösa nätverksmottagning och GPS-mottagning. Vi               garanterar inte att appen (eller delar av den) kommer att vara (fullt) tillgänglig(a) vid alla tidpunkter eller att appen och de uppgifter som lämnats (inklusive, men inte begränsat till motorcykeldelar, handböcker, priser och tillgänglighet för modeller och delar) är                        fullständiga, korrekta, uppdaterade, lämpade för ett särskilt ändamål eller fria från kränkande, olämpligt, olagligt eller anstötligt användarinnehåll. Vi förbehåller oss rätten att upphäva, dra tillbaka eller ändra (delar av) appen.

5.2         Du är uttryckligen införstådd med att all åtkomst till och användning av appen sker helt på egen risk. Vi ansvarar inte, oberoende av orsaken, för eventuella skador eller andra följder i samband med eller till följd av din användning av, eller din oförmåga att (korrekt)                 använda (delar av) appen, vår underlåtenhet att verkställa dessa användarvillkor, eller tillkortakommanden från tredje mans sida. Din användning av appen får inte störa framförandet av motorcykeln. Kör alltid försiktigt och följ alla trafikbestämmelser.
              Vi tror starkt på ansvarsfull körning och stöder inte, uppmuntrar eller fördömer hänsynslöst och oansvarsfullt beteende medan du kör. Det är förarens ansvar att ta vara på sig själv och sina handlingar. Att följa trafiklagar, statliga lagar för deltagande i trafik och ha koll                 på faror, fotgängare och fordon är avgörande för säker och ansvarsfull körning. Vi ansvarar inte för någon kroppsskada som uppkommer på motorcyklister eller andra fordonsköpare som deltar i evenemang och använder den information som tillhandahålls av våra
              appar och andra digitala plattformar.

5.3         Vi är inte ansvariga för, och övervakar inte, stödjer inte och har ingen kontroll över tredje mans program, webbplatser eller tjänster som är länkade till eller som används av appen, inklusive deras korrekthet, tillgänglighet, funktioner samt tillämpliga villkor och policyer.               Om du har frågor rörande tredje mans rutiner och policyer kan du läsa motsvarande villkor och policyer, samt kontakta parten i fråga.

5.4         I den händelse vi är ansvariga enligt en obligatorisk tillämplig lag, kommer vårt ansvar, oberoende av skäl, för eventuella skador att begränsas i den fulla utsträckning tillämplig lagstiftning medger. All begränsning av vårt ansvar upphör att gälla i det fall skadan orsakats               av uppsåt eller grov försumlighet från vår sida.

5.5         Du samtycker till att hålla oss skadeslösa från alla krav, anspråk och liknande åtgärder från tredje man i samband med eller till följd av din användning av appen, brott mot dessa användarvillkor eller olagligt uppträdande.

6           Upphörande

6.1         Du får använda appen under obestämd tid fram till uppsägning i enlighet med dessa användarvillkor. Utan hinder av andra bestämmelser, äger vi alltid rätt att efter eget gottfinnande och utan någon skriftlig förvarning eller anledning tillfälligt eller permanent avsluta ditt               konto med omedelbar verkan, ta bort eller ändra allt ditt användarinnehåll, och hindra dig från att skapa ett nytt konto utan ansvar gentemot dig eller tredje man. Du kan när som helst avsluta kontot via vår webbplats [link] och därmed förlora åtkomst till appen. Om du               skapade kontot och inloggningen till appen med din sociala medieprofil kan du också avsluta kontot genom att dra tillbaka ditt godkännande för appen via profilen på den aktuella sociala medieplattformen (t.ex. Facebook).

6.2         Om du bryter mot dessa användningsvillkor på något sätt eller på annat sätt uppträder olagligt, har vi rätt att, utan plikt, ansvar eller skyldighet, undersöka ditt användarinnehåll och ditt uppträdande, och vidta lämpliga åtgärder, vilket kan innefatta men är inte begränsat               till att
              (a) ändra eller ta bort ditt användarinnehåll;
              (b) dra in eller avsluta ditt konto och/eller din åtkomst till appen med omedelbar verkan; eller
              (c) erhålla ersättning för eventuella skador eller kostnader.

6.3         När kontot har avslutats ska din rätt att komma åt och använda appen omedelbart upphöra, och ditt användarinnehåll kommer att tas bort. Alla bestämmelser som är avsedda att överleva uppsägningen av dessa användarvillkor ska överleva sådan uppsägning.

7           Tillämplig lag och tvister

7.1         Dessa användningsvillkor regleras i enlighet med lagstiftningen i Nederländerna. Alla tvister, krav eller någon annan rättslig åtgärd som har sin grund i eller som har samband med användningsvillkoren och/eller din åtkomst till eller användning av appen ska behandlas av               behörig nederländsk domstol.