Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

Rättslig förklaring

Denna rättsliga förklaring omfattar de villkor som gäller för denna webbplats, www.yamaha-motor.eu, och alla relaterade webbplatser tillhörande filialer och dotterbolag till Yamaha Motor Europe N.V. (nedan kallat Yamaha Motor Europe) och som är knutna till eller visas på denna webbplats (enskilt eller tillsammans kallade ”webbplatserna”). Med ”webbplatserna” avses den specifika webbplatsen du besöker eller har besökt. 

Genom att gå in på eller använda någon av dessa webbplatser godkänner du uttryckligen alla villkor i denna rättsliga förklaring. Om du motsätter dig dessa villkor ber vi dig att inte använda någon av dessa webbplatser. I händelse av konflikt mellan denna rättsliga förklaring och någon annan bestämmelse, policy eller överenskommelse som anges på denna webbplats eller som tillämpas i övrigt mellan dig och Yamaha Motor Europe gäller dokumenten i följande ordning: i) produkt- och/eller tjänstespecifika villkor, ii) denna rättsliga förklaring, iii) sekretesspolicyn och iv) andra bestämmelser eller överenskommelser eller andra bestämmelser eller överenskommelser eller annan policy som anges på denna webbplats. 

Alla eventuella hänvisningar till Yamaha Motor Europe ska omfatta alla dess filialer och dotterbolag, om inte annat anges. Webbplatserna är enbart tillgängliga för ditt privata bruk, vilket begränsas till att besöka webbplatserna, ge information till dem, ladda ned produktinformation för privat användning och för vissa produktköp på webbplatserna.

Tillämplig lag 

Genom att gå in på den här webbplatsen erkänner och godkänner du att din licens för att gå in på och använda denna webbplats tolkas och utvärderas i enlighet med nederländsk lag. Du godkänner att eventuell tvistlösning i samband med användning av webbplatsen sker vid behörig domstol i Nederländerna (Yamaha Motor Europe N.V:s huvudsakliga verksamhetsort). Om du använder denna webbplats från ett annat land är du ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Dessutom varken utesluter eller begränsar denna rättsliga förklaring någon av dina obligatoriska rättigheter enligt gällande lag i enlighet med tillämpningen av internationella lagvalsregler. Yamaha Motor Europe garanterar inte att materialet på denna webbplats lämpar sig för alla länder runt om i världen.

1 Yamaha Motor Europe publicerar information på sin webbplats som en tjänst för besökarna. Bortsett från de webbplatser där man kan köpa produkter tillhandahåller Yamaha produktinformation i informationssyfte. Information från och hänvisningar till enskilda individer sker enbart i informationssyfte, oavsett om det rör sig om personer som är anställda vid Yamaha Motor Europe, anlitade av Yamaha eller på annat sätt är knutna till koncernen. Enskilda individer och/eller deras yttranden på webbplatserna kan/ska under inga omständigheter knytas till Yamaha Motor Europes specifika produkt- eller tjänsteansvar och/eller skyldigheter, varken på personlig nivå eller företagsnivå. Publicerade yttranden och profiler är personliga och kan inte ligga till grund för krav på garanti eller ansvar, genom talan eller på annat sätt.
Även om Yamaha Motor Europe strävar efter att ge korrekt och aktuell information kan oavsiktliga tekniska eller faktamässiga felaktigheter och tryckfel förekomma. Yamaha Motor Europe förbehåller sig rätten att när som helst kunna korrigera och göra ändringar på webbplatsen utan att meddela detta i förväg. Det är inte säkert att de produkter från Yamaha Motor Europe som beskrivs på denna webbplats finns i din region. Yamaha Motor Europe strävar efter att anpassa informationen på webbplatserna till din region. Även om Yamaha Motor Europe har gjort allt för att presentera produkterna och deras färger så korrekt som möjligt är presentationen av produkterna och deras färger också beroende av användarens utrustning, och Yamaha Motor Europe kan inte garantera att användarens utrustning visar en korrekt presentation av de faktiska produkterna och deras färger. Det är möjligt att vissa programvaror som kan laddas ned från webbplatserna är föremål för statlig exportkontroll eller andra begränsningar. Genom att besöka och använda våra webbplatser erkänner du dessa begränsningar och godkänner att de tillämpas.

2 Besökarna använder webbplatserna på eget ansvar och på egen risk. All information som webbplatsen innehåller tillhandahålls ”i befintligt skick”, och Yamaha Motor Europe friskriver sig från alla garantier, påståenden och intygelser, uttryckliga eller antydda, med avseende på information som inhämtats från eller via webbplatserna, inklusive men inte begränsat till uttryckliga och underförstådda garantier, till exempel garantier om äganderätt, säljbarhet, icke-överträdelse och lämplighet för ett speciellt syfte, i den mån det är tillåtet enligt gällande lagstiftning. Yamaha Motor Europe garanterar inte att webbplatserna helt saknar datavirus, buggar och andra skadliga komponenter. Yamaha Motor Europe garanterar inte att materialets funktioner är fullständiga och felfria eller att eventuella fel ska upptäckas och korrigeras. Yamaha Motor Europe tar inte på sig något ansvar för att den information som tillhandahålls på webbplatserna ska vara korrekt, fullständig, tillförlitlig eller användbar. Yamaha Motor Europe har inte skyldighet att uppdatera sina webbplatser eller ändra innehåll eller kod, och Yamaha Motor Europe har ingen ansvarsskyldighet om informationen inte uppdateras. Det är ditt ansvar att verifiera all information på webbplatserna innan du använder dig av den. 

3 Yamaha Motor Europe har under inga omständigheter ansvarsskyldighet, vare sig avtalsrättslig, utomobligatorisk eller annan, för någon som helst skada, oavsett hur den har uppstått, inklusive men inte begränsat till användningsförlust, inkomstbortfall, dataförlust eller någon annan form av skada, materiell eller immateriell, som sker till följd av eller som på något sätt är relaterad till användning av eller funktion hos information som anges på eller tillhandahållits via Yamaha Motor Europes webbplatser. Den ansvarsbegränsning som anges i denna rättsliga förklaring gäller inte om skadan eller förlusten beror på ett avsiktligt tjänstefel eller grov vårdslöshet från Yamaha Motor Europes sida.

4 Yamaha Motor Europe förbehåller sig rätten att när som helst och utan att meddela detta på förhand upphäva tillträde till webbplatserna och göra ändringar i tjänster och produkter som beskrivs på webbplatserna. Alla erbjudanden och andra förklaringar från Yamaha Motor Europe är icke-bindande, om inte Yamaha Motor Europe uttryckligen anger något annat skriftligen.
Du har sju dagars ångerrätt i samband med köp av produkter och tjänster online på den här webbplatsen, från det datum då du mottar produkten eller från datumet för tjänstetransaktionen, i enlighet med gällande lagstadgade regler i fråga om distansavtal.
Yamaha Motor Europe har rätt att när som helst ändra de villkor som anges i denna rättsliga förklaring genom att uppdatera dessa uppgifter. Du är skyldig att iaktta eventuella ändringar av villkoren och bör regelbundet gå in på den här sidan för att läsa igenom de villkor som gäller för användning av webbplatserna. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har genomförts innebär det att du godkänner ändringarna. Om något villkor eller någon bestämmelse i denna rättsliga förklaring skulle förklaras ogiltig ska detta inte påverka verkställigheten av de delar i förordningen som förklaras verkställbara av behörig domstol.

5 Yamaha Motor Europe äger eller har rättigheter till alla dessa webbplatser, inklusive men inte begränsat till bakgrundsbild, ikoner, bokstäver, grafik, bilder, musik, text, mjukvara och annat innehåll på webbplatserna (nedan kallat innehållet) och all html-design, layout, konfigurationer, CGI och andra koder och skript i alla format som används för att lägga upp webbplatserna (nedan kallat koden). Webbplatsernas innehåll och kod skyddas i enlighet med immateriella och relaterade rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, databas- och varumärkesrättigheter. Du får inte kopiera, ändra, ladda upp, ladda ned, överföra, på nytt offentliggöra, omdirigera till tredje part i kommersiellt syfte eller på annat sätt sprida någon kod eller något innehåll från webbplatserna utan skriftligt godkännande på förhand från Yamaha Motor Europe, i den mån som sådana begränsningar är tillåtna inom ramen för tillämplig tvingande lagstiftning. Du får bara använda webbplatsernas innehåll och kod för personligt bruk. Alla logotyper, namn och varumärken som visas på webbplatserna är Yamaha Motor Europes (immateriella) egendom, eller används med licens av Yamaha Motor Europe. Du får inte använda något av ovannämnda i något syfte utan uttryckligt skriftligt godkännande på förhand av Yamaha Motor Europe. Om du underlåter att följa denna rättsliga förklaring begår du ett kontraktsbrott och en överträdelse av Yamaha Motor Europes upphovsrätt, varumärkesrätt och annan egendomsrätt och industriell äganderätt.
Inget i denna förklaring, med undantag för vad som uttryckligen anges ovan, ska tolkas som en implicit behörighet, hinder eller som en licens eller rättighet inom ramen för något patent, någon varumärkes- eller annan egendomsrätt eller industriell äganderätt tillhörande Yamaha Motor Europe, dess filialer, dotterbolag eller tredje part.

6 Att denna webbplats är länkad till andra webbplatser innebär inte att Yamaha Motor Europe direkt eller indirekt ger uttryck för godkännande, uppmuntran eller sponsring av, samhörighet med eller anknytning till de aktuella webbplatserna, om inte annat uttryckligen anges. Genom att gå in på denna webbplats erkänner och godkänner du att Yamaha Motor Europe inte har granskat alla webbplatser som är länkade till denna webbplats och inte är ansvarigt för innehållet på någon extern sida eller annan webbplats som är länkad till denna webbplats. Länkning till externa sidor eller andra webbplatser sker på egen risk.

7 Om du svarar Yamaha Motor Europe via e post, undersökningar, forum, registrering eller annat kommunikationsmedel, med information inklusive men inte begränsat till feedback, data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande utan att ange dina personuppgifter betraktas informationen inte som konfidentiell. Genom att skicka information till oss ger du Yamaha Motor Europe oåterkallelig, världsomspännande, ständig och överlåtbar rätt att använda den, utan begränsningar för syften som Yamaha Motor Europe anser vara nödvändiga. Yamaha Motor Europe kan inte hållas ansvarigt för användning eller utlämnande av sådan information. Yamaha Motor Europe är inte skyldigt att behandla sådan information konfidentiellt, utan har rätt att fritt återge, använda och sprida informationen till andra, utan begränsning. Yamaha Motor Europe har rätt att använda alla idéer, koncept och tekniker samt all kunskap som kan inhämtas från sådan information i vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som omfattar eller på annat sätt är beroende av denna information. Yamaha Motor Europe tar gärna emot kommentarer och förslag om koncernens webbplatser och produkter, men försöker inte samla in konfidentiella eller immaterialrättsligt skyddade idéer, förslag, material eller annan information som är knuten till utveckling, utformning, omformning, ändring, tillverkning eller marknadsföring av dess egna produkter eller nya produkter. Genom att sända information medger du att Yamaha Motor Europe utan ansvarsskyldighet kan publicera sådan information, använda den som en del av verksamheten och införliva konceptet i Yamaha Motor Europes produkter eller i annat syfte som Yamaha Motor Europe anser vara nödvändigt.

8 Du får inte använda webbplatsernas interaktiva delar, till exempel forum, klubbar, undersökningar, e post eller liknande, för att lägga upp material som är medvetet felaktigt och/eller kränkande, inkorrekt, otillbörligt, vulgärt, hatiskt, trakasserande, obscent, vanvördigt, sexuellt, hotfullt eller inkräktar på en persons privatliv eller på annat sätt bryter mot någon lag. Yamaha Motor Europe har inte redaktionellt ansvar för vad som läggs upp på webbplatsernas interaktiva delar. Du lägger upp all information, inklusive bilder och artiklar, på egen risk och eget ansvar. Yamaha Motor Europe ansvarar inte för skador eller andra negativa följder som orsakas av någon form av användning av publikationer av något slag.

By using our website you automatically agree to the YouTube Terms of Service. Which you can find in more detail here.

Sekretesspolicy 

Yamaha Motor Europe N.V. med filialer och dotterbolag (”Yamaha Motor Europe”) hanterar dina personuppgifter med största omsorg, eftersom vi respekterar den personliga integriteten hos alla våra kunder och alla som besöker våra webbplatser. I denna policy, som utgör en del av bolagets rättsliga förklaring (link), anges Yamaha Motor Europes sekretesspolicy i samband med (lösenordsskyddade sidor på) alla relaterade webbplatser tillhörande filialer och dotterbolag till Yamaha Motor Europe, med anknytning till någon av webbplatserna (tillsammans: ”webbplatserna” och enskilt: ”webbplatsen”). 

När du går in på och använder någon av dessa webbplatser godkänner du också uttryckligen de villkor som fastställs i denna sekretesspolicy. Om du motsätter dig något av villkoren i denna policy ber vi dig avstå från att använda webbplatserna och från att lämna personuppgifter. Vissa tjänster kan förutsätta att personuppgifter anges.

Klicka här för att läsa sekretesspolicyn