Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

Yamaha Factory Warranty (Marine)

Yamahas Fabriksgaranti

Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade konsumenträttigheter. Garantin gäller i alla europeiska länder där Yamaha har auktoriserade återförsäljare (information om Yamahas återförsäljare i Europa finns på www.yamahamotor.eu) och utfärdas av Yamaha Motor Europe N.V. (”företaget”) med avseende på den Yamaha-produkt som anges i bifogad registreringsinformation (”Yamaha-produkten”), tillverkad av Yamaha Motor Company Limited, Iwata-Shi, Japan, (”tillverkaren”) eller något av dess dotterbolag över hela världen och säljs av företagets auktoriserade återförsäljare.

Giltighetstid för Yamahas fabriksgaranti

Garantin gäller från första registreringsdatum eller första försäljningsdatum till kund om enheten inte registreras. Fabriksgarantins giltighetstid anges i enhetens leveransdokument.

Försäkran från Yamaha

Enheten tillverkas under noggrann kvalitetskontroll. Skulle det ändå uppstå material- eller tillverkningsfel garanterar företaget att felet åtgärdas kostnadsfritt. Kontakta återförsäljaren där du köpte enheten eller någon annan auktoriserad Yamaha-återförsäljare i Europa. Garantin påverkas inte av ägarbyte och eventuell återstående garantitid överförs till efterföljande ägare.

Fördelar och villkor för Yamahas fabriksgaranti

Fördelar:

Företaget garanterar att under fabriksgarantins giltighetstid kostnadsfritt byta delar som går sönder på enheten på grund av material- eller tillverkningsfel, förutsatt att:

Villkor:

 1. Enheten har den ursprungliga tillverkarens identifieringsmärken.
 2. Enheten har underhållits och använts enligt anvisningarna i instruktionsboken.
 3. Komponenten som ska bytas tillhör enhetens originalutrustning eller är en original reservdel samt att reparation och/eller byte görs av en auktoriserad Yamaha-återförsäljare i Europa.
 4. Enheten har hållits rimligt ren och fri från kemiska angrepp enligt anvisningarna om rengöring i instruktionsboken.
 5. Enheten har inte utsatts för obehöriga ändringar, felaktig användning, vårdslöshet eller olycka. Den har inte använts för andra ändamål än den är konstruerad för, och den har inte använts med annat bränsle eller smörjmedel än rekommenderat.
 6. Om villkor 1–5 inte uppfylls kan företaget bestämma att upphäva garantin helt eller delvis.
 7. Garantin ska tolkas enligt nationell lag och rättsfrågor rörande garanti ska avgöras av domstolsväsendet.
 8. Vid fel som täcks av garantin ingår inte ersättningsfordon eller transport under reparationstiden.
 9. Enheten inspekteras före användning för att säkerställa att den är i säkert, körbart skick. Läs i instruktionsboken om vad som gäller för din modell.

 

Yamahas fabriksgaranti gäller inte i följande fall

 1. Byte och/eller justering på grund av normalt slitage, och borttagning av sotbeläggning.
 2. Korrosion, oxidering eller missfärgning på grund av väderförhållanden, salt, starka kemikalier eller rengöringsmedel.
 3. Skada orsakad av felaktig användning för andra ändamål än enheten är konstruerad eller avsedd för.
 4. Skada orsakad av användning i tävlingssammanhang.
 5. Skada orsakad av force majeure, eldsvåda, kollision eller olycka.
 6. Skada orsakad av montering av komponenter eller tillbehör som inte är originaldelar eller godkänd utrustning.
 7. Skada orsakad av felaktig service eller inställning av återförsäljare eller  kund.
 8. Skada orsakad av felaktig transport eller förvaring.
 9. Transportkostnader till eller från återförsäljaren som reparerar enheten.
 10. Komponenter som är servicedelar med en viss livslängd beroende på användning och som behöver bytas vid normal service. Exempel på sådana delar är bland annat propeller, batterier, filter, tändstift, transmissionskomponenter, tidkedjor och kuggrem, anoder och vissa tätningar och packningar.

OBS!

Garantin täcker byte av olja och liknande när de används i en garantireparation.

 

Kundens ansvar

 1. Kunden ska säkerställa att enheten används och underhålls korrekt enligt anvisningarna i instruktionsboken.
 2. Kunden betalar kostnader för regelbunden service och underhåll samt kostnader för att byta vanliga slitagedelar.
 3. Kunden ansvarar för fel och skada orsakad av felaktig användning, vårdslöshet och olyckor inklusive bikostnader och följdkostnader.
 4. Om kunden misstänker ett fel ska han/hon lämna in enheten till en auktoriserad Yamaha-återförsäljare i Europa inom tio dagar från att det misstänkta felet upptäcks.
 5. Kunden betalar även kostnader för demontering och/eller undersökning av ett misstänkt garantifel som visar sig falla utanför garantin.
 6. Kunden betalar kostnader för följdreparationer som inte täcks av garantin.

Giltighetsområde för Yamahas fabriksgaranti

Tack vare vårt nätverk av auktoriserade Yamaha-återförsäljare kan du känna dig trygg när du kör din enhet utomlands

Tänk på följande när du ska köra utomlands:

 1. Självklart hoppas vi att din enhet inte behöver någon garantireparation när du kör utomlands. Innan du påbörjar resan rekommenderar vi dock att din enhet servas noggrant, särskilt när det gäller exempelvis propell, kuggrem, motorolja och växellåda, tändstift, filter, anoder etc., så att du slipper byta dem utomlands.
 2. Adresser till auktoriserade Yamaha-återförsäljare i Europa finns på www.yamaha-motor.eu

Så anmäler du ett garantiärende

Om du har problem med din enhet som du anser täcks av garantin ska du så snart som möjligt kontakta din återförsäljare eller någon annan auktoriserad Yamaha-återförsäljare i Europa för att få enheten kontrollerad. Om problem uppstår som du tror kan göra enheten osäker att använda ska du kontakta din återförsäljare och inte använda enheten förrän den har kontrollerats.

Du måste själv anmäla garantiärenden till en auktoriserad Yamaha-återförsäljare. 

Vad händer om du inte är nöjd?

Vi hoppas att du blir nöjd med din Yamaha och den service vi och våra återförsäljare erbjuder. Om du skulle vara missnöjd kan du skicka in ett skriftligt klagomål till din återförsäljare och samtidigt skicka en kopia av brevet till Yamaha-importörens kundtjänst. Om du är missnöjd med hanteringen av ditt klagomål eller om du anser dig orättvist behandlad kan du anlita en oberoende skiljedomare, varpå vi följer skiljedomarens beslut. Om du vill göra det kan importörens kundtjänst ge dig mer information om hur du går till väga.

Periodisk inspektion

Yamahas enheter kräver periodiskt underhåll ochv smörjning. Intervallen kan variera mellan olika modeller. Mer information finns i instruktionsboken. För att garantin som beskrivs i dessa garantivillkor ska gälla till fullo måste periodiska inspektioner göras på rätt sätt och enligt följande schema. Våra auktoriserade Yamaha-återförsäljare har utbildad och skicklig personal som kan serva alla Yamaha-enheter. Därför rekommenderar vi starkt att periodiska inspektioner görs av din Yamaha-återförsäljare för att enheten ska vara så säker som möjligt att köra. Be återförsäljaren att registrera alla servicetillfällen. Missade serviceintervaller kan påverka enhetens driftsäkerhet och göra garantin ogiltig.

Rengöring av din Yamaha

Det bästa sättet att hålla din nya Yamaha i gott skick är att tvätta den regelbundet. Vägsalt, smuts och olja kan skada enhetens ytor och göra att reglage blir trögare att använda. Läs mer om att rengöra och vårda din enhet i instruktionsboken. 

Din auktoriserade Yamaha-återförsäljare kan ge dig råd om hur du rengör enheten och smörjer reglage på rätt sätt. Vi avråder från att använda högtryckstvätt på enheten.

.