Zapustili boste to spletno mesto. Ali ste prepričani?

Strinjam se, preusmeri me tja

Yamaha podaljšana garancija

Novo pri Yamahi brezplačno podaljšanje garancije !!!

Za vse nove lastnike Yamaha motociklov in skuterjev je Yamaha - Delta Team d.o.o. Krško uvedla dodatno prostovoljno jamstvo ne glede na število prevoženih kilometrov in vse to brezplačno!

"Yamaha podaljšana garancija" je dodatna ugodnost vsem našim kupcem Yamaha motociklov in skuterjev, da tudi po izteku originalnega tovarniškega jamstva uživajo v brezskrbni vožnji.
 
- Motociklih in skuterjih nad 51ccm velja tovarniška garancija 24 mesecev + dodatnih 12 mesecev, ki vam jih podari Delta Team d.o.o. Krško brezplačno – skupaj 3 leta garancije!
- Kolesa z motorjem in skuterji do 50ccm imajo tovarniško garancijo 12 mesecev + dodatnih 24 mesecev, ki vam jih podari Delta Team d.o.o. Krško brezplačno – skupaj 3 leta garancije!
 
Da pa bi ta dodana vrednost Yamahinim motociklom in skuterjem prišla resnično do izraza, vam to ugodnost od 01.01.2012 naprej podarimo brezplačno !!!

te

1. Obseg 'Yamaha podaljšane garancije'
 

Pod pogoji 'Yamaha podaljšane garancije', družba Delta Team d.o.o. Krško, Cesta krških žrtev 135a, 8270 Krško, pokriva stroške odpravljanja nepravilnosti ali okvar nastalih zaradi napak v materialu ali izdelavi originalnih Yamahainih mehanskih, električnih ali elektronskih sestavnih delov ali sklopov vozilav obdobju* po izteku originalnega tovarniškega jamstva, brez omejitve števila prevoženih kilometrov, pod naslednjimi pogoji:

 - V kolikor so na vozilu v skladu z navodili za uporabo v predvidenem časovnem obdobju ali po predvidenem številu prevoženih kilometrov opravljeni vsi redni servisni pregledi in predvideno vzdrževanje s strani pooblaščenega Yamaha servisa s sedežem podjetja na področju Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Kosova in Severne Makedonije.

 - V kolikor so vsa morebitna dosedanja popravila na vozilu izvršena v pooblaščenem Yamaha servisu z uporabo originalnih Yamahinih nadomestnih delov.

 - V kolikor je pomanjkljivost ali okvara ugotovljena in odpravljena v pooblaščenem Yamaha servisu.

 

Razen stroškov odpravljanja nepravilnosti ali okvar nastalih zaradi napak v materialu ali izdelavi originalnih Yamahinih mehanskih, električnih ali elektronskih sestavnih delov ali sklopov vozila, podaljšano jamstvo ne zajema nikakršne druge izdatke ali nadomestil stroškov lastniku vozila, kot so npr.: stroški prevoza vozila do servisa in vračila lastniku, uporabe nadomestnega vozila, stroškov namestitve, nadomestila za izgubljen čas in/ali zaslužek itd.

 

Po pogojih 'Yamaha podaljšane garancije' lastnik vozila nima pravice zahtevati:

 

 - zamenjave vozila z novim vozilom;

 - zmanjšanja kupoprodajne cene;

 - prekinitve prodajne pogodbe o prodaji vozila in vračila kupoprodajne cene.

 

Popravilo ali zamenjava sestavnih delov ali sklopov vozila na osnovi 'Yamaha podaljšane garancije', oziroma na strošek družbe Delta Team d.o.o. Krško, ne vodi do podaljšanja ali do ponovnega začetka trajanja 'Yamaha podaljšane garancije' na te sestavne dele ali sklope vozila ali na samo vozilo.

 

Lastnik vozila nima pravice do kakršnega koli nadomestila s strani družbe Delta Team d.o.o. Krško v kolikor v času trajanja 'Yamaha podaljšane garancije' iz kakršnih koli razlogov ne koristi svojih pravic.

 

V skladu s priporočili in normativi proizvajalca vozila , odgovorna oseba pooblaščenega Yamaha servisa odloča o načinu popravila, kakor tudi o originalnih Yamahinih nadomestnih delih ali sklopih potrebnih za popravilo. Vsi sestavni deli ali sklopi vozila, kateri so zamenjani z novimi originalnimi Yamahinimi nadomestnimi deli ali sklopi, so last družbe Delta Team d.o.o. Krško.


 

Pregled dolžine trajanja jamstvenih rokov:

Vrsta vozila   Tip vozila Model vozila Jamstveni rok proizvajalca Yamaha podaljšana garancija
Motocikli in skuterji/mopedi Homologirani cestni modeli Modeli do 50 ccm 12 mesecev Dodatnih 24 mesecev
    Modeli nad 50 ccm 24 mesecev Dodatnih 12 mesecev

2 Izjeme 'Yamaha podaljšane garancije'

 

'Yamaha podaljšana garancija' ne velja za tekmovalna in 'mini' vozila, električna vozila, vozila katera se uporabljajo za izposojo, dostavna vozila, vozila katera se uporabljajo za posebne namene (vojska, policija ipd.), ter vozila katera se uporabljajo potrebe avtošol. Podaljšano jamstvo ne zajema predelav vozila in opreme, katera je vgrajena po predaji novega vozila kupcu.

 

'Yamaha podaljšana garancija' ne zajema odpravljanja pomanjkljivosti ali okvar, katere so nastale kot posedica:

 

 - okvar nastalih zaradi predelav ali popravil izvršenih s strane tretje osebe katera ni pooblaščena s strane družbe Delta Team d.o.o. Krško;

 - višje sile, požara, trčenja ali nesreče;

 - neprimernega prevoza, hranjenja ali nepravilne uporabe vozila;

 - nepravilnega vzdrževanja ali popravila s strani trgovca ali lastnika vozila;

 - pomanjkanja nege, prekomerne uporabe, nepravočasnega popravila poškodbe ali okvare;

 -  uprabe nečistega in/ali napačnega goriva, olja, maziva in ostalih tekočin, sredstva za čiščenje in poliranje, razen tistih, katera priporoča proizvajalec;

 - uporabe neoriginalnih delov ali neoriginalne dodatne opreme.

 

'Yamaha podaljšana garancija' ne pokriva zamenjave potrošnih delov zaradi normalne obrabe in staranja, raznih nastavitev, kakor tudi popravil in uslug prepisanih s strani proizvajalca, katere se smatrajo za redno vzdrževanje vozila. Takšna popravila se ne smatrajo kot pomanjkljivosti in vključujejo naslednje (nepopoln seznam): gume, zavorne obloge in plošče, čeljusti, žarnice, filtri, deli sklopke, pogonska veriga in zobniki, tesnila, olja, hladilna in zavorna tekočina, jermeni, baterije, čiščenje ali zamenjava svečk itd.

 

Pravice, ki izhajajo iz 'Yamahine podaljšane garancije' prenehajo v naslednjih primerih:

 

 - če je pomanjkljivost ali okvara vozila povzročena iz malomarnosti ali namerno;

 - če je pomanjkljivost ali okvara vozila posledica nepravilne uporabe vozila, nesreče, počene gume, elementarne nesreče, naravne obrabe, poškodbe povzročene zaradi zunanjega mehanskega in/ali kemijskega vpliva (ne glede na vzrok), udarcev kamenčkov ali drugih vzrokov izven samega vozila;

 -  če niso spoštovana navodila za uporabo in vzdrževanje, oziroma če na vozilu niso opravljeni vsi servisni pregledi s strani pooblaščenega Yamaha servisa v predvidenem časovnem obdobju ali po predvidenem številu prevoženih kilometrov, odvisno kaj nastopi prej, skladno s shemo vzrževanja;

 - če se identifikacijska številka vozila (VIN), oziroma številka motorja ne more prebrati ali se razlikuje(ta) od številk navedenih v garancijskem priročniku;

 - če lastnik ali uporabnik vozila ni dopustil ali ne dopušča odpravljanje, oziroma popravilo pomanjkljivosti, okvare ali napake, katera je odkrita s strani pooblaščenega Yamaha servisa;

 - če se poškodba ali okvara popravlja ali se vozilo razstavi, v celoti ali delno, pri nepooblaščenem serviserju;

 - če so v vozilo vgrajeni ali vgrajevani neoriginalni deli;

 - če se vozilo uporablja za tekmovanja;

 - če so na vozilu izvršene spremembe, katere niso predvidene ali odobrene s strani proizvajalca;

 - v ostalih primerih, kateri niso navedeni v gornjih točkah, vendar so z njimi v vzročni povezavi.

 

3. Področje veljave

 

Pravice, ki izhajajo iz naslova 'Yamahine podaljšane garancije', lahko lastnik vozila uveljavi v katerem koli pooblaščenem Yamaha servisu (za motoristični program) v naslednjih državah: Sloveniji,Hrvatski, BiH, Srbiji, Črni Gori, Makedoniji in Kosovu.

 

Lastnik vozila sam plača stroške popravila vozila v pooblaščenem Yamaha servisu izven meja navedenih držav. Zahevek za povračilo stroškov, ki so nastali pri odpravi pomanjkljivosti in so pokriti s pravicami, ki izhajajo iz 'Yamahine podaljšane garancije', mora lastnik vozila dostaviti v roku 8. (osmih) dni od dneva dokončanja popravila tistemu pooblaščenemu Yamaha servisu v katerem je opravil zadnji servis vozila, preden se je pomanjkljivost, oziroma okvara pojavila. Za uveljavitev denarnega nadomestila je lastnik dolžan predložiti originalni delovni nalog in račun, kjer so podrobno specificirani stroški dela in delov, kateri so opravljeni, oziroma vgrajeni v vozilo. Na zahtevo uvoznika je lastnik dolžan ponuditi tudi zamenjane nadomestne dele.


4. Začetek in trajanje 'Yamahine podaljšane garancije'

 

'Yamaha podaljšana garancije' začne teči prvi naslednji dan po izteku originalnega tovarniškega jamstva proizvajalca in velja 1 (eno) leto za motorna kolesa ter 2 (dve) leti za mopede/skuterje. Sprememba lastništva vozila se mora registrirati pri najbližjem pooblaščenem Yamaha trgovcu ali serviserju. Sprememba lastništva nima vpliva na trajanje 'Yamahine podaljšane garancije'.

 

5. Obveznosti uporabnika 'Yamahine podaljšane garancije'

 

Da bi uporabnik 'Yamahine podaljšane garancije' uveljavil svoje pravice mora:

 

 - neodložljivo prijaviti okvaro, oziroma pomanjkljivost pooblaščenem Yamaha servisu (najkasneje v roku 10. dni po nastanku);

 - pooblaščeni osebi Yamaha servisa omogočiti pregled prizadetega sestavnega dela ali sklopa vozila ter mu dati vse informacije potrebne za ugotavljanje škode;

 - v primeru okvare predložiti garancijski priročnik (servisno knjižico) vozila, kot dokaz redno izvršenih del preverjanja in vzdrževanja v skladu z navodili proizvajalca;

 - narediti vse kar je v njegovi moči, da bi se škoda zmanjšala, preprečiti izpostavljenost vozila morebitnim nadaljnim poškodbam in upoštevati navodila pooblaščenega Yamaha servisa.

 

Neupoštevanje navedenih obveznosti s strani uporabnika, oziroma lastnika vozila ima za posledico delno ali popolno ničnost 'Yamahine podaljšane garancije'.

 

6. Končne določbe

 

Pravice, katere izhajajo iz 'Yamahine podaljšane garancije' ne vplivajo na ostale pravice, katere lastniku vozila pripadajo po zakonu.

Za uveljavitev pravic iz naslova 'Yamahine podaljšane garancije', lastnik je dolžan pred začetkom odpravljanja pomanjkljivosti, pooblaščenemu Yamaha servisu omogočiti ugotavljanje pomanjkljivosti.

 

*-modeli pod 50 cm3 dodatni 2 leti; modeli nad 50 cm3 dodatno eno leto;
V Ljubljani, dne 14.02.2012