Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – aplikácia Yamaha

Zdieľať

Aplikáciu Yamaha bezplatne poskytuje spoločnosť Yamaha Motor Europe N.V. súčasne v mene svojich pobočiek a pridružených spoločností (ďalej spoločne ako my, nás/naše). Aplikácia vám umožňuje ešte viac si vychutnávať váš motocykel Yamaha poskytovaním doplnkových funkcií, ako je konfigurovanie motocykla a v budúcnosti aj sledovanie vašich trás, jazdenie po navrhovaných trasách, sledovanie videí, návodov a účasť v komunite značky Yamaha, ktorá poskytuje možnosť pozývať priateľov, deliť sa s nimi o úspechy, súťažiť s nimi. Aplikácia zároveň poskytuje možnosť odosielania konfigurácie motocykla vášmu predajcovi. Viac o vašich právach a povinnostiach v súvislosti s používaním aplikácie sa dočítate v našich Podmienkach používania vzťahujúcich sa na vaše používanie aplikácie  [link].

Aby sme mohli poskytovať niektoré funkcie aplikácie, potrebujeme spracovávať isté osobné údaje. Toto platí najmä v prípade, ak ste si vytvorili konto v komunite značky Yamaha a využívate ďalšie zábavné funkcie aplikácie. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa vás snažíme čo najpodrobnejšie informovať o spracovávaní vašich údajov z našej strany v súvislosti s používaním aplikácie. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek pozmeniť. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nezohľadňuje spracovávanie osobných údajov, ktoré sa netýka aplikácie.

Posledná aktualizácia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov k aplikácii Yamaha: 18. 05. 2017

1 Pre koho toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí?
1.1 Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre každého používateľa našej aplikácie, a to bez ohľadu na to, či si vytvoril konto, alebo nie. Môžete byť buď používateľ aplikácie bez konta, používateľ aplikácie s kontom alebo osoba, ktorá dostala pozvanie od iného používateľa aplikácie.
1.2 Spoločnosť Yamaha Motor Europe N.V. je spracovateľom vašich osobných údajov v súvislosti s aplikáciou v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov Holandského kráľovstva. Spracovanie vašich osobných údajov sme oznámili holandskému úradu pre ochranu údajov pod číslom […].

2 Ktoré osobné údaje spoločnosť Yamaha spracováva?
Používanie s kontom
2.1 Ak si pre Aplikáciu vytvoríte Konto, požiadame vás o nasledujúce osobné údaje (údaje o Konte): meno, používateľské meno a heslo, adresu, e-mailovú adresu a dátum narodenia. Údaje o Konte udržiavajte v aktuálnom stave. Ak si vytvoríte Konto, takisto budeme spracovávať vašu adresu IP a jedinečné ID vášho zariadenia spojené s vaším Kontom, aby sme vám umožnili využívať Konto a dostávať oznámenia. Môžete sa tiež rozhodnúť, že svoje Konto vytvoríte rýchlo a budete sa jednoducho prihlasovať prostredníctvom svojho profilu na sociálnom médiu, ako napríklad Facebook a Google+. Ak použijete túto alternatívu, spracujeme vaše meno a e-mailovú adresu, spolu s identifikátorom z vášho profilu zo sociálneho média na účely validácie a overenia vášho Konta a prihlásení. Príslušnými údajmi z vášho konta automaticky vyplníme potrebné informácie. Kedykoľvek môžete odstrániť celé svoje Konto prostredníctvom našej webovej lokality [link], alebo môžete príslušné oprávnenia odstrániť prostredníctvom svojho profilu na webovej lokalite prevádzkovateľa vášho sociálneho média. Ďalšie informácie o nastaveniach na ochranu osobných údajov vo svojom profile na sociálnom médiu, aj spôsob zrušenia oprávnení, nájdete na webovej lokalite prevádzkovateľa vášho sociálneho média (ak ste používali Facebook, pozrite tu [link] a ak ste používali Google+, pozrite tu [link]). Zoberte na vedomie, že v dôsledku používania vášho profilu na sociálnom médiu bude príslušný prevádzkovateľ sociálneho média tiež spracovávať vaše osobné údaje vrátane informácií o vašich prístupoch na naše webové lokality alebo aplikácie. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nemáme žiadnu kontrolu nad spracovaním vašich osobných údajov, ktoré vykoná takáto tretia strana ako prevádzkovateľ sociálneho média. Zásady ochrany osobných údajov v službe Facebook nájdete tu [link] a v službe Google nájdete tu [link].
2.2 Pri vytváraní vášho Konta môžeme okrem údajov o Konte spracovávať aj nasledujúce osobné údaje, pokiaľ budete využívať Aplikáciu a jej špecifické funkcie: vaši pozvaní a pripojení priatelia, obsah, napríklad fotografie a videá, ktoré odošlete a zdieľajte vy alebo iní používatelia prostredníctvom Aplikácie, informácie, ktoré poskytnete o svojom motocykli, predvoľby aplikácií, úspechy, aktívne alebo splnené výzvy (vrátane pozvaných a zúčastnených priateľov), údaje o polohe vašich sledovaných, uložených alebo zdieľaných trás (vrátane geolokačných údajov o vašej trase, údajov o počasí, čase, dátume, trvaní, vzdialenosti, priemernej rýchlosti), údaje o aktuálnej polohe na účely navrhovania trás, absolvované navrhované trasy, uložené konfigurácie motocyklov Yamaha, údaje o vašom predajcovi, vaše telefónne číslo a údaje o vašom konte v službe Facebook, ak sa rozhodnete pozývať priateľov prostredníctvom služby Facebook.
2.3 Ak ste si vytvorili konto, môžete nakonfigurovať vaše motocykle Yamaha a vybrať možnosť kontaktovania predajcom značky Yamaha.  Ak sa tak rozhodnete, vybratú konfiguráciu spolu s vaším menom a kontaktnými údajmi, ktoré ste nám poskytli (adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo), zašleme vášmu predajcovi značky Yamaha.
2.4 Vaše konto bude predvolene nastavené ako súkromné. To znamená, že údaje o vašom konte uvidia len pripojení priatelia v rámci komunity značky Yamaha. Ak sa tak rozhodnete, svoje konto môžete nastaviť aj ako verejné. Výsledkom bude, že údaje o vašom konte uvidia aj používatelia komunity značky Yamaha, ktorí (zatiaľ) nie sú vašimi pripojenými priateľmi.
Používanie bez konta
2.5 Ak nemáte vytvorené konto, vaše osobné údaje vo všeobecnosti nebudeme spracovávať. Všetky údaje zostanú uložené vo vašom zariadení a nebudú sa prenášať na naše servery. Ako používateľ bez konta si budete môcť vo vašom zariadení uložiť len jednu konfiguráciu vášho motocykla, svoje konfigurácie nebudete môcť zasielať svojmu predajcovi, nebudete môcť ukladať sledované trasy či údaje o predajcoch, ani využívať funkcie komunity značky Yamaha, ako je pozývanie, zdieľanie a vyzývanie priateľov alebo zaznamenávanie úspechov. Ak vám používateľ s kontom zašle pozvánku na vstup do komunity značky Yamaha a pripojenie ako priateľa, môžeme spracovať vašu e-mailovú adresu.
2.6 Ak aplikáciu ešte nepoužívate, vašu e-mailovú adresu môžeme spracovať v prípade, ak vám iný používateľ aplikácie s kontom zašle pozvánku na vstup do komunity značky Yamaha a pripojí si vás ako priateľa, pričom vy takúto pozvánku prijmete.
2.7 Vaše osobné údaje spojené s kontami budeme uchovávať na našich serveroch v Holandsku. Ak sa na nás obrátite prostredníctvom nižšie uvedenej e-mailovej adresy, vaše osobné údaje obsiahnuté v e-maile sa prenesú na naše e-mailové servery nachádzajúce sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Prijali sme opatrenia na zaistenie ochrany vašich osobných údajov v takomto prípade.

3 Na aké účely vaše osobné údaje využívame?
3.1 Ak máte konto, vaše osobné údaje môžeme spracovávať na nasledujúce účely: riadenie prístupu a ochrana vášho konta, umožnenie využívania funkcií aplikácie, spracovávanie vašich žiadostí o skúšobné jazdy alebo prijímanie bulletinov (online), brožúr, ponúk a iných informácií, udržiavanie kontaktu s vami, interná správa, vývoj a zdokonaľovanie našich produktov a služieb, prieskum trhu a iné analýzy, spracovávanie sťažností a sporov, ako aj dodržiavanie súladu s príslušnými právnymi predpismi.
3.2 Ak konto nemáte, vaše osobné údaje budeme spracovávať výhradne na účely umožnenia iným používateľom zasielať vám pozvánky.
3.3 Vaše osobné údaje sa nebudú spracovávať na žiadne iné účely než tie, ktoré sú popísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

4 Kto sa dostane k vašim osobným údajom?
4.1
Môžeme angažovať externých poskytovateľov služieb, ktorí poskytujú služby ako spracovatelia údajov. Takíto spracovatelia údajov môžu vaše osobné údaje spracovávať len v našom mene a v súlade s našimi pokynmi. Zmluvy o spracovávaní údajov na tento účel uzatvárame s každým spracovateľom údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov.
4.2 Okrem situácií spomínaných v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov vaše osobné údaje nesprístupníme iným osobám, pokiaľ to nebudeme považovať za nevyhnutné na účely plnenia zákonných záväzkov, ochrany našich práv a práv iných, resp. vymáhania dodržiavania tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

5 Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
5.1 Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to bude na vyššie uvedené účely nevyhnutné. Ak ste si vytvorili Konto, všetky údaje spojené s vaším Kontom budeme uchovávať dovtedy, kým takéto údaje alebo celé Konto nezmeníte alebo neodstránite prostredníctvom našej webovej lokality [link]. Na požiadanie vaše Konto odstránime v priebehu 24 hodín. Takisto môžete zmeniť alebo vymazať ktorýchkoľvek zo svojich pripojených priateľov, sledovaných trás, splnených výziev a konfigurácií motocyklov prostredníctvom Aplikácie.

6 Zabezpečenie
6.1 Zabezpečenie vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležité. Robíme všetko preto, aby sme zaviedli vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu proti strate, zneužitiu a pozmeneniu vašich osobných údajov pod našou kontrolou.

7 Súbory cookie
7.1 V súvislosti s aplikáciou nevyužívame žiadne súbory cookie.

8 Ako môžete uplatniť svoje práva?
8.1 Máte otázky týkajúce sa spôsobu spracovania vašich osobných údajov alebo chcete, aby sme vaše údaje skontrolovali, opravili alebo odstránili? Obráťte sa na nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.
Yamaha Motor Europe N.V.
Koolhovenlaan 101 (1119 NC)
Schiphol-Rijk,
the Netherlands

Spoločnosť je registrovaná v rámci Holandskej obchodnej komory pod číslom 34084613.
Môžete nás kontaktovať na adrese:
Digital Marketing & CRM
P.O. Box 75033,
1117 ZN Schiphol, The Netherlands,
tel.: +31 20 654 6000;
email: app.privacy@YAMAHA-MOTOR.eu