PODMIENKY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE YAMAHA

Zdieľať

Túto aplikáciu Yamaha bezplatne poskytuje spoločnosť Yamaha Motor Europe N.V. súčasne v mene svojich pobočiek a pridružených spoločností (ďalej spoločne ako my, nás/naše). Aplikácia vám umožňuje ešte viac si vychutnávať váš motocykel Yamaha poskytovaním doplnkových funkcií, ako je konfigurovanie motocykla a v budúcnosti aj sledovanie vašich trás, jazdenie po navrhovaných trasách, sledovanie videí, návodov a účasť v komunite značky Yamaha, ktorá poskytuje možnosť pozývať priateľov, deliť sa s nimi o úspechy, súťažiť s nimi. Aplikácia zároveň poskytuje možnosť odosielania konfigurácie motocykla vášmu predajcovi.

Registráciou a používaním aplikácie súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania budú pre vás záväzné. Tieto Podmienky používania môžeme občas meniť. Pred používaním aplikácie si tieto Podmienky používania pozorne prečítajte. Prípadné preklady Podmienok používania sa poskytujú len na účely uľahčenia ich porozumenia alebo splnenie miestnych požiadaviek. Verzia týchto Podmienok používania v anglickom jazyku je v prípade rozporov medzi verziou v anglickom jazyku a verziou v inom jazyku záväzná. 

Aplikáciu vrátane všetkého používateľského obsahu, ako sú texty, videá, zvuky, modely, návrhy, návody, generované konfigurácie motocyklov a akékoľvek iné informácie a materiály (vrátane obsahu chráneného právami duševného vlastníctva), a komunitu značky Yamaha spravuje spoločnosť Yamaha Motor Europe N.V., verejná spoločnosť s obmedzeným ručením založená v súlade s právom Holandského kráľovstva. Môžete nás kontaktovať na adrese: Koolhovenlaan 101 (1119 NC) Schiphol-Rijk, the Netherlands. Spoločnosť je registrovaná v rámci Holandskej obchodnej komory pod číslom 34084613. Digital Marketing & CRM, P.O. Box 75033, 1117 ZN Schiphol, Holandsko, tel: +31 20 654 6000; e-mail: app.termsofuse@YAMAHA-MOTOR.eu

Posledná aktualizácia týchto Podmienok používania: 18. 5. 2017

1 Používanie aplikácie
1.1  Túto aplikáciu smú používať osoby vo veku 18 rokov a staršie. Jednu kópiu aplikácie si môžete prevziať a nainštalovať do jedného mobilného zariadenia výhradne na účely vášho vlastného osobného a nekomerčného používania v súlade s týmito Podmienkami používania.
1.2 Túto aplikáciu poskytujeme bezplatne, no pri využívaní niektorých jej funkcií vám váš operátor môže účtovať sadzby a poplatky za dáta a dátový roaming vrátane dát využívaných procesmi prebiehajúcimi na pozadí súvisiacimi s prevádzkou aplikácie, keď nie je vo vašom zariadení aktívne otvorená. Zodpovedáte za všetky poplatky účtované vaším poplatkom v súvislosti s touto aplikáciou.

2 Vytvorenie konta
2.1 Na získanie prístupu k všetkým funkciám Aplikácie si budete musieť vytvoriť Konto. Pri vytváraní Konta vás požiadame o poskytnutie istých osobných údajov, ako je vaše meno a e-mailová adresa, alebo si môžete vytvoriť konto prostredníctvom svojho profilu na sociálnych médiách (napr. Facebook, Google+). Aplikáciu budete môcť začať používať po prijatí z našej strany a dokončení registrácie. Máme právo odmietnuť vytvorenie Konta z akéhokoľvek dôvodu. Nesmiete si vytvoriť viac ako jedno Konto. Svoje Konto nesmiete preniesť na inú osobu ani ho predať.  
2.2 Zodpovedáte za prístup k vášmu kontu a jeho používanie, ako aj za zabránenie jeho neoprávnenému používaniu. Aby sa zabezpečila ochrana a bezpečnosť vášho konta a komunita značky Yamaha zostala aj naďalej zábavná a bezpečná: a)Nastavíte si bezpečné heslo potrebné na prihlásenie do vášho konta. Svoje heslo nebudete s nikým zdieľať a svoje konto nesprístupníte iným osobám. Ak ste si vedomí alebo máte dôvod veriť, že niekto iný pozná vaše používateľské meno a heslo, resp. k nim má prístup, ihneď nás o takejto skutočnosti informujte; b)Nebudete odovzdávať žiadny používateľský obsah, uskutočňovať úkony ani používať aplikáciu spôsobom, ktorý by porušoval naše práva alebo práva iných osôb, a to vrátane práv duševného vlastníctva alebo práva na súkromie, resp. spôsobom, ktorý by bol v rozpore s príslušnými právnymi predpismi;

3 Práva duševného vlastníctva
3.1 V zmysle týchto Podmienok používania sa vám len poskytuje licencia na používanie tejto aplikácie. Aplikácia sa vám nepredáva. Všetky práva duševného vlastníctva v súvislosti s touto aplikáciou zostávajú v našej držbe, resp. v držbe našich poskytovateľov licencií, a to vrátane prípadných úprav, opráv, prispôsobení alebo preložených verzií aplikácie.
3.2 Zachováte si vlastnícke právo na používateľský obsah, ktorý odovzdáte. Odovzdaním používateľského obsahu výslovne zaručujete, že nesiete výhradnú zodpovednosť za jeho presnosť, zákonnosť, slušnosť a legitímnosť, a že máte právo na jeho sprístupnenie prostredníctvom aplikácie a licencovanie. Poskytujete nám nevýhradnú, nepodmienenú, trvalú, nezrušiteľnú, prenosnú, celosvetovú a bezplatnú licenciu na používanie, predvádzanie, vystavovanie, prispôsobovanie, preklad, úpravu, publikovanie, distribuovanie, cirkuláciu alebo vysielanie vášho používateľského obsahu na účely týkajúce sa aplikácie, a to najmä na účely komunity značky Yamaha.

4 Osobné údaje
4.1 Vaše osobné údaje budeme spracovávať v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nemáme žiadnu kontrolu, ani nie sme povinní mať kontrolu, nad zásadami ochrany osobných údajov ktorejkoľvek tretej strany, ktorá prevádzkuje webovú lokalitu, aplikáciu alebo služby využívané Aplikáciou, a to vrátane ktoréhokoľvek prevádzkovateľa sociálnych médií (napr. Facebook). Privacy Statement.

5 Zodpovednosť za škody a oslobodenie
5.1 Naša aplikácia bola zostavená mimoriadne starostlivo. Správne fungovanie aplikácie takisto podlieha faktorom, ktoré nemáme pod kontrolou a ktoré spadajú do pôsobnosti tretích strán, pričom ide o príjem signálu siete vášho operátora, siete Wi-Fi alebo GPS. Nezaručujeme, že aplikácia alebo jej časti budú vždy v plnom rozsahu k dispozícii, resp. že aplikácia a poskytované informácie (najmä diely motocyklov, návody, ceny a dostupnosť modelov a dielov) budú vždy úplné, správne, aktuálne, vhodné na konkrétny účel alebo bez urážlivého, nevhodného, nezákonného alebo sporného používateľského obsahu. Vyhradzujeme si právo na pozastavenie dostupnosti aplikácie alebo jej častí, resp. jej stiahnutie alebo pozmenenie.
5.2 Výslovne súhlasíte s tým, že prístup k aplikácií a jej používanie uskutočňujete na vlastné riziko. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody alebo iné následky vyplývajúce z používania alebo z nemožnosti (riadneho) používania aplikácie alebo jej častí, neplnenie Podmienok používania z našej strany, resp. za nedostatky tretích strán, a to z akéhokoľvek dôvodu. Vaše používanie aplikácie nesmie zasahovať do riadenia motocykla. Vždy jazdite bezpečne a dodržiavajte predpisy cestnej premávky. Veríme v zodpovednú jazdu a nepodporujeme, nepovzbudzujeme ani nesúhlasíme s bezohľadným a nezodpovedným správaním pri jazde. Je na zodpovednosti jazdcov, aby sa starali o seba a svoje činy. Dodržovanie bezpečnostných predpisov, zákonov pre účasť v premávke a predvídať nebezpečenstvo, ohľaduplnosť k chodcom a vozidlám je rozhodujúca pre bezpečné a zodpovedné jazdenie. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu spôsobenú motocyklistom alebo iným vodičom, ktorí sa zúčastnia akýchkoľvek udalostí a využívajú všetky informácie poskytované našimi aplikáciami a ďalšími digitálnymi platformami.
5.3 Nenesieme žiadnu zodpovednosť za aplikácie, webové lokality alebo služby tretích strán napojených na aplikáciu, resp. ňou využívané, vrátane ich presnosti, dostupnosti, funkčnosti a príslušných podmienok a zásad používania. Tieto produkty nemonitorujeme, nepodporujeme ani nad nimi nemáme kontrolu. V prípade otázok týkajúcich sa postupov a zásad tretích strán si preštudujte ich príslušné podmienky a zásady používania, resp. sa na dané tretie strany obráťte.
5.4 V prípade, že na základe príslušného právneho predpisu nesieme zodpovednosť, táto zodpovednosť bude bez ohľadu na jej dôvod obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. Všetky obmedzenia našej zodpovednosti prestanú platiť, pokiaľ sa preukáže, že škoda bola spôsobená zámerným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou z našej strany.
5.5 Súhlasíte s tým, že nás oslobodíte od požiadaviek, nárokov a podobných úkonov tretích strán týkajúcich sa alebo vyplývajúcich z vášho používania aplikácie, porušenia týchto Podmienok používania alebo iného nezákonného správania.

6 Zrušenie
6.1 Aplikáciu smiete používať po neurčitú dobu až do zrušenia v zmysle týchto Podmienok používania. Bez ohľadu na iné ustanovenia sme na základe vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia oprávnení s okamžitou platnosťou dočasne alebo trvalo zrušiť vaše Konto, vymazať alebo upraviť všetok váš používateľský obsah a zabrániť vám vo vytvorení nového Konta, a to bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám alebo tretím stranám. Svoje Konto môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom našej webovej lokality [link], keď zrušíte prístup a používanie Aplikácie. Ak ste si vytvorili konto a prihlásite sa do Aplikácie prostredníctvom svojho profilu na sociálnom médiu, môžete tiež ukončiť platnosť svojho konta zrušením oprávnení pre danú aplikáciu na svojom profile na sociálnom médiu príslušného prevádzkovateľa sociálneho média (napr. Facebook).
6.2 Ak tieto Podmienky používania akýmkoľvek spôsobom porušíte, resp. sa dopustíte iného nezákonného konania, sme bez akejkoľvek povinnosti, zodpovednosti za škodu alebo záväzku oprávnení preskúmať váš používateľský obsah a vaše konanie a následne prijať primerané opatrenia, a to najmä: (a) upraviť alebo odstrániť váš používateľský obsah, (b) s okamžitou platnosťou pozastaviť dostupnosť alebo zrušiť vaše používateľské konto a/alebo prístup k aplikácii, (c) žiadať o úhradu prípadných škôd alebo nákladov.
6.3 Po zrušení prestáva vaše právo na prístup k aplikácii a na jej používanie existovať. Váš používateľský obsah sa vymaže. Všetky ustanovenia, ktoré majú platiť aj po zrušení týchto Podmienok používania, budú platiť aj po takomto zrušení.

Príslušné právne predpisy a riešenie sporov
7.1 Tieto Podmienky používania sa riadia právnymi predpismi Holandského kráľovstva. Všetky spory, nároky a iné žalobné dôvody, ktoré by vyplývali z týchto podmienok používania a/alebo vášho prístupu k aplikácii a jej používania, resp. by sa ich týkali, sa vysporiadajú pred príslušným holandským súdom.