PODMIENKY ÚČASTI WSBK

Zdieľať

PODMIENKY ÚČASTI WSBK

PODMIENKY ÚČASTI
Organizátorom súťaže je spoločnosť Yamaha Motor Europe NV, pobočka Slovenská republika. Organizátori majstrovstiev sveta Superbike a Automotodrom Brno sa s touto súťažou nespájajú.
Účasť na tejto súťaži je bezplatná. Táto súťaž nie je prepojená so spoločnosťou Facebook, Inc. alebo Facebook Ireland Ltd. Spoločnosť Facebook nie je sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná akýmkoľvek spôsobom a nezakladá žiadne právne nároky voči Facebooku. Facebook nie je pre túto súťaž k dispozícii ako kontaktná osoba.
Všetky informácie v súťaži budú poskytovať výhradne pobočky spoločnosti Yamaha Motor Europe N.V., pobočka Slovenská republika.

VÝHRA
LOTÉRIA: 2 x 5 VIP lístkov, 5 VIP lístkov na sobotu 9. júna 2018 a 5 VIP lístkov na nedeľu 10. júna 2018 na 7. kolo majstrovstiev sveta Superbike 2018 (2018 WorldSBK Česká republika - Brno). Ako víťaz vstupenky VIP, budete hosťom oficiálneho tímu Yamaha WSBK PATA s prístupom do paddocku a občerstvením.

DOKUMENTOVANÉ PODMIENKY
Lotéria, ktorú organizuje spoločnosť Yamaha Motor Europe N.V., pobočka Slovenská republika, začne uverejňovaním príspevokov na Facebooku a skončí v nedeľu 20. mája 2018 o 23:59. Oprávnené zúčastniť sa sú osoby vo veku od 18 rokov a žijúce v Slovenskej republike. Zamestnanci spoločnosti Yamaha Motor Europe N.V., pobočky Slovenská republika a ich príbuzní sú vylúčení z účasti.

Súťaž sa koná v sekcii noviniek na Facebook stránke http://www.facebook.com/YamahaMotorSlovakia. Každý používateľ, ktorý na príspevok pridá "páči sa mi", nahrá fotografiu seba a jeho motocykla Yamaha a do komentu napíše svoj požadovaný dátum podujatia (9. júna 2018 alebo 10. júna 2018) je zaradený do zlosovania.
Akonáhle účastník pridá "páči sa mi" na príspevok a zašle komentár o účasti (nahrá fotografiu), prehlasuje, že tieto prepojené zmluvné podmienky si prečítal a prijal.

Víťazi budú vybraný náhodne zo všetkých komentárov a súvisiacich profilov zúčastnenných v lotérii a  spoločnostou Yamaha Motor pobočka  Slovenská republika
Víťazi budú informovaní do 23. júna 2018 s odpoveďou na svoj komentár na stránke Facebook http://www.facebook.com/YamahaMotorSlovakia.
Víťazi musia potom poskytnúť kontaktné údaje prostredníctvom priamej správy Facebooku spoločnosti Yamaha Motor Europe N.V., pobočky Slovenská republika, aby bolo možné objasniť doručenie výhry. Poskytnutím svojich kontaktných údajov každý víťaz súhlasí s publikovaním / s použitím jeho fotografie a vlastného motocykla Yamaha na Facebooku a Instagrame. Bez poskytnutia kontaktných údajov spoločnosti YAMAHA MOTOR EUROPE NV. Pobočka Slovenská republika používa svoje zverejnené kontaktné údaje, ako je uvedené nižšie v časti Ochrana osobných údajov. Akékoľvek možné zrušenie tohto súhlasu spôsobí stratu ceny.

Ak víťazi neodpovedajú na priamu správu na sieti Facebook do 24 hodín od oznámenia víťaza, lístky budú posunuté ďaľším víťazom v poradí.
Žrebovanie víťazov prostredníctvom ich komentárov je uzavreté pre verejnosť a uskutoční sa pomocou náhodného výberu počítačom. Výplata (vyplatenie zisku) a právny postup sú vylúčené. Neexistuje žiadne vynútiteľné právo na výplatu. Organizátor súťaže nezodpovedá za stratu, oneskorenie, zmeny, manipuláciu
a / alebo nesprávne smerovanie e-mailov a / alebo údajov pri vstupe dát, detekcii dát, prenosu údajov a / alebo ukladaní dát, ktoré sú spôsobené zahraničnými dátovými sieťami, najmä internetom alebo WWW v zahraničných telefónnych linkách a / alebo iného hardvéru a / alebo softvéru účastníkov a / alebo tretích strán; to platí najmä pre chybné, chýbajúce, prerušené, vymazané alebo chybné údaje.
Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť, upraviť alebo zrušiť lotériu. Najmä, ak z nejakého dôvodu lotériu nemožno spustiť podľa plánu, ako sú počítačové vírusy, chyby v softvéri a / alebo hardvéri a / alebo iné technické a / alebo právne dôvody, ktoré majú vplyv na správu, , integritu a / alebo pravidelnú a riadnu transakciu v lotérii.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Údaje účastníkov nie sú uložené mimo serverov Facebook a slúžia spoločnosti Yamaha Motor Europe N.V., pobočka Slovenská republika iba na určenie víťazov príslušnej lotérie a len na prenos a spracovanie cien. Víťazi/Účastníci nebudú kontaktovaní spločnosťou Yamaha Motor Europe N.V., pobočka Slovenská republika v žiadnom inom kontexte. Údaje víťazov/účastníkov nebudú použité alebo zdieľané pre žiadny iný účel.Údaje víťazov/účastníkov budú na požiadanie vymazané z poštovej schránky Facebook spoločnosti Yamaha Motor Europe N.V., pobočka Slovenská republika. Spoločnosť Yamaha Motor Europe N.V., pobočka Slovenská republika nenesie zodpovednosť za žiadne fyzické alebo iné škody spôsobené víťazom alebo príbuzným v súvislosti s cenami.

Yamaha Motor Europe N.V. Organizačná zložka SK, Dvořákovo nábrežie 10,811 02 Bratislava je zodpovedná za zaznamenávanie údajov podľa článku 4 Z.7 GDPR.
Informácie o právach týkajúcich sa ochrany údajov:
V zásade majú účastníci práva na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov a námietky. Môžu kontaktovať tých, ktorí sú zodpovední za údaje (pozri vyššie). Môžete sa tiež sťažovať ak máte podozrenie na porušenie zákona o ochrane údajov na Úrade pre ochranu údajov.

Účastníci súhlasia s vyššie uvedenými podmienkami účasti a politikou ochrany osobných údajov. Súťaž je predmetom výhradne zákonov Slovenskej republiky.