Chystáte sa opustiť túto webovú lokalitu. Ste si istí?

Súhlasím, prejdime tam

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Yamaha Motor Europe N.V., jej filiálky a príslušné pobočky (spoločne aj samostatne označované ako „Yamaha Motor Europe”) bude vaše osobné údaje spracovávať veľmi starostlivo, pretože rešpektuje súkromie svojich zákazníkov a návštevníkov svojich webových stránok. Tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Právnych informácií, uvádzajú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yamaha Motor Europe vzťahujúce sa na všetky príslušné podnikové webové stránky (oblasti chránené heslami) pobočiek spoločnosti Yamaha Motor Europe, ktoré sú prepojené na akúkoľvek z týchto webových stránok (spoločne ako „stránky” a samostatne: „stránka”).
Vo vzťahu k spracovávaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Yamaha Motor Europe N.V. , alebo ktoroukoľvek z jej pobočiek. bude spoločnosť Yamaha Motor Europe N.V. vystupovať podľa príslušného zákona na ochranu osobných údajov ako správca údajov. V prípade otázok, sťažností alebo žiadostí týkajúcich sa činností v súvislosti so spracovávaním údajov spoločnosťou Yamaha Motor Europe N.V., alebo ktoroukoľvek z jej pobočiek, sa obráťte na spoločnosť Yamaha Motor Europe N.V. Kontaktné údaje spoločnosti Yamaha Motor Europe N.V. sa nachádzajú na webových stránkach.
 

1 Osobné údaje
Pre účely týchto Zásad ochrany osobných údajov znamenajú „osobné údaje” akýkoľvek údaj, na základe ktorého je možné vás osobne identifikovať, a zahŕňajú okrem iného vaše meno, priezvisko, adresu, (mobilné) telefónne číslo, e-mailovú adresu, vek, dátum narodenia, pohlavie, povolanie, údaje a detaily o produktoch, produktové preferencie, spokojnosť s produktmi, jazyk, skúsenosti so šoférovaním a ďalšie údaje, ktoré sú jasne konkretizované v čase zhromažďovania údajov.

2 Interaktívne sekcie
Pre účely týchto Zásad ochrany osobných údajov znamenajú „interaktívne sekcie” všetky oblasti webových stránok, vďaka ktorým môžete prostredníctvom stránok komunikovať s inými návštevníkmi stránky alebo so spoločnosťou Yamaha Motor Europe, ako sú napríklad fóra, kluby, prieskumy, e-maily atď.

3 Priamy marketing
Pre účely týchto Zásad ochrany osobných údajov znamená „priamy marketing” akúkoľvek priamu komunikáciu medzi spoločnosťou Yamaha Motor Europe a vami pre účely informovania o produktoch a službách, vytvárania profilu zákazníka a starostlivosti o zákazníka.

4 Naše Zásady ochrany osobných údajov riadia spracovanie vašich osobných údajov, vrátane, avšak nie výlučne, zhromažďovania, používania, uchovávania a zabezpečenia údajov, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré sme o vás zozbierali. Zásadou spoločnosti Yamaha Motor Europe je používať vaše osobné údaje výlučne na nasledujúce konkrétne účely:

 • plnenie a poskytovanie produktov a služieb spoločnosti Yamaha Motor Europe, vrátane záručných služieb,
 • odpovedanie na dotazy a požiadavky,
 • odosielanie oznámení a materiálov, ktoré by vás mohli zaujímať (ako sú bulletiny, brožúry a iné materiály),
 • analýza a ponuky priameho marketingu,
 • bezpečnostná ochrana, vrátane riadenia prístupu a vylepšení našej webovej stránky,
 • interné vyhodnocovanie produktov a služieb spoločnosti Yamaha Motor Europe,
 • získavanie poznatkov za účelom zvyšovania kvality a zlepšovania tovaru,
 • prieskum trhu a iné analýzy za účelom zvyšovania kvality a zlepšovania tovaru,
 • iné účely použitia jasne konkretizované v čase získavania osobných údajov.

5 Zásadou spoločnosti Yamaha Motor Europe je uchovávať vaše osobné údaje na tieto účely tak dlho, ako je to potrebné. Osobné údaje sa uchovávajú počas určitého obdobia po ukončení poskytovania služieb alebo na dobu nevyhnutnú na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona a nariadení.

6 Vaše osobné údaje nebudú bez vášho predchádzajúceho súhlasu použité na účely priameho marketingu. Ak si to želáte, môžete sa k tejto službe prihlásiť pri poskytovaní svojich osobných údajov. Nie sme zodpovední, nemonitorujeme, nepodporujeme ani nemáme žiadnu kontrolu nad aplikáciami, webovými stránkami alebo službami tretích strán používanými na našich stránkach, ako sú platformy sociálnych médií (napr. Facebook), ktoré môžete použiť na vytvorenie účtu a prihlásenie sa na naše stránky, vrátane ich presnosti, dostupnosti, funkcionalít a platných zmluvných podmienok, vrátane ich zásad na ochranu osobných údajov a pravidiel súborov „cookie“. V prípade otázok o postupoch a zásadách tretích strán si prečítajte príslušné zmluvné podmienky alebo sa obráťte priamo na ne.

7 Svoj súhlas udeľujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať. Ak odvoláte svoj súhlas, ktorý ste nám udelili na používanie vami poskytnutými osobnými údajmi, tieto údaje z našich databáz vymažeme. Odvolanie vášho súhlasu však neovplyvní zákonnosť používania vašich osobných údajov našou spoločnosťou pred týmto odvolaním. Svoj súhlas môžete odvolať sami (prostredníctvom stránky účtu, zákazníckeho portálu) alebo prostredníctvom adresy alebo e-mailovej adresy uvedených nižšie.

8 Úzko spolupracujeme s určitými tretími stranami, vrátane autorizovaných alebo iných spoločností v rámci skupiny Yamaha Motor, starostlivo vybranými obchodnými partnermi a subdodávateľmi, ktorí nám môžu poskytnúť údaje o vás.

9 Spoločnosť Yamaha Motor Europe nepredáva, neprenajíma ani inak nerozširuje vaše osobné údaje tretím stranám, okrem prípadov, kedy vám spoločnosť Yamaha Motor Europe potrebuje poskytnúť služby, za účelom ktorých ste svoje údaje dobrovoľne poskytli. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ktorýmkoľvek členom našej skupiny a autorizovanými tretími stranami, ktoré vystupujú v mene spoločnosti Yamaha Motor Europe. V každom prípade nebudeme používať a zdieľať vaše osobné údaje spôsobom, o ktorom sme vás vopred neinformovali. K spracovávaniu v mene spoločnosti Yamaha Motor Europe môže dôjsť v pobočkách a filiálkach a u iných tretích strán, s ktorými má spoločnosť Yamaha Motor Europe uzatvorené primerané zmluvy s cieľom zaistiť súlad s platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov. Vytvoriť si u nás účet alebo sa prihlásiť na našich webových stránkach môžete aj použitím svojho profilu na sociálnych sieťach, ako sú Facebook alebo Google+. Ak si vyberiete túto možnosť, budeme spracúvať vaše meno a e-mailovú adresu spolu s identifikátorom účtu z vášho profilu na sociálnej sieti za účelom overenia a autentifikácie vášho účtu a prihlasovacích údajov a automaticky doplníme podrobnosti k účtu a umožníme vám používať všetky funkcie našich webových stránok. Celý účet môžete kedykoľvek vymazať prostredníctvom našej webovej stránky [odkaz], alebo odstrániť túto autorizáciu prostredníctvom svojho profilu na webovej stránke poskytovateľa príslušnej sociálnej siete. Viac informácií o nastavení ochrany osobných údajov vášho profilu na sociálnej sieti a o spôsobe odvolania autorizácie na webovej stránke poskytovateľa danej sociálnej siete sa dozviete tu [odkaz] ak ste použili Facebook, a tu [odkaz] ak ste použili Google+. Vezmite, prosím, na vedomie, že v dôsledku použitia vášho profilu na sociálnej sieti bude príslušný poskytovateľ sociálnej siete taktiež spracovávať vaše osobné údaje, vrátane informácií o vašom prístupe na naše webové stránky alebo aplikácie. Nad spracovávaním vašich osobných údajov treťou stranou, napríklad takýmto poskytovateľom sociálnej siete, nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme žiadnu zodpovednosť. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti [odkaz] a spoločnosti Google tu [odkaz].

Webové stránky obsahujú odkazy na stránky, ktoré sú pod kontrolou nezávislých tretích strán, ktoré ich spravujú. Spoločnosť Yamaha Motor Europe nekontroluje používanie informácií poskytnutých týmto tretím stranám. Všetky tieto informácie sa budú riadiť zásadami ochrany osobných údajov tretích strán.

10 Spoločnosť Yamaha Motor Europe používa na ochranu pred zneužitím osobných údajov bežne používanú technológiu. K údajom má prístup len oprávnený personál. Ak budú partneri spoločnosti Yamaha Motor Europe vykonávať časť alebo kompletnú činnosť súvisiacu s webovým prieskumom spoločnosti Yamaha Motor Europe, potom s nimi spoločnosť Yamaha Motor Europe uzatvorí zmluvu, aby s osobnými údajmi zaobchádzali na rovnakej úrovni prísnej dôvernosti. Uchovávanie a posielanie vašich údajov prostredníctvom internetu sa chráni prostriedkami aktuálnej bežne používanej technológie.

11 Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť prenášané a uchovávané v oblastiach mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHS”). V takom prípade musia byť vaše údaje podľa zákona predmetom rovnakej úrovne zabezpečenia, ako by boli v rámci EHS. Podnikneme všetky nevyhnutné kroky, aby sme sa ubezpečili, že sú vaše údaje uchovávané v bezpečí a je s nimi zaobchádzané v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a so všetkými príslušnými zákonmi. Vrátane posledných štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou. Môžete sa na nás obrátiť, ak si prajete získať viac informácií o opatreniach, ktoré sme v tomto ohľade podnikli na zabezpečenie vašich údajov.

12 Ak si vyžiadame súhlas so spracovaním osobných údajov, osoby, ktoré nedosiahli 16 rokov, môžu poskytovať osobné údaje len so súhlasom ich zákonného zástupcu (napr. rodiča).

13 Môžeme používať súbory „cookie“. „Cookie“ sú súbory alebo kúsky informácií, ktoré sa môžu pri návšteve našej webovej stránky ukladať na pevný disk vášho počítača. Súbory „cookie“ používame ako nástroj, ktorý nám umožňuje prispôsobiť používanie tak, aby sa lepšie vyhovovalo vašim záujmom a preferenciám, alebo jednoducho na pomoc pri prihlasovaní sa k používaniu služieb. Väčšina prehliadačov je nastavená na prijímanie súborov „cookie“. Ak si neželáte prijímať súbory „cookie“, môžete svoj počítač nastaviť tak, aby súbory „cookie“ neboli prijaté alebo pri ukladaní súborov „cookie“ budete upozornení. Ak odmietnete používanie súborov „cookie“, obmedzí sa tým naša schopnosť poskytovať personalizované služby. Súbory „cookie“ nevedia a nebudú použité na zachytávanie e-mailových adries respondentov, získanie informácií z ich pevného disku alebo získavanie dôverných alebo citlivých údajov o ich osobe. Okrem toho súbory nedokáže prečítať iná webová stránka ako tá, na ktorej bol súbor „cookie“ nastavený. Pravidlá súborov „cookie“ a detailné informácie o tom, ako súbory „cookie“ používame, nájdete tu [odkaz]

14 V prípade, že sa zúčastníte  našich prieskumov, budeme radi, ak nás informujete, či vás v budúcnosti smieme kontaktovať za účelom ďalších prieskumov, ako je napríklad váš názor na nové produkty, funkcie atď. Ak na túto možnosť, ktorá je súčasťou väčšiny dotazníkov, odpoviete kladne, môžeme vás neskôr kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

15 Nerobíme rozhodnutia (ktoré vytvárajú právne účinky alebo majú podobný významný vplyv) na základe automatizovaného spracovania, vrátane profilovania, bez vášho výslovného súhlasu.

16 Na zákonné účely alebo za účelom plnenia a uzatvorenia zmluvy sa môžu vyžadovať osobné údaje. Ak v takom prípade neposkytnete potrebné údaje, nebudeme vám môcť správne poskytnúť služby skupiny Yamaha Motor.

17 Ako dotknutá osoba máte určité práva týkajúce sa spracovania svojich osobných údajov. Môžete:

 • požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ktoré uchovávame,
 • požiadať nás o nápravu alebo doplnenie vašich údajov, ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, sú nepresné alebo nekompletné,
 • požiadať nás o vymazanie určitých osobných údajov,
 • požiadať nás o obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov,
 • namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov.
 • žiadosť o stiahnutie Vášho súhlasu (vezmite prosím na vedomie, že takéto odstúpenie neovplyvní zákonnosť spracovania skôr, ako ste stiahli svoj súhlas)

V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás obráťte písomne na adrese:
Yamaha Motor Europe N.V./Digital Marketing & CRM
– P.O.Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – Holandsko

Ak sa vaše osobné údaje zmenia (napríklad PSČ, e-mailová adresa alebo telefónne číslo) alebo ak máme nepresné informácie, vykonáme opravu, aktualizáciu alebo osobné údaje z našej databázy vymažeme. Ak si neželáte, aby sme vás v budúcnosti kontaktovali, vaše osobné údaje okamžite prestaneme spracovávať. Keď nás budete kontaktovať, uveďte nám svoje presné meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, aby sme vašu požiadavku mohli spracovať správne.

Môžete sa obrátiť aj na pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov v našej spoločnosti. Pracovník zodpovedný za ochranu osobných údajov v našej spoločnosti sa bude zaoberať vašimi otázkami alebo sťažnosťami a poskytne vám dodatočné informácie o tom, ako budú údaje spracované. Obráťte sa na neho prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy:

Email: dpo@yamaha-motor.nl

18 V súvislosti so spracovaním osobných údajov jednotlivcov môžete podať sťažnosť národnému úradu na ochranu osobných údajov.

19 Spoločnosť Yamaha Motor Europe si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo vymazať časti týchto Zásad ochrany osobných údajov podľa vlastného uváženia.

20 By using our website you automatically agree to the YouTube Privacy Policy. Which you can find in more detail here.


Posledná aktualizácia: 12/11/2018