Bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. Emin misiniz?

Kabul ediyorum, beni oraya götür

Modifikasyon / Geri Çağırma Kampanyası

Aydınlatma Metni

Yamaha Motor San. ve Tic. Ltd. Şti. (“YMTR” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla servis kampanyası kapsamında topladığımız isim, soyisim, cep telefonu, şase numarası,  bayi tercihinizi içeren kimlik, iletişim ve diğer bilgileriniz içeren kişisel verilerinizi;

 • Tarafınızla iletişim kurulması,
 • Sistemimiz içerisinde ayırt edilebilmeniz,
 • Yeni gelen ürünlerin tanıtılması, satın alma tercihleri ve gelişen hizmetlerin analizi gibi işlerin yürütülmesini sağlayabilmek için iletişime geçilmesi,
 • Etkinlik daveti gibi toplu e-posta veya SMS gönderimi,
 • Size özel satış, pazarlama, tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Tanıtım için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması ve bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi, ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,
 • Reklam, tanıtım, kampanya ve diğer avantajlardan haberdar olmanız için pazarlama bilgilendirmesi gönderimi,
 • Elektronik ticari ileti gönderimi,
 • Servis randevusu için ön kayıt oluşturulması,
 • Servis randevusu oluşturulması,
 • Servis hizmet planlaması yapılması,
amaçlarıyla sınırlı olmak kaydı ile işleyecektir. Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak YMTR bayilerinden elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;
a.   Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Şirket verilerinin düzgün bir şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla ve saklama süreleri boyunca depolanabilmesi adına hizmet aldığımız arşiv firmalarına,
 • Ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için iletişim hizmeti sağlama faaliyeti gösteren şirketlere,
b.   İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçiler ile danışmanlık şirketlerine,
 
c.   Randevuların planlanması, takibi, yönetimi amacıyla bayilerimize,

d.   Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmi kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 
e.   Vekil ve temsilcilerinize ilettiğiniz taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize,

f.   Kullanılan ERP (“SAP”) uygulamasının ve kullandığımız yazılım, bulut sisteminin, e-posta altyapısının ve programların sunucu veya veri tabanlarının yurtdışında olması dolayısıyla yurtdışına,
 
g.   YMTR’nin uluslararası yapısından kaynaklanan nedenlerle YMTR’nin iş süreçlerinin denetlenmesi, Şirket’in idaresi, iş süreçlerinin yürütülmesi ve Şirket politikalarının uygulanması, YMTR grup şirketlerine raporlama yapılabilmesi veya iç politikalarımıza uygun bir şekilde kurumsal kaynak planlaması yapılabilmesi amacıyla; yurtdışındaki grup şirketlerine,
 
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılacaktır.
 
Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK 11’inci maddesi uyarınca;

a.    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d.    Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e.    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f.    KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g.    (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h.    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i.    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
 

Belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, şahsen, noter aracılığıyla yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır; ancak, başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun hatamızdan kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla YMTR sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca kişisel verinin gerçek sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması amacıyla talep edilecektir.

Yamaha Motor Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mersis No: 0934047616400015

KEP Adresi: yamahamotor@hs01.kep.tr

İletişim: https://www.yamaha-motor.eu/tr/tr/Bize-Ulasin/

Adres: Atatürk Mah. Girne Cad. No: 45 Ataşehir İstanbul